Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 lipca 2023 r. – 30 września 2023 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 10 opinii. Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Opracowano:

 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2977, druk senacki Nr 1009);
 • opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania środków oraz współpracy w kwestiach dotyczących ochrony osób dorosłych, COM (2023) 280, którego celem jest wzmocnienie transgranicznej ochrony praw podstawowych osób dorosłych, które z powodu zaburzenia lub ograniczenia zdolności osobistych nie są w stanie chronić swoich interesów;
 • opinię dot. zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 15 projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych;
 • opinię w sprawie zmian Kodeksu postępowania karnego zawartych w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Druk Sejmowy nr 3216, Druk Senacki nr 1039).
 • opinię w sprawie zmian Kodeksu postępowania cywilnego zawartych w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Druk Sejmowy nr 3216, Druk Senacki nr 1039);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD 506)
 • opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 7 lipca 2023 r.;
 • opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (EW-020-1326/23),
 • opinię do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich Internecie (UD451);
 • opinię o projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych;
 • opinię dotyczącą oceny funkcjonowania poszczególnych rozwiązań ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności;
 • opinię w sprawie dopuszczalności odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał w formie niestacjonarnej przez niektóre organy samorządu radców prawnych po odwołaniu na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 • opinię w przedmiocie wykładni aktualnego brzmienia przepisu art. 981 1 kodeksu postępowania cywilnego, nadanego mu mocą ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w kontekście możliwości ustalenia wynagrodzenia umownego mediatora w mediacji ze skierowania sądu;
 • opinię w sprawie petycji z dnia 24 marca 2023 r. dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 61 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, poprzez uregulowanie, że na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany także ten, kto ukończył aplikację radcowską, adwokacką, notarialną, zdał egzamin zawodowy i po uzyskaniu tytułu zawodowego orzekał w sądach powszechnych w charakterze referendarza sądowego co najmniej przez trzy lata (P10-39/23);
 • opinię dot. oceny wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”, „Trybunał”) z dnia 8 grudnia 2022 r. (C-694/20) na wykonywanie przez radców prawnych obowiązków informacyjnych dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Ponadto:

 • Zastępca Kierownika Ośrodka – prof. Tomasz Scheffler oraz Ekspert Ośrodka – Piotr Ciepiński wzięli udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 25 lipca 2023 r., której przedmiotem było rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy–Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy–Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • Kierownik Ośrodka – prof. dr hab. Rafał Stankiewicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 lipca 2023 r., której przedmiotem było rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w celu dodania do art. 42 nowego ust. 3 w zakresie wprowadzenia zakazu łączenia funkcji i mandatów w organach samorządu radców prawnych (P10-46/23);
 • Ekspert Ośrodka Dominika Kuna wzięła udział we wspólnym posiedzeniu komisji senackich – Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 6 lipca 2023 r., której przedmiotem było rozpatrzenie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw;
 • trwają prace nad publikacją „Konflikt interesów. Standardy – badanie – zarządzenie. Poradnik i rekomendacje dla radców prawnych”;
 • stale współpracowano z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

Niezależnie od powyższego, przeprowadzano stały monitoring procesu legislacyjnego oraz udzielano doraźnej pomocy Prezesowi i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach związanych z działalnością Ośrodka, w zależności od bieżących potrzeb.

Wskazane zadania realizowano zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz planem pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Zobacz także