Podsumowanie działań Komisji Stałych KRRP w II kwartale 2023 r.

Drugi kwartał 2023 r. upłynął pod znakiem kluczowych projektów dla komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych, które w sposób znaczący wpłynęły na kwestię postrzegania zawodu radcy prawnego w społeczeństwie. Debaty, organizacja ważnych wydarzeń, podsumowanie dotychczasowych aktywności i w konsekwencji przygotowanie planów działań na kolejne miesiące były standardowym zakresem prac członków komisji stałych KRRP.

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA

Na początku czerwca pojawiło się stanowisko Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Zagranicznej KRRP ws. aresztowań białoruskich adwokatów broniących więźniów politycznych. Komisje wskazały w nim, że jakiekolwiek nastawanie przez państwo na prawników, którzy podejmują się obrony obywateli narusza jednocześnie efektywność realizacji prawa do sądu i uczciwego procesu. Dostęp do pomocy profesjonalnego prawnika stanowi bowiem niezbędny element dostępu do wymiaru sprawiedliwości i gwarancję ochrony praw jednostki podczas procesu sądowego. Rola prawnika nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy państwo wywiera znaczący wpływ na sam przebieg tego procesu i jego wynik. Stanowisko jest potwierdzeniem tego, że samorząd radców prawnych wspiera wszystkich prawników białoruskich, którzy zostali aresztowani lub pozbawieni prawa do wykonywania zawodu we własnym kraju z uwagi na to, iż wspierali opozycjonistów białoruskich czy też stawali się obrońcami osób protestujących pokojowo na Białorusi.

Trwają przygotowania do organizacji przystanków Tour de Konstytucja. Krajowa Rada Radców Prawnych wraz z Fundacją Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odpowiedzialna jest zorganizowanie cyklu spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski angażujących społeczności lokalne. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele zawodów prawniczych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele kultury. Udział przedstawicieli samorządu radców prawnych w tym ważnym społecznie projekcie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości prawnej naszego społeczeństwa, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz znacząco przyczynia się do wzmocnienia wizerunku zawodu radcy prawnego. Misją wydarzenia Tour de Konstytucja jest umacniania społeczeństwa obywatelskiego o wysokiej świadomości prawnej.

17 czerwca Przewodniczący Komisji Praw Człowieka r. pr. Mirosław Wróblewski spotkał się z radcami prawnymi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniu ochrony praw człowieka w kontekście sztucznej inteligencji. W jego ramach przewodniczący komisji poruszył m.in. problematykę ochrony prywatności i danych osobowych, stronniczości działania sztucznej inteligencji w kontekście ochrony przed dyskryminacją oraz zagadnienie zapewnienia przejrzystości algorytmicznej. Przewodniczący komisji przedstawił także projekty aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji. W trakcie spotkania przedyskutowano wspomniane projekty legislacyjne z punktu widzenia zapewnienia skutecznej ochrony praw człowieka.

21 czerwca Przewodniczący Komisji Praw Człowieka r. pr. Mirosław Wróblewski oraz r. pr. Justyna Chrzanowska, członkini Komisji Praw Człowieka, wzięli udział w dyskusji pt. „Jaka przyszłość Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w 30 lat po jej ratyfikacji przez Polskę?”. Dyskusja poświęcona została m.in. roli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do polskiego systemu prawnego, wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i związanym z tym problemom wynikającym z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (szczególnie w sprawach o sygn. akt K 6/21 oraz K 7/21), a także praktycznym wyzwaniom stojącym dzisiaj przed radcami prawnymi i sądami w tym obszarze.

