Podsumowanie działań komisji stałych KRRP – listopad 2022

W listopadzie członkowie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych zaangażowani byli w organizację konferencji i seminariów oraz podsumowania dotychczasowej aktywności i przygotowanie planu działania na kolejny rok.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

W dniach 3–10 listopada br. Przewodniczący Komisji ADR Tomasz Parkasiewicz przeprowadził konsultacje z ośrodkami mediacji zrzeszonymi w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Przedmiotem konsultacji był wniosek legislacyjny w sprawie zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym otrzymany do zaopiniowania w ramach prac Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Wypracowane w ramach konsultacji stanowisko ośrodków mediacji zostało przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości.

W okresie od 21 do 28 listopada odbył się trzeci etap Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich, do którego zakwalifikowało się sześć drużyn z poszczególnych okręgowych izb radców prawnych. W ramach tego etapu uczestnicy wzięli udział w rozprawach arbitrażowych w formule online przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Finał Turnieju odbędzie się w formule stacjonarnej rozprawy w dniu 8 grudnia.

W ramach współpracy z Komisją Zagraniczną KRRP w listopadzie Komisja ADR KRRP przygotowała informacje do kwestionariuszy przekazanych przez Europejską Federację Adwokatów (FBE) dotyczących poziomu wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Z kolei 30 listopada mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” wzięli udział w webinarium „Praktyczne uwagi mediatora na temat postępowania mediacyjnego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”. Webinarium poprowadziła dr Marta J. Kuklo – mediator z wieloletnim doświadczeniem, trener, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiatve oraz Programu Fullbrighta w Kategorii Senior Fullbright Award.

Komisja Aplikacji

Komisja Aplikacji współorganizowała Forum Aplikantów Radcowskich, które odbyło się w dniach 4–6 listopada. Forum było okazją do przedstawienia poglądów aplikantów i wymiany opinii co do wprowadzonych zmian na aplikacji radcowskiej, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Przedmiotem obrad była także kwestia dalszego upraktycznienia aplikacja, ocena zajęć specjalizacyjnych. Aplikanci przedstawili też propozycje w zakresie zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości związanych z kwestią ich zatrudniania przez patronów i zapłaty wynagrodzenia.

Komisja przygotowała program zajęć e-learningowych na następny rok szkoleniowy. Przedmiotem prac było także przygotowanie projektu wykazu aktów prawnych obowiązujących aplikantów podczas zajęć i kolokwiów w roku szkoleniowym 2023. Trwały także prace nad przygotowaniem propozycji nowych pytań na kolokwia ustne na rok szkoleniowy 2023, a także stosowne prace związane z planowaniem budżetu oraz formuły uroczystości inauguracji roku szkoleniowego.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego wraz z przedstawicielami OIRP zajmującymi się obszarem doskonalenia zawodowego podczas posiedzenia (18–19 listopada br.) wypracowali propozycję zmian w „Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”. Poza tym dyskutowali na temat kończącego się za rok 3-letniego cyklu szkoleniowego, a także nad organizacją webinariów i szkoleń e-learningowych na platformie e-kirp.pl.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

W okresie od 1 do 30 listopada br. Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała:

 1. odpowiedź w zakresie, czy istnieje możliwość prowadzenia kancelarii w ramach działalności nierejestrowanej przez radcę prawnego;
 2. stanowisko w zakresie, czy złożenie zawiadomienia na podstawie art. 286 kk, w przypadku braku płatności za wystawioną fakturę VAT za wykonaną usługę w 2020 r. jest zgodne z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 3. odpowiedź w zakresie, czy radca prawny wykonujący zawód w formie umowy o pracę może prowadzić dodatkową nieprawniczą działalność gospodarczą;
 4. odpowiedź w zakresie, czy radca prawny, który jest wpisany na listę radców prawnych, ale nie wykonuje zawodu radcy prawnego, może świadczyć nieodpłatną pomoc prawną;
 5. odpowiedź w zakresie, czy radca prawny wykonujący zawód w formie umowy o pracę może prowadzić dodatkową nie prawniczą działalność gospodarczą.

