Komisja Praw Człowieka w projekcie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Mec. Jolanta Budzowska z ramienia Komisji Praw Człowieka KIRP uczestniczyła w charakterze eksperta w debacie poświęconej dostępowi osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości (art. 13 Konwencji).
Wydarzenie to miało miejsce w dniu 2 września 2016 roku i było kolejnym etapem realizacji dwuletniego projektu dotyczącego wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Polska ratyfikowała Konwencję we wrześniu 2012 r. zobowiązując się do podjęcia wszelkich działań́ na rzecz urzeczywistniania jej celu, którym jest
„popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności”.

Celem projektu, którego liderem jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, jest uzyskanie wiedzy na temat barier stanowiących źródło dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a także barier prawnych, administracyjnych i
organizacyjnych występujących w procesie wdrażania postanowień́ Konwencji oraz opracowanie wytycznych w zakresie zmian, mających na celu usunięcie zidentyfikowanych barier. Ostatnim etapem jest sformułowanie rekomendacji konkretnych zmian w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Konwencji.

W debacie udział wzięli zaproszeni eksperci: sędziowie, prokuratorzy, przedstawicielka Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, pracownicy służby więziennej, tłumacze oraz lekarze. Wykład otwierający wygłosił ekspert zagraniczny, wykładowca prawa publicznego w School of Law na National University of Ireland in Galway (Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway) – Charles O’Mahony.

Opinie wydane w ramach debaty przez zaproszonych ekspertów posłużą do opracowania „białej księgi” barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, a następnie rekomendacji w zakresie dostosowania praktyki i prawa do przepisów Konwencji.

Jolanta Budzowska
radca prawny

Zobacz także