Kryształowe Serce – edycja 2014

Już po raz szósty Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła konkurs „Kryształowe serce radcy prawnego”. W czwartek, 13 marca 2014r., podczas uroczystości w Warszawie, wręczono je 18 radcom prawnym i aplikantom radcowskim  – laureatom wskazanym przez Okręgowe Izby Radców Prawnych, którzy wyróżnili się w działalności dobroczynnej.

Wyróżnienie „Kryształowe serce radcy prawnego” otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami. Zgłoszenia były przyjmowane przez okręgowe izby radców prawnych i to one wskazywały laureatów.

Podczas otwarcia uroczystości, Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mówił: poznamy dzisiaj sylwetki wszystkich w tym roku wyróżnionych ,a 16-stu spośród nich jest wśród nas i za chwil parę z tego miejsca odbierze symboliczne statuetki „Kryształowych Serc”. Powiedziałem „Symboliczne” ,bo prawdziwe kryształowe serca to właśnie serca dzisiaj  wyróżnionych , mocne, a zarazem kruche swoją wrażliwością i tak jak kryształ reagujące na światło, tak One- te Serca – reagujące na cudze kłopoty i krzywdy, wychodząc naprzeciw z pomocą . W tym przypadku pomocą prawną.

W uroczystości, oprócz laureatów, członków Krajowej rady Radców Prawnych, byłych Prezesów KRRP Andrzeja Kawlasa, Zenona Klatki i Macieja Bobrowicza, Dziekanów Rad OIRP, wzięli udział m.in. Jerzy Kozdroń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Berit Reiss-Andersen, Prezes Adwokatury Norweskiej, członkini Komitetu Noblowskiego.

Podczas poprzednich edycji „Kryształowego serca radcy prawnego” wyróżniono do tej pory 39 kobiet i 30 mężczyzn. Prezes KRRP mówił: tę niespełna już setkę -łącznie z dzisiejszymi- wyróżnionych  w kolejnych edycjach Kryształowego Serca mam odwagę nazwać misjonarzami prawa i wiem, że jest ich w gronie radców prawnych znacznie więcej niż ta -też na swój sposób symboliczna – setka. Misjonarzami prawa są przecież także  Ci spośród naszych Koleżanek i Kolegów, którzy corocznie w liczbie kilkuset  angażują  się w akcje pomocy pro bono w ramach Niebieskiego Parasola.

Również dziś Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wręczył dyplom i statuetkę jednej z Okręgowych Izb Radców Prawnych za uzyskanie honorowego tytułu „Kryształowe serce radcy prawnego”. To nagroda dla najbardziej wyróżniającej się Izby w działaniach pro bono. Nagrodę tę uzyskała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.

W ramach działalności Pro publico bono na terenie Izby Rzeszowskiej realizowane są z powodzeniem, podobnie jak w innych izbach, inicjatywy udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach „Niebieskiego parasola” czy też akcji „Prawo w szkołach”. Ale też radcowie prawni na Podkarpaciu wyróżniają się inną, szczególną aktywnością i wrażliwością społeczną. Otóż, z racji swojego położenia geograficznego i wieloletnich kontaktów zagranicznych OIRP w Rzeszowie od wielu lat rozwija swoje kontakty zagraniczne w tym ze środowiskami Polonii na Ukrainie, Rumunii a ostatnio są zaplanowane realne próby nawiązywania kontaktów na Białorusi.

Gwoli przypomnienia, to właśnie z inspiracji Izby Rzeszowskiej i dzięki zaangażowaniu – co należy podkreślić –  wszystkich OIRP w Polsce oraz samej KRRP, w październiku 2009r. doprowadzono do odremontowania grobowca prof. Juliusza Makarewicza, wielkiego polskiego prawnika, twórcy Kodeksu Karnego z 1932r., spoczywającego na Cmentarzu Łyczakowskim we  Lwowie. To wielki powód do dumy i satysfakcji dla całego środowiska radcowskiego, które ze swoich składek i darowizn uratowało przed zniszczeniem miejsce wiecznego spoczynku wybitnego naukowca i prawnika.

