List Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) do Prezydenta RP

Publikujemy list Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) pana Davida Frølich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

Bruksela, 17 lipca 2017 r.

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu AIJA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników – pragnę wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie niedawnymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi systemu sądowniczego w Polsce, które zostały przyjęte przez polski parlament 12 lipca 2017 r., tj. Ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Ustawą o ustroju sądów powszechnych. Podobne zaniepokojenie budzą również plany legislacyjne dotyczące składu polskiego Sądu Najwyższego.

Niezależny system sądowniczy stanowi fundament praworządności. Tylko niezawisłe sądy mogą zapewnić skuteczną ochronę podstawowych praw człowieka, w tym prawo do uczciwego procesu. System stworzony za pomocą wprowadzonych niedawno oraz rozważanych zmian w prawie, w którym władza ustawodawcza (parlament) oraz wykonawcza (Ministerstwo Sprawiedliwości) będą miały bezpośredni wpływ na proces mianowania sędziów, stanowi zaprzeczenie zasady niezależności sądów. Stworzony w ten sposób system będzie całkowicie zależny od władzy wykonawczej. Wejście wymienionych powyżej ustaw w życie będzie oznaczać, że obywatele polscy zostaną pozbawieni dostępu do niezależnych sądów w rozumieniu Artykułu 6.1. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który stanowi:

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Jako organizacja o charakterze globalnym, zrzeszająca młodych prawników z całego świata, Stowarzyszenie AIJA angażuje się na rzecz obrony oraz aktywnie uczestniczy w promowaniu podstawowych zasad prawnych, takich jak praworządność oraz prawa człowieka. Mając powyższe na uwadze, wzywamy Pana – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – do wykorzystania wszelkich przyznanych Panu na mocy polskiej Konstytucji praw, w tym prawa do weta, by skutecznie obronić podstawowe prawa człowieka w Polsce oraz zapobiec wejściu w życie zmian legislacyjnych, które sprawią, że obrona praw człowieka stanie się niemożliwa.

Z poważaniem,

David Frølich
Prezes AIJA

Zobacz także