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej powstało, aby udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono osobom poszkodowanym wojną w Ukrainie. Pomoc udzielana jest poprzez wspomnianą infolinię oraz ulokowane w całym kraju punkty pomocy prawnej. Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolontariusze – radcy prawni, adwokaci, przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych oraz prawnicy organizacji pozarządowych. Celem działania Centrum jest zbieranie informacji od osób koordynujących pomoc prawną i zapewnienie im bieżącego wsparcia. Osoby działające w ramach Centrum rozwiązują problemy prawne zgłaszane przez dzwoniących na specjalnie utworzoną infolinię, dzięki której osoby świadczące pomoc prawną, jak i szukające tej pomocy, mogą uzyskać niezbędne wsparcie. Istotnym aspektem działania Centrum jest rejonizacja i łączenie osób z danej miejscowości z prawnikiem działającym w tym konkretnym punkcie w Polsce. Obecnie CKPP działa głównie poprzez udzielanie informacji na temat statusu uchodźcy, imigracji i/lub pobytu, doradztwa, udzielenia pomocy prawnej w tym zakresie, szkoleń związanych ze statusem uchodźcy, imigracją i/lub pobytem oraz na temat HLP (z podziałem na status uchodźcy i płeć), wydawania opinii. Liczba odpowiedzi udzielonych indywidualnie wynosi średnio 2000, a indywidulanych konsultacji około 300.

KOMISJA ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR)

W II kwartale br. Krajowa Izba Radców Prawnych zainaugurowała IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji”. Wydarzenie odbyło się 6 kwietnia 2023 roku, a jego celem było promowanie mediacji – czyli pozasądowej i efektywnej metody rozwiązywania sporów. Do udziału nominowane były osoby fizyczne oraz inne podmioty, które w 2022 roku, w sposób szczególny wyróżniły się wykorzystaniem, jak również promowaniem instytucji mediacji poprzez prowadzenie różnych aktywności, m.in. organizując projekty edukacyjne i tworząc publikacje zachęcające do wykorzystywania tej metody rozwiązywania sporów.

Zgłaszać kandydatury mogły ośrodki mediacji zrzeszające się w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”, ale też – dziekani okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono pięcioro kandydatów:

 • dr Tomasza Kałużnego – sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku
 • Dorotę Stawicką-Moryc – sędzię Sądu Okręgowego we Wrocławiu
 • Bernardettę Szkudlarek – radczynię prawną z Opola
 • Adama Puchalskiego – radcę prawnego z Poznania
 • Annę Zabrzuch – zawodową mediatorkę z Kielc.

Kapituła konkursu składająca się z kierowników ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczącego Komisji Alternatywnych Metod Rozwiazywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych przyznała honorowy tytuł Ambasadora Mediacji dr Tomaszowi Kałużnemu – sędziemu Sądu Rejonowego w Białymstoku, członkowi Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji „Gemme”. Docenione zostało przede wszystkim zaangażowanie sędziego w rozwój mediacji, w szczególności poprzez działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości mediacyjnej wśród środowiska sędziowskiego, a 2 czerwca 2023 roku, podczas uroczystej gali Tomasz Kałużny otrzymał nagrodę w postaci statuetki i literatury prawniczej.

W poprzednich edycjach laureatami byli:

 • Maria Młotkowska – radca prawny i dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania.

15 marca rozpoczęła się II edycja Turnieju Arbitrażowego dla Studentów – „Młody Mistrz Arbitrażu” organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy
z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa „Elsa” Poland. Celem turnieju było promowanie arbitrażu – alternatywnej metody rozwiązywania sporów, pogłębienie wiedzy
w zakresie arbitrażu oraz wzrost świadomości prawnej wśród młodych.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 40 dwuosobowych drużyn z całego kraju, a 16 czerwca odbyła się finałowa rozgrywka pomiędzy dwiema finałowymi drużynami – z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku. Finał polegał na przeprowadzeniu rozprawy sądowej przed 3-osobowym składem orzekającym sądu arbitrażowego. Rozprawa odbyła się w formie stacjonarnej, a tytuł „Młody Mistrz Arbitrażu 2023” otrzymała drużyna reprezentująca Uniwersytet Warszawski.