Na początku 2013r. blisko 50 osobowa grupa radców prawnych z OIRP w Rzeszowie nawiązała kontakty z Towarzystwem Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Obwodzie Czerniowieckim na Ukrainie. Tam też nawiązano kontakty z przedstawicielami miejscowej Adwokatury, co było tym bardziej efektywne, że część z nich posługuje się językiem polskim. Radcowie po  wizycie na Cmentarzu w miejscowości Ridkiwcy (d. Rarańcza, około 12 km od Czerniowiec) nie tylko złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Legionistów Polskich poległych w walkach pod Rarańczą i Rokitną, ale spontanicznie przekazali pewną kwotę pieniędzy na remont tego miejsca (ogrodzenie kwatery legionistów). Zamierzają także w dalszej perspektywie wspierać działania organizacji polonijnej z Czerniowiec i partycypować w finansowaniu podobnych prac na wspomnianym cmentarzu by na końcu wmurować tam tablicę pamiątkową informująca o społecznym zaangażowaniu radców prawnych w upamiętnianiu miejsc pamięci narodowej związanej z historią Polski i Polaków.

Warto odnotować zaangażowanie radców prawnych z Podkarpacia w nawiązywaniu kontaktów i pomocy dla środowisk polonijnych na Bukowinie Rumuńskiej. W Karpatach, na terytorium Rumunii, w drugiej połowie XIX wieku osiedlono wiele polskich rodzin z okolic Bochni i Wieliczki oraz rodziny górali czadeckich. Dziś ich potomkowie zamieszkujący tereny Bukowiny Rumuńskiej w Okręgu Suczawy w rejonie wsi Kaczyka i Nowy Sołoniec  nadal kultywują polski język i tradycję. Radcowie postanowili w ramach działalności charytatywnej wspomóc te środowiska polonijne. Będąc w Rumunii na wyjazdowym szkoleniu, spontanicznie zebrano i przekazano pewne wsparcie finansowe dla tej grupy. Ostatnio grupa 47 radców prawnych podjęła się zakupić i przekazać dzieciom z młodzieżowej kapeli polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sołonczanka” sprzęt muzyczny.

Bazując na dotychczasowych kontaktach z organizacjami polonijnymi na Ukrainie, OIRP w Rzeszowie była inicjatorem i współorganizatorem Konferencji Krajowej Rady Radców Prawnych „Ponad granicami: Polska-Ukraina”, która odbyła się w Przemyślu w dniach 24-26.X.2014r. W debacie uczestniczyli Członkowie Komitetu ds. Współpracy z Zagranicą KRRP, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz ponad 20 adwokatów z Ukrainy zaproszonych do uczestnictwa za pośrednictwem miejscowej Polonii. Prowadzona debata, ukazywanie polskich doświadczeń z działalności radców prawnych w UE,  w  aspekcie aspiracji Ukrainy do UE nabiera dziś szczególnej wymowy.

W szóstej edycji „Kryształowego serca radcy prawnego” wyróżniono:

OIRP Białystok

Iwona Polecka jest radcą prawnym od 1998r. Jest osobą empatyczną , chętną do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.  Pani mecenas wspiera pomocą prawną ,i nie tylko, Fundację prowadzącą Podlaskie Hospicjum Onkologiczne zajmującą się osobami nieuleczalnie chorymi w szpitalu, hospicjach i w ich domach. Pomaga przy organizacji warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Współpracuje  przy organizowanych przez Fundację akcjach charytatywnych, pozyskuje sponsorów. Udziela porad podopiecznym hospicjum i członkom ich rodzin.

