Podsumowanie działań Komisji Stałych KRRP w III kwartale 2023 r.

Debaty, organizacja ważnych, także międzynarodowych wydarzeń, podsumowanie dotychczasowych aktywności i przygotowanie planów działań na kolejne miesiące – wokół tych zagadnień skupiała się praca komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych w trzecim kwartale 2023 r.

Komisja Praw Człowieka

 1. Zaangażowanie w Tour de Konstytucja

Projekt Tour de Konstytucja to inicjatywa oddolna, projekt obywatelski. W tym roku do udziału zgłosiło się ponad 40 radców prawnych. Koordynatorem akcji jest członkini Komisji Praw Człowieka mec. Magdalena Bartosiewicz. Radczynie i Radcowie prawni są partnerami do rozmów na tematy związane z prawem: biorą udział w dyskusjach o prawie wyborczym, zasadach prowadzenia kampanii czy przepisach określających prawa wyborców i obserwatorów.

 1. Konkurs „Profesjonalny pełnomocnik przed ETPCz”

Komisja Praw Człowieka KRRP zorganizowała konkurs „Profesjonalny pełnomocnik przed ETPCz”. Promuje on poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawach człowieka i postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Podnosi umiejętności wypowiadania się i prezentacji argumentów w postępowaniach przed sądami i trybunałami. Kształtuje postawy szacunku do prawa i jego przestrzegania oraz krzewi wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Konkurs skierowany jest do dwuosobowych drużyn aplikantów.

 1. Stanowisko w sprawie pani Joanny z Krakowa

21 lipca 2023 r. Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych zajęła krytyczne stanowisko wobec działań policji w sprawie pani Joanny, pacjentki jednego z krakowskich szpitali. Ze względu na naganny charakter działań organów ścigania sprawa zbulwersowała opinię publiczną i jest przedmiotem żywej dyskusji w przestrzeni medialnej.

Poważne wątpliwości Komisji Praw Człowieka KRRP wzbudziło również zachowanie lekarki oraz postępowanie policji już po ujawnieniu sprawy przez media – chodzi tutaj m.in. o udostępnienie policji informacji wrażliwych pacjentki przez lekarza psychiatrę oraz upowszechnienie publiczne danych dotyczących pacjentki przez Komendę Miejską Policji w Krakowie oraz Komendanta Głównego podczas konferencji prasowej.

Członkowie komisji zaapelowali również do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz samorządu lekarskiego o wyjaśnienie tej sprawy, wyegzekwowanie odpowiedzialności i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W okresie trzeciego kwartału 2023 roku Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów zainicjowała dwa, cieszące się zainteresowaniem projekty:

W dniu 9 sierpnia 2023 roku rozpoczęto drugą edycję trzyetapowego Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich „Lider Mediacji 2023”, w którym uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze mediacji. Przewidziana na październik br. rozgrywka finałowa Turnieju polegać będzie na przeprowadzeniu stacjonarnej symulacji mediacji na podstawie jej scenariusza opracowanego przez uczestników. Zmagania turniejowe oceni trzyosobowe jury złożone z doświadczonych mediatorów.

W dniu 11 września 2023 roku rozpoczęła się trzecia edycja Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów  Radcowskich. Ten czteroetapowy projekt ukierunkowany jest na zwiększenie  świadomości prawnej uczestników w obszarze arbitrażu, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych. W ramach finałowego etapu turnieju zaplanowanego na grudzień br. dwie najlepsze drużyny będą uczestniczyć w stacjonarnej rozprawie arbitrażowej przed trzyosobowym składem sądu arbitrażowego.

Nadto, realizowane były nagrania specjalistycznych szkoleń z obszaru alternatywnych metod rozwiązywania sporów z przeznaczeniem do zamieszczenia na platformie szkoleniowej e-KIRP w ramach tematycznego bloku.

Komisja Aplikacji

Ostatnie miesiące Komisja Aplikacji poświęciła na intensywne prace nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji. Po czerwcowym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych rozpoczęła się ocena projektu zmian w Regulaminie pod względem jego zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej, jak również konsultacja projektowanych zmian w środowisku samorządu radcowskiego. W konsekwencji podczas wrześniowego posiedzenia KRRP przyjęte zostały zmiany w Regulaminie odbywania aplikacji, które wprowadzają m.in. zwiększenie liczby godzin zajęć dostępnych w formule e-learningu, które okręgowe izby będą mogły wprowadzić do planów zajęć, wprowadzenie rezerwy godzinowej na każdym roku szkoleniowym w wymiarze 40 godzin, które mogą zostać wykorzystane na poszerzenie zagadnień objętych programem lub na wprowadzenie dodatkowych zajęć o charakterze specjalizacyjnym czy zmniejszenie liczby kolokwiów do sześciu w trakcie aplikacji, co daje dwa kolokwia na każdym roku szkoleniowym.