KOMISJA APLIKACJI

 1. Repetytorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich – od 3 do 20 kwietnia br. na platformie szkoleniowej e-KIRP przeprowadzonych zostało 10 zajęć powtórzeniowych przed egzaminem radcowskim. Tematyka spotkań obejmowała zakres egzaminu zawodowego: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu i zasady etyki. Zajęcia miały na celu ugruntowanie zdobytej w ciągu aplikacji wiedzy oraz zwrócenie uwagi aplikantów na typowe zagadnienia, które występowały na egzaminie radcowskim podczas ostatnich lat. Wykłady poprowadzone zostały przez uznanych i doświadczonych wykładowców, a na każdy przedmiot egzaminacyjny przeznaczono 6 godzin szkoleniowych.
 2. Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich – trzy intensywne miesiące prac zaowocowały publikacją na przełomie kwietnia i maja na platformie szkoleniowej 85 filmów e-learningowych dedykowanych aplikantom radcowskim I, II i III roku szkoleniowego. Wykłady online oferowane przez KRRP są wsparciem dydaktycznym dla aplikantów w zakresie realizowanego programu szkoleniowego na aplikacji radcowskiej. W ofercie znalazły się również lekcje rozwijające umiejętności miękkie, które stanowią ważny aspekt w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego. Zajęcia poprowadzone zostały przez 47. uznanych specjalistów i praktyków w świecie prawniczym.
 3. Prace dodatkowe – od kwietnia na platformie szkoleniowej e-kirp, odpowiednio przed terminem kolokwium z danego przedmiotu publikowane są prace dodatkowe dla aplikantów radcowskich I, II i III roku szkoleniowego. Czas na opracowanie każdego zadania wynosi 2 tygodnie od daty udostępnienia go na platformie. Po tym czasie publikowany jest opis istotnych zagadnień do danego zadania egzaminacyjnego.
 4. Ogólnopolskie kolokwia – od maja, w ramach realizacji tego projektu KRRP udostępnia zainteresowanym Izbom za pośrednictwem platformy szkoleniowej opracowane na poziomie krajowym zadania niezbędne do przeprowadzenia kolokwium.
 5. Egzamin radcowski 2023 – w dniach 25-28 kwietnia br. odbył się egzamin zawodowy, do którego przystąpiło 2034 aplikantów, a wynik pozytywny uzyskało 1662 aplikantów, co stanowi 81,7 proc. zdawalności.
 6. Stacjonarne posiedzenie kierowników szkolenia aplikantów OIRP – w dniach 18-19 maja br. w Warszawie odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za aplikację radcowską w OIRP. Przedmiotem spotkania było m.in. ewaluacja założeń programowych oraz przyjętego modelu dydaktycznego, omówienie organizacji roku szkoleniowego 2023 oraz założenia modelu kształcenia aplikantów radcowskich w 2024 r. Opracowane podczas spotkania założenia stanowiły materiał dla Komisji Aplikacji KRRP do prac na zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.
 7. Przygotowanie propozycji zmian w Regulaminie aplikacji radcowskiej – Proponowane zmiany przedstawione zostały na stacjonarnym posiedzeniu KRRP 3 czerwca oraz podczas wideospotkania 16 czerwca. Zmiany obejmują kwestie związane z e-learningiem, kolokwiami oraz zmianami w programie aplikacji.

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Komisja Doskonalenia Zawodowego kontynuuje realizację programu tworzenia szkoleń e-learningowych, aby zapewnić radcom prawnym wygodne i łatwo dostępne narzędzie do podwyższania kompetencji.

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP korzysta z nowoczesnej technologii nagrywania w studio, dzięki czemu prezentowane wykłady to wysokiej jakości materiały prowadzone przez ekspertów  z dziedziny prawa. Nagrania prezentują różnorodny zakres tematów związanych z praktyką prawniczą i aktualnymi zmianami w przepisach.

