Nowy sposób publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Od 1 października 2023 r. Dziennik Urzędowy UE nie jest już jednym dokumentem ze spisem treści. Obecnie każdy akt publikowany jest oddzielnie jako autentyczny Dziennik Urzędowy w formacie PDF.

Więcej informacji na temat nowego sposobu publikacji można znaleźć na stronie internetowej w prezentacji z napisami w różnych językach​​ (tekst po polsku wyświetla się automatycznie po kliknięciu na powyższy link). W Dzienniku Urzędowym UE (ang. Official Journal of the European Union, dalej „OJ”) publikowane są akty prawne UE oraz inne akty i oficjalne informacje pochodzące od instytucji, organów, urzędów i agencji UE.

Jest on publikowany od poniedziałku do piątku, a w pilnych sytuacjach również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, w językach, które w momencie publikacji są językami urzędowymi UE (obecnie 24 języki).

Od lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie OJ publikowane na stronie internetowej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – EUR-Lex (europa.eu) jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

W EUR-Lexie można znaleźć elektroniczną wersję wszystkich dzienników urzędowych od 30 grudnia 1952 r., kiedy to opublikowano pierwszy OJ Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Dziennik Urzędowy składa się obecnie z 2 serii:

L – prawodawstwo, przede wszystkim prawo wtórne UE (m.in. rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia) oraz umowy międzynarodowe,

C – informacje i zawiadomienia, w tym akty przygotowawcze, komunikaty, streszczenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdania roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dokumenty Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów, zaproszenia do wyrażenia zainteresowania programami i projektami UE itp.

Obie serie OJ mają teraz dodatkowe strony, przedstawiające przegląd najnowszych publikacji z danego dnia. Strony te są dostępne ze strony głównej za pomocą dwóch linków (dokładna informacja znajduje się w prezentacji).

Warto zapamiętać, że autentyczne teksty rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzeń delegowanych i wykonawczych, które bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE, można znaleźć jedynie w OJ.

Zobacz także