Korespondencja w sprawie radców prawnych zatrudnionych w służbie cywilnej

W dniu 17 marca do Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęła odpowiedź Pani Minister Beaty Kempy na opinię dotyczącą projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej, która w dniu 15 lutego b.r. złożona została na jej ręce, przez Wiceprezesa KRRP r.pr. Arkadiusza Berezę.

W stanowisku przygotowanym przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wskazano, że projektowane Rozporządzenie w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania ocen okresowych, w tym wzoru arkusza i trybu sporządzanej oceny okresowej, nie respektuje regulacji zawartej w art. 16 u.r.p.. Przedstawiono również propozycje zmian w tym zakresie oraz zaznaczono, że okoliczność, iż obecnie przygotowywane jest nowe rozporządzenie, pozwala na usunięcie wskazanych uchybień. Ponadto zaznaczono, że proponowane zmiany stanowią proste uwzględnienie w projektowanym Rozporządzeniu regulacji wynikającej z ustawy o radcach prawnych i w tym sensie nie stanowią nowości normatywnej, zaś ich umieszczenie w rozporządzeniu ma znaczenie przede wszystkim informacyjne oraz ma zapobiegać pomijaniu regulacji wynikającej z ustawy o radcach prawnych. Pełny tekst opinii znajduje się pod adresem: https://kirp.pl/wp-content/uploads/2016/03/Opinia-KRRP-22.02.2016-1.pdf

W odpowiedzi na przedstawione w opinii propozycje, Pani Minister zgodziła się z tezą ekspertów OBSiL, dotyczącą celu wydania projektowanego rozporządzenia, którym jest dostosowanie dotychczasowych rozwiązań merytorycznych do zmienionego zakresu podmiotowego ocen okresowych, wynikających z nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Zaznaczyła jednak, iż ze względu na ten właśnie cel jak i zaawansowany etap prac legislacyjnych dotyczących rozporządzenia, nie jest możliwe uzupełnienie projektu o proponowane w opinii regulacje, odnoszące się do ocen okresowych radców prawnych zatrudnionych w służbie cywilnej.  Podzielając jednak pogląd wyrażony w opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczący konieczności respektowania przepisów ustawy o radcach prawnych, Pani Minister wskazała jednocześnie, że upowszechnianie wśród pracodawców tworzących administrację rządową informacji o obowiązku przestrzegania ustawy o radcach prawnych wobec zatrudnionych u nich radców prawnych jest rzeczą oczywistą oraz niezbędną i istnieje w tym aspekcie konieczność informowania pracodawców z sektora rządowego.

Pełny tekst odpowiedzi:

Służba cywilna – odpowiedź B. Kempa

/Fot. Wikipedia.pl/

Zobacz także