30 września odbędzie się egzamin wstępny na aplikację radcowską, z którym zmierzy się ponad 3 tys. kandydatów, planujących ubiegać się o przyjęcie na aplikację radcowską, która od lat jest najchętniej wybieraną przez absolwentów prawa ścieżką kariery prawniczej.

Komisja Zagraniczna

W III kwartale 2023 r. działania Komisji Zagranicznej koncentrowały się na przygotowaniach do jesiennego okresu cyklu szkoleń i seminariów organizowanych przez KIRP we współpracy z Europejską Fundacją Prawników. Będą to projekty szkoleniowe poświęcone prawu migracyjnemu i azylowemu Unii Europejskiej, prawom człowieka oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Trwały również przygotowania do startu kolejnego etapu projektu LAWYEREX 2 – programu wymiany międzynarodowej. W ramach tej inicjatywy prawnicy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia praktyk, trwających 10 dni roboczych. Koszty podróży i akomodacji są pokrywane z funduszy europejskich. W tym naborze Polska jako miejsce odbywania praktyki cieszyła dużym zainteresowaniem, w wyniku czego zwiększono liczbę osób, które będą przyjęte do polskich instytucji.

Komisja Zagraniczna w ramach swoich prac zajmowała się również zagadnieniami wojny w Ukrainie w perspektywie przyszłego ścigania zbrodni wojennych oraz kwestią współpracy z Izbą Anglii i Walii w zakresie wzajemnego uznawania uprawnień.

Krajowa Izba Radców Prawnych razem z Naczelną Radą Adwokacką współtworzą Polską Delegację w CCBE. Ta międzynarodowa organizacja reprezentująca ponad milion prawników w dniach 28-29 spotka się w Warszawie na posiedzeniu Komitetu Stałego. Organizacja tego wydarzenia jest zadaniem prestiżowym, który zgodnie podejmują oba nasze samorządy.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Komisja Doskonalenia Zawodowego kontynuuje realizację programu nagrywania szkoleń e-learningowych, mając na uwadze zapewnienie radcom prawnym wygodnego oraz łatwo dostępnego narzędzia do doskonalenia zawodowego. Materiały e-learningowe stanowią integralną część innowacyjnej platformy internetowej e-KIRP i są udostępniane w trakcie serii szkoleń „Szkolenia z e-KIRP” dla radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie szkoleniami, Komisja Doskonalenia Zawodowego postanowiła kontynuować publikację szkoleń przez całe wakacje. Te niezwykle wartościowe sesje szkoleniowe są dostępne w każdy czwartek od godziny 17:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:30.

Od 1 lipca do 30 września bieżącego roku udostępniliśmy na platformie e-KIRP aż 25 szkoleń e-learningowych, które pozwalają na stały rozwój zawodowy. Obecnie na platformie dostępnych jest łącznie 69 szkoleń e-learningowych skierowanych dla radców prawnych, a także 17 szkoleń poświęconych rozwijaniu umiejętności miękkich.

8-9 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Przedstawicieli Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. Podczas spotkania zakończono i podsumowano proces zmian Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Projekt Regulaminu został omówiony i przyjęty na Posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych 22 września 2023 r. Do najważniejszych zmian należy m.in. poszerzenie definicji „tekstu analitycznego” oraz podwyższenie z 50 proc. do 100 proc. punktacji za uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez inne podmioty niż samorząd radców prawnych.

Podczas spotkania Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz Przedstawicieli Okręgowych Izb przeprowadzona została szczegółowa analiza aktualnego stanu wypełnienia obowiązku zawodowego przez radców prawnych, biorąc pod uwagę zbliżający się koniec cyklu szkoleniowego.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP w III kwartale 2023 r. można zaliczyć:

 1. problematykę związaną z dopuszczalnością świadczenia usług z zakresu tzw. białego wywiadu przez radców prawnych;
 2. problematykę związaną z możliwością złożenia przez radcę prawnego dokumentów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej po jej zakończeniu do depozytu sądowego;
 3. problematykę jednoczesnego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zawodu agenta ubezpieczeniowego;
 4. problematykę możliwego naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z udziałem w Programie Karty Mieszkańca;
 5. problematykę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu po ustaniu stosunku pracy;
 6. problematykę zakresu pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu przez klienta;
 7. problematykę udziału radców prawnych w strategicznych pozwach przeciwko partycypacji publicznej (tzw. SLAPP).

