Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zakończył obrady

Zakończył się trzydniowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. 8 lipca delegaci uchwalili zmianę Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania oraz uchwałę w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych.

Największe dyskusje wywołały propozycje zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany KERP delegaci zgłosili 45 poprawek. Ostatecznie, po wielogodzinnych dyskusjach, przyjęto zasadnicze zmiany rekomendowane w przedłożonym projekcie.

Kodeks poprzedzony będzie nową preambułą. Delegaci dyskutowali także o zapisie dotyczącym obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku polubownych metod rozwiązywania sporów. W zmienionym zapisie kodeksu radca prawny będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy, także wobec sądów i innych organów, przebiegu i treści negocjacji podejmowanych w ramach polubownego załatwienia sprawy, który brał w nich udział. Tajemnica obowiązuje również innych radców prawnych występujących w imieniu tego samego podmiotu, nawet jeśli nie brali udziału w tych negocjacjach.

Określono zasady współpracy radcy prawnego z podmiotami nieuprawnionymi do świadczenia pomocy prawnej. Intencją tych zmian jest wzmocnienie ochrony klienta przed nieuczciwymi praktykami podmiotów nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie. Zgodnie ze zmianami radca prawny nie będzie mógł brać udziału lub pomagać w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek charakterze lub w jakikolwiek sposób w prowadzeniu regulowanej działalności prawniczej przez podmioty nieuprawnione. Ponadto uznano, że radca prawny nie może wprowadzać w błąd odbiorców usług świadczonych przez osoby trzecie co do ich charakteru lub rzeczywistego pochodzenia. Dotyczy to m.in. zasad współpracy radcy prawnego z firmami odszkodowawczymi.

Mając na uwadze konieczność dostosowania uregulowań samorządowych do przepisów Kodeksu CCBE, wprowadzono postanowienie dotyczące przypisania konfliktu interesów.

Ponadto dostosowano przepisy kodeksu w zakresie informowania o wykonywaniu zawodu do prawa Unii Europejskiej. Określono, że informowaniem o wykonywaniu zawodu jest komunikacja mająca na celu bezpośrednią lub pośrednią promocję radcy prawnego, jego wizerunku, wykonywania zawodu lub kancelarii bez względu na treść, formę lub środki komunikacji.

Zjazd wskazał, że radca prawny obowiązany jest postępować w stosunku do aplikanta radcowskiego rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami, co dotyczy zarówno patronatu, jak i relacji zawodowych z aplikantami.

W zakresie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, wprowadzono zmiany mające na celu usprawnienie procesu wyborczego, m.in. poprzez powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej, doprecyzowanie zasad zgłaszania kandydatów do organów samorządu zarówno na szczeblu okręgowym jak i krajowym. Istotnym novum jest możliwość przeprowadzenia zebrań rejonowych na wzór wyborów powszechnych, co ma przyczynić się do zwiększenia frekwencji.

Zjazd rozdzielił materię przeprowadzenia wyborów od zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu.

Zmienione przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Kończąc zjazd, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podziękował delegatom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad zmianami przepisów samorządowych. – Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo prawne naszych klientów i przyczynią się do umocnienia pozycji naszego zawodu jako zawodu zaufania publicznego – powiedział Włodzimierz Chróścik.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych z okazji jubileuszu 40-lecia samorządu został oficjalnie zakończony.

 

 

 

Zobacz także