Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W związku z upływem 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do 25 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu do MSZ).

Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

– mieć obywatelstwo polskie,

– korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,

– być osobą o najwyższym poziomie moralnym,

– posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji,

– mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny,

– znać zagadnienia związane z ochroną praw człowieka,

– mieć rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy,

– znać biegle jeden z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej biernie drugi język,

– odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu 25 sierpnia 2022 r.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu wraz z następującymi dokumentami:

– kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

– oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

– oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedury,

– kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

– kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach,

– oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Na stronie internetowej MSZ http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc zamieszczono formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania kandydatów, w tym klauzule informacyjne wymagane przepisami RODO.

Ogłoszenie MSZ

Zobacz także