Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 kwietnia – 30 czerwca 2023 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 19 opinii i 1 stanowisko.

Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Opracowano:

 • opinię do rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2933);
 • opinię do petycji w zakresie zmian art. 180 par. 2 k.p.k. wniesionej do Senatu RP (petycja nr P10-79/22);
 • opinię do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 394 par. 1 i 2 KPC oraz uchylenia art. 394(1)a KPC, w celu usprawnienia procedury cywilnej i zapewnienia efektywnego realizacji prawa stron do rozpoznania zażalenia przez sąd odwoławczy (petycja nr P10-87/22);
 • aktualizację opinii do projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora (UD435);
 • opinię do petycji wniesionej do Senatu RP nr P10-09/20;
 • opinię do petycji wniesionej do Senatu RP nr P10-47/21;
 • stanowisko w sprawie regulacji zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego na gruncie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022;
 • opinię w sprawie projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022;
 • opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3146);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (UD497);
 • opinię do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432);
 • opinie do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie Kodeksu postępowania cywilnego art. 394 par. 1 oraz uchylenia art. 394 zn. 1a (Petycja senacka nr P10-87-22);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw;
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie mediacji;
 • opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie prawa spadkowego (druk sejmowy nr 2977);
 • opinię do senackiej petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, w celu umożliwienia skazanym pozbawienia wolności złożenia skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania sądowego z wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz możliwość zasądzenia na ich rzeczy sumy pieniężnej;
 • opinię w sprawie projektu ustawy z dnia 11 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3309);
 • opinię ws. kosztów postepowania dyscyplinarnego, windykacji oraz możliwość i procedura umarzania;
 • opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie Kodeksu postępowania karnego (UD 262);
 • opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie Kodeksu postępowania cywilnego (UD 262);

Rozpoczęto:

 • opracowywanie opinii do rządowego projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w intrenecie (druk nr 3282);
 • prace nad ekspertyzą dotycząca zmian w modelu postępowania dyscyplinarnego;
 • opracowywanie aktualizacji opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie Kodeksu postępowania karnego (druk sejmowy nr 3216);
 • opracowywanie aktualizacji opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 3216);
 • stanowisko w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3318).

Ponadto:

 • w dniu 26 kwietnia 2023 r. Ekspert OBSiL KRRP – dr Maciej Berek brał udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie konsultacji regulacji wewnętrznych samorządu radców prawnych oraz wykonywania zawodu radcy prawnego;
 • w dniu 1 czerwca 2023 r. Prezes KRRP – r.pr. Włodzimierz Chróścik oraz Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler brali udział w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach w przedmiocie  rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • w dniu 5 czerwca 2023 r. Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler brał udział w posiedzeniu Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego, obradująca pod przewodnictwem posła Grzegorza Lorka (PiS), przewodniczącego podkomisji, rozpatrzyła: – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216).
 • w dniu 13 czerwca Ekspertka OBSiL KRRP – Dominika Kuna brała udział w posiedzeniu Senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 381), ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (cd.) (druk senacki nr 75), ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.) (druk senacki nr 875);
 • w dniu 27 czerwca Ekspertka OBSiL KRRP – Dominika Kuna brała udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach w przedmiocie rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3309);
 • stale współpracowano z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

Niezależnie od powyższego, przeprowadzano stały monitoring procesu legislacyjnego oraz udzielano doraźnej pomocy Prezesowi i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach związanych z działalnością Ośrodka, w zależności od bieżących potrzeb.

Wskazane zadania realizowano zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz planem pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Kierownik

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Zobacz także