Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne na tegoroczny egzamin radcowski

Blisko 2600 osób przystąpi w tym roku do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. Ograniczenia oraz reżim sanitarny wprowadzone na terenie Polski ze względu na panujący stan epidemii spowodowały, iż Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzania tegorocznego egzaminu zawodowego. Celem tych działań jest zapewnienie jednakowych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich Komisji Egzaminacyjnych i wszystkich zdających.

Podstawowe wytyczne, które wydał GIS mówią, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, nie objęta kwarantanną, ani izolacją. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących. Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz pracownicy odpowiednich służb. Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, każdy zdający sam przechowuje rzeczy osobiste. Każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie materiałów, sprzętu i przyborów, obowiązuje także stanowczy zakaz użyczania rzeczy. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania. Ponadto organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej mówią przede wszystkim o zachowaniu odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) oraz zakrywaniu ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

Sekcja trzecia dokumentu stanowi wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych, w tym o obowiązku informacyjnym dotyczącym Covid-19, odrębnych miejscach rejestracji i odrębnych wejściach, gdy egzamin przeprowadza więcej niż jedna Komisja Egzaminacyjna,  o miejscach umieszczenia płynu do dezynfekcji rąk, jednorazowych rękawiczek oraz pojemników na zużyte rękawiczki, czy o ustawieniu stolików, aranżacji stanowisk z systemem informacji prawnej, regularnym wietrzeniu sal, otwarciu drzwi, oraz dezynfekcji.

Sekcja czwarta mówi o dodatkowych procedurach bezpieczeństwa w dniu egzaminu. Jedną z nich jest np. obowiązek poinformowania przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej członków Komisji Egzaminacyjnej oraz zdających, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, a podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie. Kolejną wytyczną zawartą w tej sekcji jest np. unikanie tworzenia grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Istotnym punktem jest również informacja, iż po zakończeniu każdego dnia egzaminu wszystkie zadania wraz z pracami stanowiącymi rozwiązanie zadań należy poddać kwarantannie na czas co najmniej 24 godzin.

Sekcja piąta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

Powyższe informacje stanowią jedynie skrót dokumentu „Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 roku”. Zachęcamy do zapoznania się jego pełną treścią. 2021 wytyczne_na_egzamin_radcowski

Zobacz także