Obrady Krajowej Rady Radców Prawnych

Przygotowania do obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego i Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu to główne tematy posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 3-4 czerwca br.

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych rozpoczęło się  od spotkania z tureckim adwokatem Mengü Gökçe, członkiem Izby Adwokackiej w Ankarze, byłym przewodniczącym komisji ds. współpracy międzynarodowej i UE Izby Adwokackiej w Ankarze, obecnie odpowiedzialnym m.in. za relacje z radcami prawnymi w Polsce. Mengü Gökçe przedstawił aktualną sytuacją tamtejszego samorządu adwokackiego wynikającą ze zmian w prawie, które miały miejsce kilka lat temu: rząd turecki zakwestionował wówczas obowiązkową przynależność do izb adwokackich i pozwolił na tworzenie dowolnej liczby izb przez adwokatów tureckich. Gość wskazał, że celem zmian było osłabienie samorządności i niezależności  prawników w Turcji oraz wyciszenie głosu środowiska prawniczego w debacie publicznej.

Po zakończeniu spotkania z tureckim adwokatem Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik powitał zgromadzonych. Na wstępie Prezes Chróścik omówił informacje o bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu, skupiając się przede wszystkim na kwestii złożonego przez grupę posłów wniosku do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o radcach prawnych i ustawy Prawo o adwokaturze, odnoszących się do przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.

Kolejną omawianą sprawą były obchody 40-lecia samorządu radców prawnych. Kwestie organizacyjne przedstawiła Wiceprezes Aleksandra Gibuła. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w Warszawie, w dniach 6-8 lipca br.

Rozpocznie je gala w Teatrze Polskim, w następnych dwóch dniach odbędą się obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Przedmiotem debaty będą zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania zawodu oraz zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. W toku dyskusji zdecydowano, że uroczystości związane z obchodami 40-lecia będą miały charakter samorządowy, oprócz radców prawnych do udziału w nich zostaną zaproszeni przedstawiciele innych samorządów zaufania publicznego, świata nauki oraz reprezentanci organizacji międzynarodowych.

Ponadto Wiceprezes Aleksandra Gibuła poinformowała, że przygotowywane są dwie publikacje jubileuszowe: jedna pt. „Wykonywanie zawodu radcy prawnego” powstaje we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck, zaś druga to zbiór felietonów prof. Jerzego Bralczyka. Równocześnie trwa produkcja pamiątkowego medalu 40-lecia samorządu. Prezes Gibuła przekazała informację, że do wszystkich okręgowych izb zostaną dostarczone specjalnie przygotowane ścianki z logotypem 40-lecia i logotypami izb do wykorzystania na zgromadzeniach i uroczystościach organizowanych przez izby.

Następnie zostały omówione wyniki prac grupy roboczej powołanej celem analizy i opracowania propozycji zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania zawodu oraz grupy roboczej zajmującej się analizą i opracowaniem propozycji zmian uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców  Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

R.pr. Sławomir Ciupa z Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji poinformował, że KRRP w szczególności od początku bieżącego roku prowadzi szeroko zakrojone konsultacje poświęcone zagadnieniom zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania zawodu oraz zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. W ich ramach organizowane są m.in webinaria „Zawód z zasadami”, które prowadzi Prezes – dotychczas odbyły się cztery debaty, w czerwcu planowana jest jeszcze jedna. Zgromadzony materiał jest bardzo obszerny, zaś zgłaszane propozycje zmian są różnorodne: od redakcyjnych po fundamentalne dla wykonywania zawodu radcy prawnego i dotyczą m.in. reklamy, tajemnicy zawodowej, succes fee czy dostosowania regulacji samorządowych do przepisów  Unii Europejskiej. Z kolei propozycje zmian w ordynacji wyborczej do organów samorządu radcowskiego koncentrują się  wokół tematów związanych m.in. z czynnym i biernym prawem wyborczym, zasadami zgłaszania kandydatów do organów krajowych oraz oddzieleniem tematyki podejmowania uchwał od przeprowadzania wyborów.

