Posiedzenie Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

W dniu 11 marca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, w skład którego – jako reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych – wchodzi dr hab. r.pr. Rafał Stankiewicz, członek Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Zespół, jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju kontynuuje prace nad realizacją zadania polegającego na kształtowaniu oraz polepszaniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.  Celem realizacji zadania jest m.in. analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowania propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier, w tym przedstawianie konkretnych projektów rozwiązań legislacyjnych jak również zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji.

Zobacz także