Stanowisko OBSiL dot. terminu na wniesienie apelacji w sprawach karnych

Pismem z dnia 29 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Krajowej Rady Radców Prawnych z prośbą o zajęcie stanowiska co do zasadności przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególne skomplikowanych. Powyższa problematyka przedstawiona została na kanwie konkretnej sprawy, w której uzasadnienie wyroku sądu rejonowego liczyło tysiąc dwieście stron, a jego sporządzanie trwało dziewięć miesięcy. Obrona tymczasem miała czternaście dni na zapoznanie się z jego treścią i wniesienie apelacji.

W pisemnej odpowiedzi z dnia 5 września 2016 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusz Bereza przedstawił stanowisko samorządu wypracowane w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. W korespondencji podzielone zostało stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że 14-dniowy termin na sporządzenie apelacji w sprawach w których występuje wielość osób oskarżonych lub (oraz) wielość czynów im zarzuconych, może być niewystarczający do zapewnienia oskarżonemu skutecznej realizacji jego prawa do obrony. Zwrócono jednak uwagę na istniejące ryzyko związane ze zmianą stanu prawnego pod wpływem jednostkowego, choćby budzącego kontrowersje przypadku oraz na trudność w doborze kryteriów które mogłyby uelastycznić termin na wniesienie apelacji.

Jako rozwiązanie zaproponowano zmianę praktyki sporządzania uzasadnień przez sąd (byłoby to niezwykle trudne) lub zmianę przepisu art. 424 k.p.k. określającego treść uzasadnienia, albo też wprowadzenie możliwości uzupełnienia apelacji o nowe zarzuty odwoławcze już po wniesieniu środka odwoławczego.

Skan pisma RPO

Odpowiedź do RPO

Zobacz także