Komisja Promocji Zawodu

Komisja Promocji Zawodu KRRP w III kwartale 2023 r. odbyła łącznie 3posiedzeniaw formule zdalnej. W okresie III kwartału 2023 r. Komisja Promocji Zawodu realizowała następujące działania w obszarze promocji zawodu i komunikacji społecznej:

 1. kontynuowała prace związane z promocją zawodu radcy prawnego z udziałem polskich influencerów – ustalenia tematyki współpracy promocyjnej z poszczególnymi influencerami, negocjowanie umów oraz ustalenia scenariuszy nagrań i postów, a także nadzór nad realizacją nagrań z poszczególnymi influencerami oraz ich promocją;
 2. uczestniczyła w pracach związanych z zaplanowaniem strategii promocji zawodu radcy prawnego na wydarzenie Pol’and’Rock Festiwal, a także nadzorowała realizację działań promocyjnych w trakcie wydarzenia. Dodatkowo członkowie Komisji: mec. Marta Kruk, Mec. Tomasz Palak oraz Wiceprezes nadzorująca prace Komisji mec. Aleksandra Gibuła, czynnie uczestniczyli w wydarzeniu;
 3. uczestniczyła w pracach związanych z zaplanowaniem strategii promocji zawodu radcy prawnego na Dzień Radcy Prawnego 6 lipca 2023 r.

W I półroczu 2023 r. Komisja Promocji Zawodu zarekomendowała propagowanie portalu szukajradcy.pl oraz zawodu radcy prawnego poprzez płatną współpracę z internetowymi twórcami mającymi wpływ na liczne grupy odbiorców. W ocenie Komisji współpraca z influencerami pozwoli na dotarcie do licznych niezapoznanych z zawodem radcy prawnego grup odbiorców. Po uprzedniej selekcji przeprowadzono rozmowy z influencerami, dokonano ustaleń i zebrane zostały wyceny współpracy od następujących twórców:

 1. Mądra Babcia
 2. DandyCore
 3. Red Lipstick Monster
 4. Pan Belfer
 5. Przemek Staroń
 6. Mała Wielka Firma

Celem filmów i postów reklamowych jest promocja zawodu radcy prawnego, a także faktu istnienia wyszukiwarki szukajradcy.pl. W ramach współpracy komunikowany jest fakt istnienia zawodu radcy prawnego oraz możliwość znalezienia prawnika poprzez szukajradcy.pl licznym i różnym grupom odbiorców. Treści będą żywe nie tylko w momencie publikacji, przykładowo linki z popularnych stron czy Youtube będą stopniowo pozytywnie wpływać na pozycjonowanie naszej internetowej www.kirp.pl, czy www.szukajradcy.pl oraz pozostałych działań promocyjnych w internecie. Komisja doszła do wniosku, że skorzystanie z nowej metody promocji przez kojarzącą się z konserwatywnym podejściem branżę może zostać również nagłośnione w innych miejscach – marketingowych mediach branżowych, grupach polecających sobie niesztampowe reklamy, konferencjach itp. Zdaniem Komisji jest to potencjalny dodatkowy zasięg oraz przedstawienie się jako samorząd obyty z technologiami, internetowymi trendami i po prostu nowoczesny. Kolejno, przechodząc do realizacji założeń projektu, Komisja w III kwartale 2023 r. rozpoczęła szczegółowe ustalenia tematyki współpracy promocyjnej z poszczególnymi influencerami, a także negocjowanie umów o współpracy. Komisja rekomendowała również wybór radczyń i radców prawnych do współpracy z influencerami w roli ekspertów prawnych oraz rozpoczęła ustalenia scenariuszy nagrań i postów. Finalnie, Komisja nadzorowała przebieg nagrań i oraz realizację założeń promocji wyprodukowanych treści.

W związku z udziałem radców prawnych oraz KIRP w kolejnej edycji Pol’and’Rock Festiwal z początkiem sierpnia 2023 r. w Czaplinku, członkowie Komisji uczestniczyli w pracach związanych z zaplanowaniem strategii działań komunikacyjnych i promocji zawodu radcy prawnego związanych z tym wydarzeniem. Podjęta została również decyzja o aktywnym uczestnictwie członków Komisji w festiwalu wraz ze wsparciem medialnym, udzielaniem bezpłatnych porad prawnych uczestnikom festiwalu, prowadzeniem warsztatów tematycznych, udziałem w debatach na tematy prawne, w tym również na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zobacz także