Podsumowanie działań komisji stałych KRRP – wrzesień 2022

Wrzesień w samorządzie radcowskim upłynął pod znakiem spotkań komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych,  podsumowań dotychczasowych aktywności i przygotowywania wstępnych planów działań na rok 2023. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zapis działań komisji w poszczególnych obszarach.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów do 21 września br. prowadziła rejestrację uczestników pierwszej edycji Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich – do udziału w turnieju zgłosiło się 16 drużyn reprezentujących poszczególne okręgowe izby radców prawnych. Celem Turnieju Mediacyjnego jest promowanie wśród aplikantów idei mediacji jako jednej z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz rozwijanie umiejętności polubownego rozstrzygania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Finał turnieju odbędzie się październiku br.

10 września zainaugurowano drugą edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku, Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich. Udział w turnieju jest doskonałą okazję do praktycznego wykorzystania wiedzy o postępowaniach arbitrażowych oraz zdobycia umiejętności przydatnych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. W grudniowym, finałowym starciu aplikanci wcielą się w role pełnomocników procesowych stron, opracują strategię prowadzenia sprawy oraz będą reprezentowali strony w toku rozprawy.

Komisja Aplikacji

W dniach 5-6 września odbyło się stacjonarne spotkanie Komisji Aplikacji. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad zmianami w programie aplikacji obejmująca możliwe rozwiązania w zakresie zmian ilości godzin na roku szkoleniowym i zakresu wykorzystania zajęć e-learningowych, przy zachowaniu kryterium jednolicie wysokiego poziomu aplikacji. Rozważano propozycje zmian w regulaminie mających na celu wprowadzenie odpowiednich instrumentów weryfikacji wiedzy aplikantów oraz zaprojektowanie procesu sprawdzania efektów kształcenia, z elementami spersonalizowanej ewaluacji w trakcie zajęć. Omawiano również potrzeby w zakresie aktualizacji pytań na kolokwia ustne i przygotowanie zastawów pytań na rok 2023 oraz wykazu aktów prawnych na zajęcia i kolokwia. Przedstawiono założenia Forum Aplikantów, które ma odbyć się w listopadzie br. Zaplanowano wizytacje stacjonarne w okręgowych izbach radców prawnych. 

Komisja Doskonalenia Zawodowego

We wrześniu br. na platformie e-kirp.pl udostępniono 29 szkoleń e-learningowych dla radców prawnych. Ponadto w każdy wtorek, od 6 września do 25 października, na platformie e-kirp.pl udostępniane będą dwa nowe szkolenia e-learningowe z umiejętności miękkich, które prowadzą uznani doradcy biznesowi, mentorzy i trenerzy. Każdy radca prawny i aplikant ma dostęp do tych szkoleń po zalogowaniu na platformę e-kirp.

7 września odbyło się posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego, którego głównym tematem było ustalenie założeń planu pracy i budżetu Komisji na rok 2023.

Członkowie Komisji podjęli decyzję o kontynuowaniu prac związanych z przygotowaniem projektu zmian do „Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”. Zdecydowano, że posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego z udziałem przedstawicieli izb okręgowych odbędzie się w Warszawie, w formie stacjonarnej w terminie 18-19 listopada br.

Uruchomiona została rejestracja uczestników na webinar „Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – ratunek w podatkowej dżungli za małe pieniądze”, który odbędzie się 13 października. 

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

W okresie 1-27 września Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała:

 1. odpowiedź w zakresie zastępstwa radcy w postępowaniu cywilnym;
 2. stanowisko w zakresie relacji między spółkami obsługiwanymi przez radcę prawnego a inną, w której posiada udziały;
 3. odpowiedź w zakresie wydawania opinii prawnych w zakresie regulacji prawnych (aktów prawnych) obowiązujących w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska;
 4. odpowiedź w zakresie postępowania radcy prawnego w związku z zakupem wierzytelności klienta jako dłużnika po niższej cenie niż cena rynkowa;
 5. odpowiedź w zakresie nagrywania rozmowy przez radcę prawnego.

