Ochrona niezawisłości sędziów – Komisja Europejska przechodzi do kolejnego etapu w postępowaniu przeciwko Polsce

Poniższy komunikat został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej 30.10.2020 r. pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/inf_20_1687

Komisja Europejska przechodzi dziś do następnego etapu w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętym 29 kwietnia 2020 przeciwko Polsce i wysyła uzasadnioną opinię dotyczącą ustawy o sądownictwie z 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja uznała, że polska ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą nadrzędności prawa UE. Ponadto ustawa ta uniemożliwia polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów, a także zwracanie się w takich sprawach do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Polski rząd miał dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń Komisji zawartych w wezwaniu do usunięcia uchybienia z 29 kwietnia 2020 r. W swojej odpowiedzi polski rząd zakwestionował argumentację przedstawioną przez Komisję i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja przeanalizowała odpowiedź polskiego rządu i uważa, że nie rozwiewa ona obaw wyrażonych w wezwaniu do usunięcia uchybienia. Polski rząd ma dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu zastosowania się do uzasadnionej opinii, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zobacz także