OIRP Bydgoszcz

Henryk Pawlaczyk – od wielu lat wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych i instytucji realizujących cele publiczne. Jest znany z głębokiego zaangażowania na rzecz ofiar przemocy, którym nie tylko udziela pomocy prawnej, ale również wspiera je psychicznie, poświęcając im niejednokrotnie swój wolny czas. Stara się przywracać pokrzywdzonym poczucie i uznanie własnej wartości i godności.

OIRP Gdańsk

Elżbieta Pietkiewicz – od wielu lat pomaga aktywnie kobietom w różnych trudnych sytuacjach życiowych.  Jej rady są nie tylko udzielane rzetelnie i zawsze starannie przemyślane, lecz również przekazywane w sposób jasny, konkretny i przystępny. Osoby, którym pomaga pro bono, chwalą jej profesjonalizm i uczciwość. Nie składa obietnic, których nie jest w stanie dotrzymać. Małgorzata Tobiszewska, Dyrektorka Fundacji Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku podkreśla, że postawa, jaką prezentuje pani Mec. Pietkiewicz może stanowić wzór dla innych osób i w pełni zasługuje na wyróżnienie nagrodą w konkursie „Kryształowe serce radcy prawnego”.

OIRP Katowice

Adrian Dzwonek – to aplikant radcowski II roku. Od ponad 6 lat stale wspiera działalność Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis jako wolontariusz medyczny oraz akcyjny. Dodatkowo udziela porad prawnych pracownikom, wolontariuszom, podopiecznym i samemu Hospicjum, czyniąc to bezinteresownie. Pan Adrian pojawia się w naszej placówce celem pomocy medycznej przy naszych podopiecznych – pisze Prezes Stowarzyszenia – a przy okazji korzystają z jego obecności pracownicy, wolontariusze i chorzy, którzy zawsze mogą liczyć na jego pomoc w kwestiach prawnych.

OIRP Kielce

Wadim Procko – w lokalnym środowisku prawniczym jest znany jako osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej i wsparcia wszystkim potrzebującym, a w szczególności osobom pochodzącym z krajów byłego Związku Radzieckiego, tj. repatriantom, osobom ubiegającym się o kartę Polaka, a także osobom, które doznały prześladowań na terenie byłego ZSRR. Na jego wiedzę i doświadczenie zawodowe mogą liczyć osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, dla których został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu. Pomaga swoim mocodawcom w załatwianiu spaw wychodzących poza zakres umocowania, ale koniecznych do rozwiązania problemów życiowych danej osoby. Aktywnie udziela się społecznie i dobroczynnie. Jest inicjatorem udziału Izby w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich, wyróżnia się także w działalności pro bono. Jak podkreśla Dziekan Rady, Wadim Procko jest osobą, na którą można liczyć. Nigdy nie odmawia pomocy ludziom potrzebującym, ale także radcom prawnym i aplikantom kieleckiej Izby.

OIRP Koszalin

Teresa Ponikowska wielokrotnie udzielała pomocy osobom w sytuacjach życiowo dla nich trudnych. Pani Mecenas udzielała się także jako wolontariuszka w świadczeniu bezpłatnych porad prawnych zarówno w stowarzyszeniach, w których działała, jak i w akcjach organizowanych przez izbę koszalińską.

OIRP Kraków

Marcin Mioduszewski – od lat wspiera działalność stowarzyszenia Wiosna w Krakowie. Początkowo świadczył nieodpłatną pomoc prawną, a z biegiem czasu, wraz z dynamicznym rozwojem działalności stowarzyszenia, stał się pomysłodawcą oraz koordynatorem całego Zespołu Prawnego Stowarzyszenia Wiosna, który obecnie składa się z 15 osób. Ks Jacek Wiosna Stryczek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia mówi o nim: Marcin Mioduszewski po prostu postawił na nogi pod kątem prawnym stowarzyszenie. Przyszedł do nas z wizją stworzenia woluntarystycznego zespołu prawnego i bardzo szybko tę wizję zrealizował. Dzięki niemu możemy czuć się pewnie i bezpiecznie.

