Podsumowanie działań komisji stałych KRRP – październik 2022

Październik w samorządzie radcowskim upłynął pod znakiem spotkań komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych, podsumowań dotychczasowych aktywności, organizacji konferencji i seminariów oraz przygotowywania planów działań na kolejne miesiące. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zapis prac komisji w poszczególnych obszarach.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

W dniach 2-4 października w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”, w którym uczestniczył przewodniczący Komisji ADR Tomasz Parkasiewicz. Radcy prawni – mediatorzy wzięli udział w specjalistycznych warsztatach Rafała Dadosa – „Skuteczne mediacje”, podczas których podnosili swoje kompetencje w zakresie skutecznego przygotowania do negocjacji, budowania autorytetu negocjatora, efektywnych technik i stylów negocjacyjnych oraz umiejętności rozpoznawania i przełamywania impasu. Następnie dr Tomasz Cyrol zapoznał uczestników warsztatów z praktycznymi aspektami procedury mediacji w kodeksie postępowania cywilnego. Możliwość aktywnego udziału w obu warsztatach stworzono również wszystkim mediatorom ośrodków z całego kraju, którzy mogli uczestniczyć w szkoleniu w formule online. Następnie wymieniono się doświadczeniami związanymi z działalnością ośrodków mediacji i udziałem w szkoleniach w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dyskutowano także nad rozwojem Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

6 października rozpoczęła się druga edycja Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich, do udziału w którym zgłosiło się 17 drużyn z OIRP. Inaugurując turniej uczestnicy zmierzyli się z testem z zakresu postępowania arbitrażowego, a najlepsze drużyny awansowały do drugiego etapu polegającego na przygotowaniu pism w toku postępowania, na podstawie kazusu przedstawionego przez organizatora. Finał Turnieju zaplanowano na grudzień bieżącego roku.

15 października odbyło się stacjonarne posiedzenie Komisji ADR, którego przedmiotem było omówienie doświadczeń z realizacji zadań w roku 2022, a także propozycji do projektu planu pracy i założeń budżetowych na rok 2023. Członkowie komisji wzięli nadto udział w warsztatach prowadzonych przez dr hab. Annę Machikowską – „Wybrane aspekty teoretycznego i praktycznego postępowania arbitrażowego – perspektywy tendencji rozwojowych”. W posiedzeniu komisji wzięła udział Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

20 października, z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Mediacji, odbyła się zorganizowana przez Komisję konferencja – „Prawnik w dialogu mediacyjnym” z udziałem: byłego Prezesa KRRP mec. Macieja Bobrowicza, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP – mec. Mariusza Haładyja, mec. Tomasza Malińskiego, mec. Ivo Kucharczuka, mec. Andrzeja Archanowicza oraz mec. Doroty Grześkowiak-Stojek. Przedmiot konferencji stanowiła rola pełnomocnika w procesie mediacyjnym z udziałem podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora finansów publicznych.

24 października w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbył się finał pierwszej edycji Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, w którym wzięły udział 23 drużyny z Okręgowych Izb Radców Prawnych z całego kraju. Celem Turnieju było promowanie wśród aplikantów idei mediacji, jako jednej z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz rozwijanie umiejętności polubownego rozstrzygania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Finaliści turnieju otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy specjalistycznych książek. W finale wzięła udział Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych oraz Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur. Pierwsze miejsce zajęła drużyna: ACM Poznań w składzie: Agnieszka Grota, Cecylia Glanc, Miłosz Górny. Drugie miejsce przypadło drużynie Team Papaia w składzie: Anna Pawliszewska, Anastazja Ibrom, Aneta Pieczka. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Beskidzcy Juryści w składzie: Andrzej Dybał, Maciej Węglarz, Jakub Gibas.

Komisja Aplikacji

Komisja Aplikacji pracuje nad programem oraz standardami zajęć e-learningowych przeznaczonych dla aplikantów radcowskich. Przygotowane zostały propozycje w zakresie uruchomienia kolokwiów próbnych oraz ustalania przez zainteresowane izby wspólnych terminów kolokwiów. Przeprowadzone zostały w tej mierze konsultacje z przedstawicielami OIRP oraz wideospotkanie Wicedziekanów ds. aplikacji i kierowników szkolenia. Wraz z Komisją Wspierania Rozwoju Zawodowego przygotowany został program Forum Aplikantów, które w tym roku odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-6 listopada.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

13 października na platformie e-kirp.pl odbyło się bezpłatne webinarium – „Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – ratunek w podatkowej dżungli za małe pieniądze?” prowadzone przez dr hab. prof. UMK Wojciecha Morawskiego.

