Oświadczenie CCBE w sprawie sytuacji w Afganistanie i potrzeby zagwarantowania praw migrantom na granicach UE

Oświadczenie CCBE w sprawie sytuacji w Afganistanie i potrzeby zagwarantowania fundamentalnych praw wszystkich osób wnioskujących o ochronę międzynarodową na granicach UE.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) reprezentuje samorządy i stowarzyszenia prawnicze 45 krajów, a za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników.

Obrona praworządności, ochrona podstawowych i ludzkich praw i wolności, w tym prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także ochrona klienta oraz ochrona demokratycznych wartości nierozerwalnie związanych z tymi prawami są jedną z głównych misji CCBE. Poprzez pracę Komitetu ds. Migracji, CCBE monitoruje rozwój sytuacji na szczeblu europejskim i krajowym w zakresie migracji i koncentruje swoją pracę na ochronie fundamentalnych praw migrantów i osób ubiegających się o azyl, w tym prawie do pomocy prawnej.

W odniesieniu do alarmującej sytuacji w Afganistanie i losu wszystkich Afgańczyków – zwłaszcza kobiet,
tych pracujących w sektorze wymiaru sprawiedliwości i obrońców praw człowieka – CCBE pragnie potwierdzić swoje zaangażowanie do prawa azylu, jak też prawa Afgańczyków do opuszczenia swojego kraju i podróżowania bezpiecznie do innego kraju, co oznacza potrzebę zapewnienia rzetelnego postępowania na granicach UE.

W związku z tym CCBE wzywa władze UE i jej państwa członkowskie do podjęcia wszystkich niezbędnych środków w celu umożliwienia ewakuacji i przyjęcia osób najbardziej zagrożonych w Afganistanie, w tym prawników. Ponadto CCBE apeluje do odpowiednich władz, żeby zagwarantowały uchodźcom dostęp do prawa do azylu. W tym zakresie CCBE przypomina, że prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej i na jej granicach jest podstawowym prawem gwarantowanym przez art. 18 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej oraz przez prawo Unii Europejskiej poprzez dorobek prawny UE w dziedzinie azylu.

Ponadto CCBE pragnie wyrazić swoje poważne zaniepokojenie brakiem szacunku dla proceduralnych gwarancji i dostępu do prawnika w procedurach azylowych i migracyjnych na granicach UE, zwłaszcza w odniesieniu do obecnej sytuacji na granicy białoruskiej z Polską i Łotwą, w odniesieniu do której doniesiono, że grupa 32 migrantów, w tym Afgańczycy, była przetrzymywana bez żadnej możliwości
zwrócenia się o azyl, z wyraźnym naruszeniem ich fundamentalnych praw, w tym prawa do pomocy prawnej i prawa do ubiegania się o azyl.

Chociaż należy uznać, że niewątpliwie bardzo znaczące naciski mogą być wywierane na niektóre państwa członkowskie UE i ich władze, żaden kraj członkowski działający niezależnie nie jest uprawniony w świetle prawa Unii Europejskiej do naruszania prawa Unii Europejskiej w tym względzie. Co więcej, CCBE przypomina, że konieczność zagwarantowania pomocy prawnej wszystkim osobom wnioskującym o ochronę międzynarodową w UE musi być gwarantowana przez cały czas.

W związku z tym CCBE apeluje do władz UE, a także władz krajowych państw członkowskich o zapewnienie odpowiednich zasobów materialnych i skutecznych zasobów ludzkich, tak aby należycie zagwarantować skuteczne stosowanie gwarancji proceduralnych i skuteczne stosowanie w praktyce
podstawowych praw przysługującym wszystkim osobom przybywającym na granice UE, w tym prawo dostępu do prawnika i pomocy prawnej jeśli jest to wymagane.

Oświadczenie w formacie PDF w języku polskim, angielskim lub francuskim do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także