OIRP Lublin

Anna Osińska – skutecznie łączy wykonywanie pracy zawodowej z działalnością społeczną udzielając pomocy ludziom najuboższym i dotkniętych problemami zawodowymi.  Jest osobą wrażliwą na niezaradności krzywdę innych osób ubogich, uzależnionych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej działalność cechuje także niezwykły profesjonalizm i skuteczność. Nigdy nie odmawia bezinteresownego i całkowicie nieodpłatnego, a zarazem bardzo wnikliwego zajęcia się każdym przypadkiem. Dziekan Pałowski podkreśla, że poprzez aktywną pracę i działalność społeczną, pani mec. Anna Osińska zdobyła szacunek całego środowiska radcowskiego.

OIRP Łódź

Karolina Więclewska – jest to osoba o nienagannej kulturze osobistej, która nie tylko sama bierze aktywny udział w akcjach dobroczynnych, ale i zachęca do tego łódzką społeczność radców prawnych. Charakteryzuje się dużą wrażliwością na problemy innych ludzi, zwłaszcza tych najmniejszych, którzy sami nie potrafią prosić o pomoc. Z powodzeniem prowadzi akcje dobroczynne na rzecz Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi. Organizuje nie tylko zbiórki rzeczowe produktów niezbędnych dla najmłodszych, ale również aranżuje działalność kulturalną dla maluchów, dbając o ich wszechstronny rozwój.

OIRP Olsztyn

Halina Domańska – udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom, których nie stać na wizytę w kancelarii prawnej. Jest zaangażowana w udzielanie porad prawnych w ramach bezpłatnego poradnictwa dla osób potrzebujących. Uczestniczy także w akcjach charytatywnych na rzecz cierpiących dzieci w Afryce i w innych krajach potrzebujących poprzez swoje działania w UNICEF. Pomaga ona całym sercem tym, którzy nie potrafią sami o siebie zawalczyć, pozostawionym bez pomocy i zapomnianym.

OIRP Opole

Maciej Kociołek – Od 2001 roku uczestnicy w akcjach nieodpłatnych dyżurów prawnych organizowanych na rzecz Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Jak podkreślają współpracownicy, cieszy się ogromnym autorytetem, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Okazuje pomoc najuboższym ludziom bezradnym i potrzebującym pomocy . Organizacje, które wskazały radcę do konkursu wskazują na zaangażowanie prywatnego czasu mecenasa Kociołka i na jego zaangażowanie na rzecz pomocy biednym i potrzebującym. Podkreślają, że jego pomoc jest „profesjonalna” i „na każde żądanie”.

OIRP Poznań

Bożena Stradowska-Adamska to radczyni prawna od wielu lat znana z zaangażowania i działań na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżnia się, jak podkreśla Zbigniew Tur, Dziekan Rady, ponadprzeciętnym zaangażowaniem w bezinteresowne niesienie wsparcia organizacyjnego i prawnego dla współmieszkańców oraz beneficjentów akcji „Niebieski parasol”. Wzorowo opiekuje się aplikantami, dzieląc się doświadczeniem i wprowadzając do arkanów sztuki prawniczej oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego.

OIRP Rzeszów

Aneta Bajger-Gołębiowska – aplikant radcowski, zajmujący się od początku sprawami prawnymi Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” w Sanoku.  Jest również członkiem komisji rewizyjnej tego stowarzyszenia. Stale angażuje się w pracę stowarzyszenia, udzielając pomocy prawnej i biorąc udział w akcjach wolontaryjnych.  Według Prezes Stowarzyszenia, postawa aplikantki radcowskiej, jej dobroć jest nieoceniona także dla wszystkich osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Pani Aneta Bajger-Gołębiowska udziela bezpłatnych porad prawnych podopiecznym Stowarzyszenia oraz ich bliskim. Podopieczni podkreślają, że laureatka jest osobą ciepłą, o szlachetnym sercu, mająca w sobie dużo dobroci i pasji. Z przyjemnością poświęca swój wolny czas, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