Jednocześnie kontynuowano prace nad stanowiskami w przedmiocie:

 1. czy istnieje możliwość prowadzenia kancelarii w ramach działalności nierejestrowanej przez radcę prawnego;
 2. wynagrodzenia należnego radcy prawnemu z tytułu umowy o pracę po ustaniu stosunku pracy;
 3. interpretacji nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnego;
 4. czy używanie tytułu „radczyni prawna” jest zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego;
 5. czy złożenie zawiadomienia na podstawie art. 286 kk, w przypadku braku płatności za wystawioną fakturę VAT za wykonaną usługę w 2020 r. jest zgodne z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 6. wykładni art. 224 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Komisja Praw Człowieka

Członek Komisji Praw Człowieka r.pr. Magdalena Bartosiewicz nadzorowała prace Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP. Ponadto warto podkreślić, że zawarta została umowa trójstronna pomiędzy KIRP, Stowarzyszeniem Dialog a Norwegian Refugee Council w przedmiocie dotowania działań w obszarze udzielania wsparcia prawnego osobom dotkniętym działaniami wojennymi w Ukrainie oraz umowa z agencją Performace Labs, która nieodpłatnie wspiera działania Centrum poprzez przygotowanie materiałów mediowych i ich promocję w internecie.

Członek Komisji Praw Człowieka r.pr. Jerzy Makowski przygotował na prośbę OBSiL opinię do projektów dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, tj. projektu rozporządzenia w sprawie kontroli osobistej nieletnich oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli i  projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego.

We wrześniu Komisja Praw Człowieka była zaangażowana  w działania organizacyjne związane z tegorocznymi wydarzeniami cyklu Tour de Konstytucja oraz w planowanie współpracy w 2023 r. W tym celu w siedzibie KIRP odbyło się spotkanie z Robertem Hojdą, szefem Tour de Konstytucja. Członek Komisji Praw Człowieka r.pr. Magdalena Bartosiewicz wzięła udział w przystanku TdK w Gołdapi 16 września. 

Komisja Promocji Zawodu

Współpracy z influencerami w kwestii promocji zawodu i wyszukiwarki szukajradcy.pl, kontynuacji projektu podcastów „Prawie prawniczo”, dalszym pracom nad projektem „Słownika migowego pojęć prawnych” oraz założeniom planu działań promocyjnych na 2023 rok było poświęcone posiedzenie Komisji Promocji Zawodu 17 września w Warszawie.

Na spotkaniu obecni byli: przewodnicząca komisji r. pr. Marta Kruk, członkowie komisji: r. pr. Paweł Dubis, r. pr. Marta Kozłowska, r. pr. Adam Król, r. pr. Tomasz Palak oraz Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

Ustalono, że spośród podanej listy influencerów oraz aktywnych w sieci celebrytów członkowie komisji do 5 października wskażą osoby, z którymi warto podjąć współpracę komercyjną lub pro bono w 2023 r.

Ponadto wyrażona została opinia o kontynuowaniu projektu podcastów „Prawie prawniczo” w 2023 r. w gronie radców prawnych jako gości podcastów, zgodnie z założeniem, którym jest promocja zawodu i niesienie wiedzy prawnej. Członkowie komisji zaproponują do 5 października 12-15 kandydatów – radców prawnych specjalizujących się w dziedzinach prawa i problemach prawnych, o których warto stworzyć kolejne odcinki podcastów. Wśród wymienionych podczas spotkania komisji tematów są: prawa pracownika, nieruchomości, sfera kreatywna, biznes, spółki, rozwody, działalność gospodarcza, kredyty frankowe, e-commerce, e-biznes, prawo budowlane, prawo karne, mandaty i wykroczenia – prawo o ruchu drogowym, dobra osobiste, zniesławienia, hejt, dedykowane prawo dla studenta, spadki, testamenty, sukcesja, mediacja, turystyka, sądowy sovoir vivre – jak się ubrać i zachować w sądzie, likwidacja szkody, ubezpieczenia, rejestracja logo, znaków towarowych, poufność, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica na styku państwo – obywatel, pełnomocnik z urzędu, nieodpłatna pomoc prawna – procedury dostępu do pomocy, reklamacje towarów i usług – konsumenci, windykacja komornicza.