Dyskusja toczy się też wokół zakresu przedmiotowego regulacji, jakie mają znajdować się w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego – dominuje pogląd, że powinny być tam regulacje dotyczące wyłącznie kwestii etyki, natomiast zagadnienia „techniczne” należy przenieść do regulaminów.

Zgromadzone propozycje rozwiązań bywają rozbieżne, dlatego OBSiL zobowiązał się do przygotowania na Krajowy Zjazd Radców Prawnych kilku alternatywnych wersji projektów zmian regulacji wewnętrznych samorządu według zgłoszonych postulatów.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie projektów dotyczących zmian w wybranych obszarach działalności samorządu radców prawnych, które zostały sformułowane w czasie pięciu edycji Forum Młodych Radców Prawnych. Podsumowanie to przedstawił mec. Szymon Jelonek z OIRP w Warszawie, laureat konkursu oraz uczestnik V Forum. W latach 2016-2022 udało się zebrać ponad 120 koncepcji dotyczących szkolenia aplikantów, doskonalenia zawodowego, wykonywania zawodu, narzędzi i technologii, promocji zawodu oraz aktywności samorządowej, z których część już jest realizowana.

Następnie Wiceprezes Aleksandra Gibuła przedstawiła stan zaawansowania przygotowań do kampanii promocji zawodu radcy prawnego. Zaplanowana na lipiec br. kampania będzie skoncentrowana wokół nowego narzędzia – wyszukiwarki SzukajRadcy.pl. Celem kampanii jest zachęcenie obywateli do korzystania z pomocy radców prawnych oraz wskazanie, w jak wielu sytuacjach pomoc ta może okazać się niezbędna. Prace przygotowawcze realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem: nagrywane są spoty reklamowe oraz przygotowywane projekty plakatów, billboardów i materiałów graficznych do wykorzystania w telewizji, internecie i komunikacji publicznej. Wiceprezes Gibuła poinformowała, że zostały już wybrane lokalizacje billboardów oraz dodała, że spoty reklamowe będą emitowane na kanałach grup TVN i Polsat, filmy reklamowe pojawią się także na nośnikach reklamowych pociągów dalekobieżnych.

Kolejnym bardzo ważnym segmentem działań KRRP, który omówiono podczas czerwcowego posiedzenia, jest informatyzacja. Stan zaawansowania prac w tym zakresie przedstawiła Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój. Najważniejsze projekty informatyczne realizowane w tym roku to uruchomienie platformy e-kirp.pl, na której znajduje się także moduł szkoleniowy oraz stworzenie wyszukiwarki SzukajRadcy.pl. Ponadto trwają prace nad Centralnym Systemem Obsługi Radców Prawnych, który zastąpi aktualne systemy do obsługi radców prawnych. CSORP będzie udostępniony wszystkim izbom i ma ustandaryzować sposób gromadzenia i przechowywania danych o członkach samorządu. Na złożone przez KIRP zapytania ofertowe odpowiedziały dwie firmy.

Zastępca Kierownika OBSiL dr hab. Tomasz Scheffler przedstawił informacje na temat działań zrealizowanych przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji. M.in. wskazał na prace dotyczące prawa własności przemysłowej, opinię o charakterze naukowym dotyczącą procedowanych w parlamencie zmian w Sądzie Najwyższym, dyrektywy usługowej, projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz projektu zmian w ustawie prawo o notariacie.

Skarbnik KRRP r.pr. Joanna Kamieńska zaprezentowała dwa projekty uchwał finansowych: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIRP za rok 2021. Po przeprowadzeniu głosowania uchwały zostały podjęte.

Stan zaawansowania prac grupy roboczej do spraw umowy generalnej ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej przedstawiła mec. Aleksandra Gibuła. Wyjaśniła, że obecnie obowiązująca umowa przestanie obowiązywać z końcem roku. Grupa robocza finalizuje prace nad treścią zapytania ofertowego, jakie zostanie skierowane do brokerów. Wybór brokera winien nastąpić w terminie do 31 lipca br..

Na czerwcowym posiedzeniu KRRP pod głosowanie poddano siedem uchwał.

              

 

 

Zobacz także