OIRP Toruń

Ewa Łozińska-Małkiewicz – specjalizuje się w obronie praw lokatorów, przede wszystkim w związku z postępowaniami eksmisyjnymi. Pomaga w uporządkowaniu spraw mieszkaniowych i poszukuje ochrony rodzin przed utratą mieszkania. Setki razy reprezentowała lokatorów przed sądami nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Wielokrotnie na swój koszt jeździła w sprawach ochrony lokatorów do innych miast. Stefan Mucha, Dziekan OIRP w Toruniu podkreśla, że Ewa Łozińska Małkiewicz, za swoją postawę społeczną, zaangażowanie w pomoc wielu ludziom w ich życiowych problemach, szczególnie tym nieporadnym życiowo, okazywaną życzliwość, koleżeńskość i przekazywanie takch wzorców działania następnym pokoleniom, w pełni zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie.

OIRP Szczecin

Franciszka Pisańska – jej działalność społecznikowska i charytatywna na rzecz osób potrzebujących, ubogich i niezaradnych życiowo jest powszechnie znana w środowisku radców prawnych Izby. Jej działalność nie ogranicza się do organizowania i udzielania pomocy materialnej, ale obejmuje także udzielanie w szerokim zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, którymi opiekuje się diecezjalna Caritas Szczecińska. Franciszka Pisańska – jak podkreśla uchwała OIRP w Szczecinie, jest osobą budzącą najwyższy szacunek, a swoją działalność prowadzi dyskretnie i bez szukania rozgłosu. Jej postawa budzi szacunek i jest godna naśladowania.

OIRP Warszawa

Marek Kulczyński –  jest związany od początku działalności z Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono przy OIRP w Warszawie, gdzie osobom w trudnej sytuacji życiowej i majątkowej udziela bezpłatnych porad prawnych. Jego zaangażowanie, oddanie pomocy pro bono i bezinteresowność dają przykład wielu młodym radcom prawnym warszawskiej izby. Jego doświadczenie życiowe i zaangażowanie zasługuje na najwyższy szacunek.

OIRP Wrocław

Henryk Krakowczyk – to zasłużony radca prawny, który rozpoczynał swoją karierę zawodową jeszcze w czasach tworzenia samorządu radców prawnych. Całe swoje życie dzielił pomiędzy pracę zawodową a pasję społecznika. Pomimo zaawansowanego wieku nadal jest osobą bardzo aktywną, działającą na rzecz własnej korporacji i społeczności lokalnej. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pomaga innym, w szczególności osobom starszym, wspierając ich radą i konkretnymi działaniami w uzyskaniu zapomóg finansowych, skierowań na leczenie sanatoryjne czy szpitalne. Organizuje cykliczne spotkaniu członków Klubu Seniora, wyjścia na imprezy kulturalne, a także wycieczki w kraju i za granicą. Jest pełen pomysłów, które z zapałem realizuje, nie patrząc na poświęcony czas oraz niejednokrotnie własne nakłady finansowe.

OIRP Zielona Góra

Natasza Przydróżna –dostrzegając potrzebę niesienia pomocy, od 3 lat pomaga dwóm organizacjom niosącym pomoc osobom potrzebującym. Udziela im wszelkich niezbędnych porad prawnych związanych z jego działalnością, udziela bezpłatnych porad a także działa na rzecz pozyskiwania partnerów i sponsorów dla stowarzyszeń. Zdaniem Rady OIRP w Zielonej Górze, radca prawny Natasza Przydróżna za oddanie i zaangażowanie w sprawy najbardziej potrzebujących w pełni zasługuje na przyznanie jej nagrody w konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Zobacz także