Na posiedzeniu komisji omówiono ponadto projekt nowego sposobu promocji zawodu – byłaby to seria humorystycznych rysunków nawiązujących do praktyki radcy prawnego. Celem takiej komunikacji z przymrużeniem oka jest zmniejszenie dystansu między radcami a potencjalnymi klientami. Ofertę rysowników, którzy mogliby stworzyć cykl rysunków promocyjnych, zbierze Dział Komunikacji.

Członkowie komisji zapoznali się z także ze statusem prac nad projektem „Słownika migowy pojęć prawnych”. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem tego projektu. Wersja beta słownika zostanie zaprezentowana podczas jubileuszowego spotkania z byłymi dziekanami w Katowicach 28 października oraz 7 listopada na konferencji na Uniwersytecie Warszawskim.

Na posiedzeniu omówiono plan działań promocyjnych w 2023 r. Będą one skupiać się wokół  kampanii mediowej (w tym nowe kanały dotarcia: radio i kino), rebrandingu (nowe logo KIRP/zawodu i materiały wizerunkowe), projektu podcastów, współpracy z influencerami (promocja zawodu i wyszukiwarki szukajradcy.pl), projektu „Słownika migowego pojęć prawnych”. Planowane są też szkolenia dla członków komisji i osób zajmujących się promocją w izbach, m.in. z narzędzi prowadzenia social mediów.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

We wrześniu br. działania Komisji skupiły się na organizacji, we współpracy z Komisją Aplikacji,  Forum Aplikantów Radcowskich w Białymstoku. Obecnie trwają prace nad ustaleniem szczegółowego kosztorysu wydarzenia oraz przygotowaniem agendy spotkania, a także pisma skierowanego do dziekanów rad i opisu zagadnień merytorycznych, które zostaną omówione podczas Forum.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego koordynuje organizację konferencji pt. „Kobieta w branży prawniczej” – w tym zakresie Komisja przygotowała projekt agendy. Trwają prace nad wyborem miejsca i opracowaniem szczegółowego kosztorysu wydarzenia.

We wrześniu br. Członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego przygotowali plan działania i budżet na 2023 r.

Kolejne wideospotkanie Komisji zostało zaplanowane na 5 października.

Komisja Zagraniczna

We wrześniu Komisja Zagraniczna rozpoczęła rekrutację radców prawnych do udziału w seminariach szkoleniowych w ramach programów międzynarodowych TRADATA 2 (Paryż i Rzym), a  także CiviLAW (Bilbao). Dla radców prawnych przewidziane zostały po dwa miejsca na seminaria poświęcone problematyce prawa ochrony danych osobowych w Paryżu oraz w Rzymie oraz jedno – na seminarium z zakresu prawa upadłościowego w Bilbao.

Program TRADATA 2 to cykl szkoleń z zakresu europejskiego prawa ochrony danych osobowych, z kolei program CiIviLAW oferuje szkolenia z zakresu instrumentów prawnych UE odnoszących się do prawa upadłościowego oraz prawa rodzinnego – oferta szkoleniowa adresowana jest do adwokatów z różnych krajów Unii Europejskiej oraz polskich radców prawnych. Programami zawiaduje Fundacja Prawników Europejskich (European Lawyers Foundation) z siedzibą w Hadze, zaś KIRP jest ich partnerem.

Trwają przygotowania do międzynarodowego seminarium szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ramach programu CiviLAW, które odbędzie się w październiku w Warszawie. W seminarium, którego gospodarzem będzie KIRP, przewidziany został udział gości z zagranicy (adwokatów – reprezentantów państw partnerskich programu oraz przedstawiciela Fundacji Prawników Europejskich). Wydarzenie poświęcone będzie prezentacji problemów z takich obszarów tematycznych, jak: jurysdykcja w sprawach małżeńskich (rozwód, separacja oraz unieważnienie małżeństwa) oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uprowadzenie dziecka za granicę, uznawanie, wykonalność i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych, jurysdykcja, prawo właściwe oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich ustrojów majątkowych oraz w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich. Wśród prelegentów – trenerów o wysokich kompetencjach szkoleniowych – poza prawnikami z zagranicy znajdą się także osoby reprezentujące samorząd radców prawnych i polskie środowisko akademickie. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

 

Zobacz także