Na platformie internetowej e-KIRP udostępniana jest seria „Szkolenia z e-KIRP”,  która jest przeznaczona dla radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb. Wykłady udostępniane są w każdy czwartek w godzinach 17.00-18.30 oraz 19.00-20.30, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca na platformie udostępniono 20 szkoleń e-learningowych:

 • pr. Piotr Zimmerman – Krajowy Rejestr Zadłużonych – radca prawny jako aktywny użytkownik systemu
 • SSR Kamila Paluszkiewicz-Brolska – Aspekty materialnoprawne oraz Postępowanie w sprawie o zachowek. Aspekty procesowe
 • pr. Paweł Chrupek – Zaskarżanie czynności organów w kontroli
 • UAM dr hab. Marcin Orlicki – Nowa umowa generalna – nowy pakiet ubezpieczeń
  dla radców prawnych. Formy wykonywania zawodu a zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • pr. dr Dominik Lubasz – Ochrona danych osobowych – zagadnienia podstawowe cz. 1
 • SSR Kamila Paluszkiewicz-Brolska – Postępowanie o dział spadku – aspekty materialnoprawne i procesowe
 • pr. Piotr Hanaj – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – aspekty praktyczne, zaskarżanie listy wierzytelności
 • pr. Tomasz Ogłódek – Umowa przyłączeniowa. Aspekty praktyczne z punktu widzenia stosowania prawa przez radcę prawnego
 • SSR Monika Biała – Od pozwu do wyroku – wybrane problematyczne zagadnienia postępowania cywilnego w praktyce profesjonalnego pełnomocnika
 • pr. dr Dominik Lubasz – Ochrona danych osobowych – zagadnienia podstawowe cz. 2
 • SSR Marta Knotz – WIBOR (Klauzule zmiennego oprocentowania w orzecznictwie TSUE)
 • pr. Ewa Kuczyńska – Tworzenie aktów prawa miejscowego – wybrane problemy praktyczne.
 • pr. Grzegorz Wyszogrodzki – Zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego przyjęte w Uchwale Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego cz.1
 • pr. Grzegorz Wyszogrodzki – Zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego przyjęte w Uchwale
  Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego cz.2
 • SSR Andrzej Kurzych – Zmiany w przepisach prawa pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy
  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej cz. 1
 • SSR Andrzej Kurzych – Zmiany w przepisach prawa pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy
  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej cz. 2
 • dr Martyna Sługocka – Procedura uchwalania i kontrolowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • pr. Piotr Zamroch – Stwierdzenie nabycia służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej przez zasiedzenie
 • pr. Piotr Grodzki – Przebieg procesu inwestycyjnego cz. I. Ustawa o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym
 • pr. Piotr Grodzki – Przebieg procesu inwestycyjnego cz. II. Prawo budowlane

 Aktualnie platforma szkoleniowa oferuje dostęp do 51 szkoleń e-learningowych dla radców prawnych oraz 17 szkoleń dotyczących zagadnień z zakresu umiejętności miękkich.

Na prośbę radców prawnych udostępniono również kurs języka angielskiego „Legal English” prowadzony przez Dr Stephena Terretta – wybitnego eksperta z zakresu prawa. „Legal English” rozwija wiedzę dotyczącą prawa umów i jest dostępny na e-KIRP do końca 2023 r. Każda z poniższych lekcji trwa około 90 minut:

 1. Lesson 1: Contract formation: part 1
 2. Lesson 2: Contract formation: part 2
 3. Lesson 3: The doctrine of Consideration
 4. Lesson 4: Express/implied contents of a contract
 5. Lesson 5: Misrepresent
 6. Lesson 6: Duress and undue influence
 7. Lesson 7: Frustration
 8. Lesson 8: Limiting/excluding liability
 9. Lesson 9: Breach of contract and remedies part 1
 10. Lesson 10: Breach of contract and remedies part 2

Członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego omawiali dalsze procedury związane z projektem uchwały KRRP w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

KOMISJA WSPIERANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

W kwietniu i maju Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego zorganizowała akcję „Tydzień Akademicki – zostań radca prawnym”. Akcja odbyła się w ponad 20 szkołach wyższych w całej Polsce. Z setkami studentów spotkało się łącznie kilkudziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich z poszczególnych okręgowych izb.