Jednocześnie w dalszym ciągu kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie:

 1. zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu cywilnym;
 2. interpretacji nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnego;
 3. czy używanie tytułu „radczyni prawna” jest zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego;
 4. rozliczenia wynagrodzenia między kancelarią, a klientem;
 5. dopuszczalności powołania radcy prawnego do zarządu zakładowej organizacji związkowej, w sytuacji gdy ten radca prawny, zatrudniony jest u tego samego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę;
 6. zapytania skierowanego w zakresie konfliktu interesów;
 7. stosunku pracy w spółce akcyjnej;
 8. zawiadomienia do organów ścigania w sytuacji kiedy syn mocodawcy prawdopodobnie podrobił podpis w sprawie mocodawcy;
 9. interpretacji związanej z wykonywaniem zawodu radcy prawnego;
 10. skargi radcy prawnego na innych radców prawnych.

Komisja Praw Człowieka

7 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych i online, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyła się konferencja „Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka – praktyka sądowa, wyzwania i szanse na lepszą ochronę prawną”, zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka KRRP. Partnerami konferencji zostały Fundacja Panoptykon oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który przywitał przybyłych gości oraz podkreślił, jak ważnym problemem jest tematyka inwigilacji. Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Tiutiunik przypomniał, że na poruszaną problematykę wpływ miała nowelizacja ustawy o Policji z 2015 r., ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 2016 r., a także kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, jaki miał miejsce w latach 2015–2016 r.

Problematykę nadzoru nad kontrolą operacyjną poruszył także w swoim wystąpieniu online Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, dr hab. Krystian Markiewicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego. Jak wskazali eksperci, ważny jest czas przeprowadzania kontroli operacyjnej, uregulowanie procedury wyrażenia zgody, a także mechanizm kontroli nad przechowywaniem i usunięciem zgromadzonych danych. Zgodnie z EKPC notyfikacja jest niezbędna do skutecznego stosowania kontroli operacyjnej, ponieważ jej brak otwiera możliwość skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Paneliści zwrócili również uwagę, że działania inwigilacyjne to nie tylko polska specyfika. Kontrola operacyjna jest standardem międzynarodowym.

W drugim panelu dyskusyjnym – „Wyzwania i doświadczenia pełnomocników, dziennikarzy i organizacji pozarządowych w świetle praktyki sądowej – szanse na lepszą ochronę prawną” wzięli udział red. Ewa Siedlecka z tygodnika „Polityka”, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z kancelarii Pietrzak & Sidor, adw. Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska oraz Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Moderatorem tej części spotkania był r.pr. Jerzy Makowski, członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. Konferencję zakończył r.pr. Mirosław Wróblewski, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP, który podziękował za współorganizację wydarzenia Fundacji Panoptykon, wszystkim panelistom, moderatorom, przedstawicielom Komisji Praw Człowieka KRRP, Komisji Praw Człowieka NRA, a także za udzielenie patronatu przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja Promocji Zawodu

Kontynuacji w 2023 r. projektu podcastów „Prawie prawniczo” oraz kwestii przygotowania zapytania ofertowego dla influencerów, którzy mogliby promować zawód radcy prawnego i ogólnopolską wyszukiwarkę szukajradcy.pl, poświęcone było wideospotkanie Komisji Promocji Zawodu 25 listopada.

W wideospotkaniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji r. pr. Marta Kruk, członkowie komisji: r. pr. Paweł Dubis, r. pr. Marta Kozłowska, r. pr. Tomasz Palak, r.pr. Katarzyna Trochanowska oraz nadzorująca z ramienia KRRP działalność w zakresie promocji zawodu Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

Ustalono, że do 10 grudnia członkowie Komisji wytypują spośród podanej listy kilkudziesięciu tematów proponowanych do nagrania kolejnych podcastów 14 ostatecznych propozycji wraz z nazwiskami radców prawnych specjalizujących się w tych zagadnieniach. Ponadto do siedmiu influencerów zostanie wysłane do końca tego roku zapytanie z prośbą o przygotowanie szczegółów oferty na promocję zawodu i ogólnopolskiej wyszukiwarki szukajradcy.pl w ich profilach na social mediach. Następne wideospotkanie Komisji Promocji Zawodu ma się odbyć w połowie grudnia.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego w dniach od 4–6 listopada br. zorganizowała  VII Forum Aplikantów Radcowskich w Białymstoku, we współpracy z Komisją Aplikacji. W trakcie Forum aplikanci dyskutowali na temat oceny zmian w procesie szkolenia aplikantów, upraktycznieniem aplikacji oraz roli aplikanta w samorządzie radców prawnych. Dyskusja była bardzo ożywiona, a bardzo twórcze postulaty Forum zostały przedstawione w formie prezentacji i przekazane władzom samorządu.