W październiku uruchomiona została rejestracja na szkolenia:

 • 17 listopada – webinarium – „Zastosowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych”, które poprowadzi UAM dr hab. Marcin Orlicki
 • 24 listopada – webinarium – „Nadzór w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 9 lutego 2022 r.”, które poprowadzi dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes.

19 października odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas posiedzenia Przewodniczący komisji omówił kwestie związane ze spotkaniem, które odbędzie się w dniu 18-19 listopada. Spotkanie będzie dotyczyło zmian „Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku” przyjętego uchwałą KRRP Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020r., Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były kwestie związane z platformą e-learningową oraz tematyką szkoleń na 2023 rok. Na spotkaniu ustalono również daty posiedzeń Komisji Doskonalenia Zawodowego na przyszły rok.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

Przygotowano:

 • odpowiedź w zakresie wynagrodzenia należnego radcy prawnemu z tytułu umowy o pracę po ustaniu stosunku pracy;
 • odpowiedź w zakresie prowadzenia prywatnej agencji zatrudnienia przez radcę prawnego;
 • odpowiedź w zakresie wykładni art. 224 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Jednocześnie w dalszym ciągu kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie:

 • czy istnieje możliwość prowadzenia kancelarii w ramach działalności nierejestrowanej przez radcę prawnego;
 • interpretacja nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnego;
 • czy używanie tytułu „radczyni prawna” jest zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego;
 • czy złożenie zawiadomienia na podstawie art. 286 kk, w przypadku braku płatności za wystawioną fakturę VAT za wykonaną usługę w 2020 r. jest zgodne z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 • dopuszczalność powołania radcy prawnego do zarządu zakładowej organizacji związkowej, w sytuacji gdy ten radca prawny, zatrudniony jest u tego samego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę;
 • zapytania skierowanego w zakresie konfliktu interesów;
 • stosunku pracy w spółce akcyjnej;
 • czy radca prawny wykonujący zawód w formie umowy o pracę może prowadzić dodatkową nie prawniczą działalność gospodarczą.

Komisja Praw Człowieka

8-9 października r.pr. Magdalena Bartosiewicz wzięła udział w Kongresie Kobiet, który w tym roku odbywał się we Wrocławiu. Debatowano tam nad zagadnieniami demokracji i równości, sytuacji gospodarczej, kultury, edukacji oraz aktualnych problemów związanych z wojną w Ukrainie. Pod dyskusję poddano także zagadnienia związane z kryzysem klimatycznym i ochroną środowiska.

20 października w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się uroczyste otwarcie kursu HELP „Asylum and Human Rights”, współorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Sekretariat Programu HELP Rady Europy. Kurs HELP „Asylum and Human Rights” został opracowany przez Wydział Niezależnych Organów Praw Człowieka, Radę Europy oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Program pozwala prawnikom i innym specjalistom doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie istniejących standardów prawa uchodźczego i migracyjnego oraz stosować je w codziennej pracy. Uroczyste otwarcie kursu uświetniła obecność znamienitych gości, zaangażowanych na co dzień w pomoc uchodźcom w Polsce i w Europie. W uroczystości wzięli udział m.in. Leyla Kayacik, specjalny przedstawiciel ds. migracji i uchodźców przy Radzie Europy, oraz Kevin Allen, przedstawiciel UNHCR w Polsce.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

W październiku członkowie komisji zajmowali się organizacją konferencji w formie hybrydowej – „Kobieta w branży prawniczej”, która odbędzie się 24 listopada 2022 r. w Warszawie. Prace komisji skoncentrowały się nad wyborem prelegentów, przygotowaniem agendy spotkania, szczegółowego kosztorysu wydarzenia oraz nad wyborem jego miejsca i obsługi technicznej.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego koordynuje organizację Forum Aplikantów Radcowskich w Białymstoku we współpracy z Komisją Aplikacji. W związku z organizacją Forum został ustalony kosztorys i agenda wydarzenia.

W październiku członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego przygotowali także szczegółowy harmonogram zaplanowanych spotkań i posiedzeń na 2023 rok.