Podczas kilkudziesięciu prelekcji radcowie prawni przybliżali studentom wydziałów prawa zawód radcy prawnego, ścieżki dojścia do zawodu, przebieg aplikacji radcowskiej oraz ofertę samorządu radców prawnych dla jego członków. Komisja przygotowała materiały promocyjne, udostępniła poszczególnym izbom prezentację, która mogła być wykorzystana podczas prelekcji, a także wzór porozumienia pomiędzy izbami i uczelniami stanowiącego podstawę współpracy w zakresie kształcenia studentów, późniejszych aplikantów. Z ramienia Komisji akcję koordynował r.pr. Antoni Przybyła.

W dniach 19-21 maja w Łodzi odbyło się zorganizowane przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego VII Forum Młodych Radców Prawnych. Uczestniczyło w nim przeszło 40 radców prawnych z całej Polski. Projekt skierowany był do radców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a ich staż zawodowy nie przekroczył czterech lat. Tematem wiodącym Forum było zaangażowanie radców prawnych w działalność samorządu zawodowego. Wzajemna wymiana doświadczeń i opracowane w trakcie wydarzenia postulaty będą podstawą przyszłych działań Krajowej Izby Radców Prawnych w zakresie wzmacniania więzi radców prawnych z samorządem i udoskonalania oferty przeznaczonej dla młodych radców prawnych, pozwalającej im na rozpoczęcie efektywnej działalności zawodowej. Wiele miejsca poświęcono rozwijającej się prężnie dziedzinie legal tech oraz wchodzącym we wszystkie dziedziny życia rozwiązaniom opartym o AI. Koordynatorem projektu z ramienia Komisji był r.pr. Robert Staszewski.

KOMISJA ZAGRANICZNA

Radca prawny Przemysław Kamil Rosiak, przewodniczący Stałej Delegacji przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA reprezentował CCBE na posiedzeniu komisji Parlamentu Europejskiego w debacie poświęconej reformie Trybunału Sprawiedliwości UE, polegającej na przekazaniu Sądowi kompetencji do rozpatrywania spraw prejudycjalnych w określonych w Statucie dziedzinach.

W dyskusji, oprócz eurodeputowanych, wzięli udział prezesi obu sądów (Koen Lenaerts i Marc van der Woude), prezes austriackiego Trybunału Konstytucyjnego dr Christoph Grabenwarter, prof. Daniel Sarmiento, dyrektor Służby Prawnej Komisji Europejskiej Clemens Ladenburger oraz Jean-Philippe Mochon, sędzia francuskiego NSA.

 • W czeskim Brnie, nazywanym również „miastem sprawiedliwości”, 12 maja odbyło się posiedzenie prezesów oraz reprezentantów samorządów i stowarzyszeń zawodów prawniczych państw europejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez czeska adwokaturę. Z ramienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika, samorząd radcowski reprezentowany był przez Przewodniczącego Komisji Zagranicznej KRRP r.pr. Piotra Chrzczonowicza.

W posiedzeniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli instytucji prawniczych z Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Niemiec i Polski. Spotkaniu przewodniczył prezes czeskiej adwokatury Robert Nĕmec. Spotkanie odbyło się w formule okrągłego stołu.

W jego trakcie omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • rolę samorządów prawniczych i stowarzyszeń w odniesieniu do kwestii tzw. depozytów adwokackich,
 • zakres prawniczej tajemnicy zawodowej, obowiązek jej przestrzegania i zagrożenia dla niej w różnych krajach europejskich,
 • kwestię wyborów elektronicznych do organów samorządów i stowarzyszeń prawniczych,
 • pomoc prawną udzielaną z urzędu i nieodpłatną pomoc prawną,
 • funkcjonowanie elektronicznego wymiaru sprawiedliwości i akt elektronicznych w różnych postępowaniach prawnych.