W listopadzie członkowie komisji zajmowali się również organizacją w formie hybrydowej konferencji pt. „Kobieta w branży prawniczej”, która odbyła się 24 listopada w Warszawie. W ramach konferencji zaprezentowany został raport opracowany na zlecenie Fundacji Women in Law dot. „Sytuacji kobiet w branży usług prawnych”. Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja w trzech panelach, które poświęcone były prawniczkom w biznesie (szanse i wyzwania), prawniczkom w samorządzie (jak pogodzić pracę zawodową z aktywnością społeczną) oraz dyskusji na temat dobrostanu (work – live balance). Konferencja trwała ponad sześć godzin.

Członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego przygotowują kolejną konferencję: „Nowoczesny radca prawny. Innowacje i Legal Tech – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r.

Trwają prace nad projektem budżetu komisji na rok 2023, który uwzględni szereg inicjatyw do zrealizowania w przyszłym roku kalendarzowym.

Komisja Zagraniczna

2 listopada br. obyło się spotkanie kick-off meeting Fundacji Europejskich Prawników, które dotyczyło projektu TRALIM 3. Program TRILAM 3 jest kolejnym projektem organizowanym przez Fundację Prawników Europejskich, mający na celu doskonalenie prawników z obszaru prawa UE w zakresie handlu ludźmi, praw dzieci i osób niepełnosprawnych. Projekt szczególnie zwraca uwagę na  wyzwania stojące przed ofiarami przemocy ze względu na płeć oraz wszystkie aspekty w odniesieniu do migrantów. TRALIM 3 będzie odpowiedzią na rosnącą potrzebę szkolenia prawników w zakresie unijnego prawa imigracyjnego i azylowego oraz orzecznictwa w tym zakresie. W ramach projektu przeszkolonych zostanie minimum 20 polskich radców prawnych. Program projektu składa się z 15 seminariów (8 seminariów TRALIM dotyczących prawa imigracyjnego i azylowego oraz siedmiu seminariów TRALVU na temat prawa dotyczącego migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji) i sześć krótkich wizyt. Więcej informacji wkrótce.

W dniu 23 i 24 listopada br. odbyło się spotkanie Komisji ds. Migracji CCBE w Brukseli. Spotkanie dotyczyło m.in. wsparcia migrantów w obecnej sytuacji kryzysu migracyjnego jaki ma miejsce w UE i którego znaczna część dot. terytorium RP lub/ i osób, które przez nasze terytorium wjechały do UE.

W dniu 24 i 25 listopada 2022 r. odbyła się Sesja Plenarna CCBE, komitetu PECO oraz posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji Europejskich Prawników w Brukseli. Podczas tego wydarzenia poruszono kwestie związane m.in. ze zmianą statusu w kontekście utraty członkostwa w CCBE, z utratą członkostwa w Radzie Europy (sprawa Rosji), głosowano na temat przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia CCBE Ukrainy i Mołdawii, zatwierdzono budżet na rok 2023, wybrano prezydenta i wiceprezydenta, przyznano doroczną Nagrodę dla Obrońców Praw Człowieka, przedstawiono do rozważenia dla prawników i samorządów zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, stanowiska CCBE związane z projektem rozporządzenia dotyczące zasad ochrony i zwalczania przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz rekomendacje CCBE dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dla emigrantów i międzynarodowej ochrony. Spotkanie dotyczyło również omówienia działań i kierunków CCBE w latach 2021–2023 w zakresie zwiększenia dostępu do funduszy europejskich na szkolenie prawników, sytuacji w Ukrainie, bieżącej informacji na temat prac dotyczących Europejskiej Konwencji dotyczącej zawodu prawnika. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się wspólnie z posiedzeniem Zarządu i Rady Doradczej. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji Europejskich Prawników było przede wszystkim ustalenie kierunku dalszych prac Fundacji oraz przeniesienie jej siedziby do Rzymu.

Zobacz także