Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Komunikat dotyczący rozporządzeń taryfowych

Komunikat dotyczący rozporządzeń taryfowych

W dniu 12 października 2016 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 1667, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, publikowane poniżej. Treść aktu nie uległa zmianom względem projektu przesłanego do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych. Oznacza to obniżenie stawek minimalnych ustalanych od wartości przedmiotu sporu – obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. – o 25 %, z jednoczesnym dodaniem dwóch nowych stawek minimalnych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 000 zł. W konsekwencji oznacza to, że w sprawach w których pomoc prawna świadczona jest „z wyboru”, stawki które przewidywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, uległy finalnie podwyższeniu o 50%.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki uległy obniżeniu o 50 %, co w tym zakresie oznacza powrót do rozwiązań sprzed 1 stycznia 2016 r.

W przypadku kwotowych stawek ustalanych dla poszczególnych kategorii spraw, obniżeniu uległy te, których wzrost od dnia 1 stycznia 2016 r. był paro- lub kilkukrotny, do przyjętego wskaźnika wzrostu o 100 % (o 200 % – stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o 300 % – za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie) w stosunku do stawek obowiązujących do dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie powrócono do wysokości stawek minimalnych w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2015 r. (po zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2015 r.).

Nie uległ natomiast zmianie mechanizm zasądzania wielokrotności stawek minimalnych, wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 r. w odpowiedzi na postulaty Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poniżej publikowane jest również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, które według informacji dostępnych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, również skierowane zostało do publikacji w Dzienniku Ustaw. Jego treść została jedynie nieznacznie zmieniona (§ 1, § 2 ust. 2 i § 4 ust.2 rozporządzenia) w stosunku do projektu poddawanego analizie przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Oba powyższe rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, niemniej jednak zwracam uwagę na brak publikacji drugiego z wymienionych wyżej aktów w dniu dzisiejszym, co zapewne nastąpi w najbliższym czasie.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzeń zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
Poniżej opublikowano również skan pisma kierującego wzmiankowane projekty do publikacji.

Wiceprezes KRRP
Arkadiusz Bereza

Rozporządzenie MS – Koszty w sprawach z urzędu

Rozporządzenie MS – Koszty w sprawach z wyboru

Skierowanie do publikacji