Posiedzenie umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń i lepsze poznanie problemów obecnych w środowiskach prawniczych w krajach europejskich. Po obradach odbyła się uroczysta gala wręczenia honorowych tytułów „Prawnik roku 2022”.

 • 26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników, wybrano nowe władze na dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel w tej organizacji Krajowej Izby Radców Prawnych i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

– To dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć się w tak elitarnym gronie europejskich prawników przedsiębiorstw. Traktuję nominacje jako formę docenienia na forum europejskim aktywności polskiego samorządu radców prawnych i polskich prawników przedsiębiorstw. Ten wybór z pewnością pozwoli nam na jeszcze bardziej efektywna współpracę pomiędzy KIRP i ECLA – powiedział Waldemar Koper, nowy Wiceprezydent ECLA.

ECLA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą lokalne stowarzyszenia prawnicze i izby adwokackie reprezentujące interesy prawników wewnętrznych. ECLA powstała w 1983 roku w Belgii. Głównym jej celem jest reprezentowanie interesów organizacji członkowskich na poziomie europejskim i międzynarodowym, wspieranie edukacji prawniczej a także wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. ECLA jest organizatorem wielu spotkań, konferencji i seminariów o tematyce prawniczej. Promuje również badania i publikacje o charakterze naukowym.

 • Komisja Praw Człowieka oraz Komisja Zagranicznej KRRP przyjęły wspólne stanowisko ws. aresztowań białoruskich adwokatów broniących więźniów politycznych

Komisja Zagraniczna oraz Komisja Praw Człowieka KRRP z głębokim zaniepokojeniem przyjęły informację o aresztowaniach białoruskich adwokatów broniących więźniów politycznych, które mają miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni. Zgodnie z doniesieniami medialnymi represje dotknęły m.in.:
Uładzimira Staszkiewicza – obrońcę Mikałaja Autuchowicza oraz Marii Kalesnikowej,
Iwana Czyżyka – obrońcę Wiktara Babaryki,
Juryja Kozika – obrońcę Maksima Znaka,
Inesę Alenską – obrończynię Siarheja Cichanouskiego oraz kilku innych znanych więźniów politycznych.

Nie można zapomnieć także o tym, że w lutym br. na osiem lat więzienia skazano Witala Braginca, który bronił m. in. noblistę Alesia Bialackiego, skazanego na 10 lat łagrów. Nie są dostępne publicznie żadne informacje na temat przyczyn zatrzymania i postawionych im zarzutów, co stanowi powtórzenie sytuacji innych opozycyjnych prawników białoruskich prześladowanych dotychczas przez reżim. Środowisko opozycjonistów białoruskich wskazuje jednak, że aresztowania te mają charakter polityczny i nakierunkowane są na wywołanie efektu mrożącego wśród prawników, którzy podejmują się obron działaczek i działaczy opozycyjnych na Białorusi, a także mają odwagę potępić głośno politykę białoruskiego reżimu, który notorycznie narusza podstawowe prawa człowieka.

Komisje wskazują, że jakiekolwiek nastawanie przez państwo na prawników, którzy podejmują się obrony obywateli narusza jednocześnie efektywność realizacji prawa do sądu i uczciwego procesu. Dostęp do pomocy profesjonalnego prawnika stanowi bowiem niezbędny element dostępu do wymiaru sprawiedliwości i gwarancję ochrony praw jednostki podczas procesu sądowego. Rola prawnika nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy państwo wywiera znaczący wpływ na sam przebieg tego procesu i jego wynik.

Samorząd radców prawnych wspiera wszystkich prawników białoruskich, którzy zostali aresztowani lub pozbawieni prawa do wykonywania zawodu we własnym kraju z uwagi na to, iż wspierali opozycjonistów białoruskich czy też stawali się obrońcami osób protestujących pokojowo na Białorusi.

 • W trakcie Kongresu Generalnego FBE – Federacji Adwokatur Europejskich – przedstawicielka samorządu radców prawnych, r.pr. Izabela Konopacka, została wybrana na Prezydenta tej organizacji. FBE zrzesza ponad milion prawników z całej Europy.