Komisja Zagraniczna

2-3 października w Londynie odbyło się oficjalne Otwarcie Roku Prawniczego (Opening of the Legal Year). W wydarzeniach związanych z tą ceremonią uczestniczył – z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych – r.pr. Piotr Chrzczonowicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. W wydarzeniach w ramach ceremonii Otwarcia Roku Prawniczego uczestniczyli reprezentanci samorządów prawniczych i największych międzynarodowych organizacji prawniczych z całego świata. Otwarcie Roku Prawniczego objęło debatę prezesów samorządów i międzynarodowych organizacji prawniczych. W trakcie jej trwania wskazywano na aktualne wyzwania dla prawników w świecie, w którym obserwujemy dynamiczne zmiany i różne zagrożenia czy kryzysy. Zastanawiano się podczas niej m.in. nad takimi kwestiami jak:

 • reprezentowanie oligarchów związanych z reżimem kremlowskim w sprawach wywołanych nakładanymi sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
 • reprezentowanie osób, którym zarzuca się pranie pieniędzy, korupcję czy niszczenie środowiska naturalnego,
 • współczesna kondycja etyczna prawników i aksjologiczny wymiar profesji prawniczych (w tym podkreślano np. wartość tajemnicy zawodowej prawników w konfrontacji z obowiązkami denuncjacyjnymi nakładanymi przez władzę państwową),
 • niedyskryminacji w środowiskach prawniczych z uwagi np. na płeć,
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości
 • współpraca z mediami mająca na celu uzyskanie rzetelnego przekazu medialnego o roli prawników w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz reguł praworządności, a także na temat jakości ich pracy, budującego ich odpowiednią reputację w społeczeństwie i zaufanie do nich opinii publicznej.

Udział w wydarzeniach w ramach Otwarcia Roku Prawniczego był okazją do odświeżenia dawnych kontaktów w międzynarodowym świecie prawniczym i nawiązania nowych, cennych z punktu widzenia umacniania pozycji międzynarodowej samorządu radców prawnych.

Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP, reprezentując Prezesa KRRP i Krajową Izbę Radców Prawnych, wziął udział w spotkaniu Prezesów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej, które odbyło się w dniach 16–17 października w Pradze. Podczas spotkania zaprezentowane zostały przykłady działań władzy państwowej naruszającej praworządność, które są wspólne dla wielu państw. Wskazano na m.in.:

 • działania władzy ustawodawczej i wykonawczej związane z angażowaniem przymusu państwowego w zakresie oddziaływania na władzę sądowniczą (zmiany prawa naruszające standardy charakterystyczne dla monteskiuszowskiego trójpodziału władz, postępowania dyscyplinarne wobec sędziów), a także na profesje prawnicze (zamachy na niezależność samorządów prawniczych, dezawuowanie autorytetu profesji prawniczych jako zawodów zaufania publicznego, postępowania dyscyplinarne wobec prawników),
 • podkreślono konieczność dbania przez prawników o najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji stanowiącej treść tajemnicy zawodowej przy wykorzystywaniu teleinformatycznych sposobów komunikowania się z klientami (w tym w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych teleinformatycznych).

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na trudności związane m.in. z weryfikacją kwalifikacji zawodowych ukraińskich prawników, jak również na to, że wykonywanie zawodu zaufania publicznego wymaga spełnienia przez osoby o to się ubiegające ściśle określonych ustawowo kryteriów formalnych, co nie w każdym przypadku jest możliwe. Ponadto, spotkanie stanowiło okazję do lepszego poznania się przedstawicieli władz samorządów prawniczych.

W październiku  Komisja Zagraniczna rozpoczęła rekrutację radców prawnych do udziału w seminariach szkoleniowych w ramach programów międzynarodowych TRADATA 2 (Bukareszt), a  także CiviLAW (Rzym). Dla radców prawnych przewidziane zostały po dwa miejsca na seminaria poświęcone problematyce prawa ochrony danych osobowych oraz prawa rodzinnego. 21 października w ramach projektu CiviLAW odbyło się seminarium zorganizowane przez Komisję Zagraniczną, poświęcone problematyce prawa rodzinnego:

 • jurysdykcja w sprawach małżeńskich (rozwód, separacja oraz unieważnienie małżeństwa) oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uprowadzenie dziecka za granicę,
 • uznawanie, wykonalność i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych,
 • jurysdykcja, prawo właściwe oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich ustrojów majątkowych
 • jurysdykcja w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.

W seminarium wzięli udział goście z zagranicy oraz z Polski.

Zobacz także