Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, w którym m.in. analizujemy zmiany w Kodeksie pracy. Jednocześnie zachęcamy autorów do publikowania na łamach czasopisma. Przypominamy, że kwartalnik naszego samorządu znajduje się w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych, przyznano mu 100 punktów. 

Pierwsza połowa 2023 r. zdominowana została przez zmiany w Kodeksie pracy. Podyktowane one zostały koniecznością wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie tzw. work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych wa­runków pracy w Unii Europejskiej. Dostrzeżono konieczność wprowadzenia także in­nych, niewynikających z dyrektywy zmian, jak chociażby przepisów regulujących zdal­ne świadczenie pracy. Dlatego w najnowszym numerze w czterech artykułach podjęliśmy dyskusję w zakresie powyżej wskazanych zmian. Znalazły się w nim także trzy inne arty­kuły problemowe, glosa, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz tradycyjne omówienie orzecznictwa sądowego z ostatnich miesięcy.

W tekście otwierającym, napisanym przez Barbarę Godlewską-Bujok („Work-life bal­ance po polsku – najważniejsze refleksje po nowelizacji z 2023 r.”), zwrócono uwagę na coraz większą obecnie potrzebę znalezienia w stosunku pracy równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz poczucia komfortu zarówno w pracy, jak i zobowiązaniach prywatnych czy rodzinnych (work-life balance).

Kolejny artykuł, autorstwa Pauliny Daniluk („Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża­jąca dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej – analiza i ocena regulacji”), związany jest z oceną poprawności im­plementacji dyrektywy 2019/1152 przez polskiego ustawodawcę. Przedmiotem przed­stawionej w tekście analizy stały się przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych pracodawcy na temat wiążącego strony stosunku pracy, a także zagadnienie zatrudnie­nia równoległego, zasady zawierania umów na okres próbny oraz wymogi związane z wypowiadaniem umów o pracę.

Trzeci artykuł zamieszczony w aktualnym numerze „Zeszytów Naukowych” („Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony”), nawiązując tematycznie do jednego z wątków wyżej wskazanych, zdecydowanie wątek ten pogłębia. Autor­ka Jago­da Jaskulska przedstawia przyczyny wprowadzenia nowych zasad wypowiadania umów na czas określony oraz w sposób krytyczny ukazuje potencjalne skutki tej nowelizacji.

Część zawierającą artykuły, w których analizie poddano najnowsze zmiany w Ko­deksie pracy, zamyka tekst Krystyny Ziółkowskiej poświęcony pracy zdalnej. W opra­cowaniu przedstawiono nie tylko wybrane przepisy dotyczące pracy zdalnej, lecz tak­że odwołano się do treści projektu ustawy nowelizującej Kodeks pracy oraz do jego uzasadnienia.

Następny artykuł, napisany przez Bogusława Sołtysa, dotyczy problematyki kwalifi­kacji prawnej różnych wadliwości postanowień umownych dotyczących wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej konsumentom. Punktem wyjściowym rozważań za­wartych we wskazanym opracowaniu jest niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2023 r. (C-395/21), który zawiera ocenę skutków prawnych bra­ku transparentności postanowień kształtujących wynagrodzenie umowne na podsta­wie stawek godzinowych za usługi udzielane konsumentom przez litewskich adwoka­tów.

W artykule zatytułowanym „Uchylenie tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 § 2 k.p.k. a niezależność zawodowa radcy prawnego. Uwagi polemiczne” jego Autor Piotr Krzysztof Sowiński zadaje pytania, w jakim stopniu niezależność zawodowa radcy prawnego jest kształtowana przez tajemnicę zawodową oraz czy zwolnienie z tej tajem­nicy w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami, w tym przez art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, umniejsza niezależności zawodowej radcy prawnego.

Kolejny tekst, autorstwa Aleksandry Nowosad i Piotra Poniatowskiego, jest konty­nuacją rozważań dotyczących istotnego zagadnienia aspektów prawnych tzw. hałasu sąsiedzkiego, prowadzonych w poprzednich numerach „Zeszytów Naukowych”. Tym razem są one przedstawiane z perspektywy odpowiedzialności karnej (przypomnijmy: w poprzednich numerach Autorzy rozważali je z perspektywy odpowiedzialności cy­wilnoprawnej i administracyjnoprawnej).

W dziale poświęconym glosom zamieszczamy tekst napisany przez Karola Świtaja. Dotyczy on uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2022 r., III CZP 112/22, w kwestii orzeczeń nieistniejących (sententia non existens). Autor zauważa, że pomi­mo istniejącej, obszernej literatury na ten temat przydatne z praktycznego punktu wi­dzenia jest pochylenie się nad argumentacją sformułowaną w uzasadnieniu glosowanej uchwały. Zawarte zostały tam bowiem wskazania w kwestii prawidłowego zamieszcza­nia w orzeczeniu zasadniczych powodów rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 357 § 5 k.p.c., oraz konstrukcji sentencji orzeczenia.

Całości dopełniają sprawozdanie Pawła Świtala z ogólnopolskiej konferencji nauko­wej „Aktualne problemy mediacji w Polsce”, która odbyła się 26 maja 2023 r. w Rado­miu, oraz przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego (za okres maj 2023–li­piec 2023) zredagowany jak zwykle przez Kacpra Milkowskiego.

Wszyscy zainteresowani publikowaniem artykułów na łamach „Zeszytów Naukowych” mogą przesyłać je za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem:
https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny.

Najnowszy numer kwartalnika można znaleźć tutaj.

Zobacz także