Mecenas Izabela Konopacka jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. Do tej pory pełniła funkcję Wiceprezydent FBE. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (tj. „common law”), a także prawem Unii Europejskiej.

Tematem kongresu FBE, który odbywał się w dniach 15-17 czerwca br., była debata nad istotą dylematów etycznych, przed którymi stoją dziś prawnicy. Wśród przedmiotów dyskusji jest również problem rosnącej presji opinii publicznej. Zagadnienia postawione przez organizatorów kongresu dotykają nie tylko kwestii teoretycznych, ale również praktycznych, z którymi mierzą się także członkowie samorządu radcowskiego.

FBE jest organizacją zrzeszającą regionalne samorządy prawnicze, w tym polskie okręgowe izby radcowskie i adwokackie. Tworzy ją 250 takich organizacji, reprezentujących w sumie ok. miliona prawników z całej Europy.

Cele realizowane przez FBE to m.in. podejmowanie działań zmierzających do intensyfikowania kontaktów pomiędzy samorządami zawodowymi prawników w Europie przy zachowaniu ich autonomii i niezależności poprzez organizację okresowych spotkań, reprezentowanie zawodów prawniczych przed instytucjami europejskimi, promowanie rządów prawa, niezależności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka, jak również promowanie harmonizacji zawodów prawniczych w Europie w zakresie uprawnień oraz etyki zawodowej. Dodatkowo, FBE organizuje wzajemną wymianę informacji między swoimi członkami w zakresie wykonywania zawodów prawniczych w danej jurysdykcji oraz problemów i zmian w regulacjach dotyczących danego zawodu prawniczego. Krajowa Izba Radców Prawnych należy do FBE od 2017 r.

Na kongresie Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: Wiceprezes KRRP Michał Korwek, który przekazał list gratulacyjny od Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, oraz Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler. Na wydarzeniu obecni byli także przedstawiciele izb okręgowych z Gdańska, Olsztyna, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

 • W okresie od kwietnia do końca czerwca odbyło się łącznie aż osiem seminariów międzynarodowych organizowanych w ramach projektów koordynowanych przez Europejską Fundację Prawników. W czasie wydarzeń odbywających się w całej Europie radcowie prawni z Polski mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach poświęconym zagadnieniom takim jak:
 • Prawo upadłościowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo rodzinne
 • Prawo migracyjne i uchodźcze

Łącznie z możliwości wzięcia udziału w tych seminariach w okresie od kwietnia do czerwca skorzystało 25 radców. Dwóch przedstawicieli naszego samorządu wystąpiło też w trakcie tych wydarzeń w charakterze prelegentów.

KOMISJI ETYKI I WYKONYWANIA ZAWODU

Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP w II kwartale 2023 r. można zaliczyć:

 1. problematykę związaną z kontaktem pełnomocnika z drugą stroną postępowania(przeciwnika procesowego) w związku z koniecznością uzyskania informacji o osobie pełnomocnika strony przeciwnej;
 2. problematykę związaną z radcą prawnym zeznającym jako świadek w postępowaniu karnym, w sytuacji gdy nie był radcą prawnym w momencie postępowania przygotowawczego, a zeznawał w postępowaniu;
 3. problematykę związaną z osobą wykonującą zawód radcy prawnego w sytuacji, gdy chce ona zawrzeć umowę agencyjną z agentem ubezpieczeniowym i zostać wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych jako osoba wykonująca czynności agencyjne w rozumieniu przepisów o dystrybucji ubezpieczeń;
 4. problematykę związaną z wątpliwościami dotyczącymi art. 21 aktualnego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Ponadto, 12 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu we Wrocławiu, na którym poruszono kwestie aktualnych spraw prowadzonych przez KEiWZ. Komisja, omówiła także zmiany, problemy i obecne praktyki w związku z uchwalonym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego. W trakcie posiedzenia zostały również nkareślone dalsze kierunki związane w działalnością Komisji w 2023 r.

 

Zobacz także