Podsumowanie działań komisji stałych – lipiec 2022

Najważniejszym wydarzeniem mijającego miesiąca był niewątpliwie Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, jednak nie spowolnił on tempa prac komisji stałych KRRP. Szczegółowy opis aktywności komisji znajduje się poniżej.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W lipcu odbyły się posiedzenia grup roboczych Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), prowadzących prace przygotowawcze do dwóch turniejów, mających na celu podniesienie kompetencji aplikantów radcowskich w zakresie mediacji i arbitrażu oraz promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów. Już w sierpniu planowana jest inauguracja pierwszej edycji turnieju mediacyjnego, natomiast we wrześniu rozpocznie się kolejny projekt – druga edycja turnieju arbitrażowego cieszącego się w dużym zainteresowaniem aplikantów w roku ubiegłym.

Komisja Aplikacji

Komisja Aplikacji w lipcu zajmowała się kwestiami związanymi ze sprawowaniem patronatu w kontekście regulacji samorządowych i zasad etyki. Przedmiotem prac komisji był także status aplikanta prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie działalności prawniczej. Trwają prace nad kolejnym podręcznikiem dla wykładowców na aplikacji radcowskiej, obejmującym m.in. tematykę właściwej motywacji aplikantów oraz właściwego pod katem budzenia aktywności aplikantów redagowania kazusów. Komisja wraz z Komisją Wspierania Rozwoju Zawodowego zajmuje się organizacją wydarzenia pod nazwą Forum Aplikantów, które planowane jest na listopad bieżącego roku. Planowany temat forum to zmiany regulaminu aplikacji w oczach aplikantów oraz zmiany w kodeksie etyki.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych w okresie 22 czerwca–25 lipca opracowała:

  • stanowisko dotyczące tajemnicy zawodowej radcy prawnego w aspekcie likwidacji spółki komandytowej z udziałem radcy prawnego, której jedynym przedmiotem działalności było świadczenie pomocy prawnej;
  • stanowisko dotyczące radcy prawnego będącego partnerem w spółce partnerskiej chcącego objąć funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której radca prawny świadczył uprzednio bezpośrednio pomoc prawną na podstawie umowy o stałej obsłudze zawartej pomiędzy spółką;
  • stanowisko dotyczące dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego po ustaniu stosunku pracy.

Jednocześnie kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie:

  • jak powinien postąpić radca prawny, któremu klient zarzuca nienależyte wykonanie usługi z zakresu pomocy prawnej i żąda zapłaty określonej kwoty;
  • czy każda forma współpracy biznesowej (B2B) radcy prawnego, prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą (kancelarię radcy prawnego), z inną kancelarią lub jedną ze spółek, o której mowa w art. 8 ust. 1 narusza zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki;
  • czy istnieje możliwość prowadzenia kancelarii w ramach działalności nierejestrowanej;

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego na spotkaniu online 13 lipca przeprowadziła dyskusję poświęconą organizacji Forum Aplikantów Radcowskich w Białymstoku, które będzie przygotowywane we współpracy z Komisją Aplikacji. Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowego kosztorysu wydarzenia.

W lipcu br. członkowie komisji zajmowali się także planowaniem i organizacją działań radców prawnych w czasie festiwalu Pol’andRock w ramach projektu Akademia Sztuk Przepięknych. Przygotowano szczegółowy harmonogram aktywności w namiocie radców prawnych, kosztorys oraz uzyskano zgodę Prezydium KRRP na finansowanie tego przedsięwzięcia. Prace koncepcyjne dotyczące festiwalu prowadzone są w ścisłej współpracy z OIRP w Poznaniu. Dwa ostatnie lipcowe posiedzenia Pol’and’Rockowych grup roboczych  odbyły się 28 i 29 lipca.

Ponadto Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego koordynuje organizację wykładu e-learningowego prof. dr hab. Adama Mariańskiego, poświęconego opodatkowaniu usług radców prawnych po zmianach wynikających z Polskiego Ładu 2.0, obowiązujących od 1 lipca.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Komisja Doskonalenia Zawodowego 14 lipca zorganizowała webinarium „Roszczenia odszkodowawcze kierowane do radców prawnych w praktyce”, prowadzone przez prof. UAM, dr. hab. Marcina Orlickiego, r. pr. Annę Witkiewicz, Agnieszkę Skrzypczak i Rafała Łagowski. W webinarium wzięło 293 radców prawnych.

Najbliższe planowane szkolenia to:

  • 18 sierpnia – webinarium „Wykładnia i aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE w zakresie podatków dochodowych”, które poprowadzi r.pr. dr Michał Wilk,
  • 25 sierpnia – webinarium „Zmiany w prawie pracy w 2022 r. m.in. wynikające z wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskie”. Wykładowca: SSO Andrzej Kurzych.

Komisja Praw Człowieka

W czerwcu br. KIRP, Norwegian Refugee Council oraz Fundacja Dialog podpisały umowy regulujące ich współpracę w zakresie rozwoju Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP – w lipcu Komisja Praw Człowieka skupiła się na rozwoju działalności centrum, w tym na poszerzeniu grupy osób, którym udzielane jest wsparcie, w szczególności ofiar kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Prace CKPP koordynowała Magdalena Bartosiewicz członek Komisji Praw Człowieka .

Ponadto, 6 lipca CKPPW gościło przedstawicieli Ukraińskiej Izby Adwokackiej – Prezes Rady Lidiyę Izovitovą oraz Sekretarza Rady Igora Kolesnikova, którym towarzyszyli przedstawiciele Komisji Praw Człowieka. Przedstawiciele Ukraińskiej Izby Adwokackiej docenili działalność Centrum oraz zaangażowanie samorządu radców prawnych w pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym obecnie w Polsce. Następnego dnia, Mirosław Wróblewski Przewodniczący Komisji Praw Człowieka spotkał się z przedstawicielami Ukraińskiej Izby Adwokackiej w siedzibie KRRP. Rozmowy dotyczyły m.in. kryzysu praworządności w Polsce, dostosowania krajowego systemu prawnego do ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz problemów ukraińskich prawników przebywających w Polsce. Przewodniczący komisji przybliżył ukraińskim adwokatom działalność polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności w obszarze udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy a także aktywność European Network of National Human Rights Institutions.

Komisja Praw Człowieka koordynuje zaangażowanie samorządu radców prawnych w organizację tegorocznych wydarzeń cyklu Tour de Konstytucja. W lipcu br. radcowie prawni, w tym członkowie Komisji Praw Człowieka, brali udział w debatach, spotykali się z uczestnikami wydarzeń i przekazywali im informacje o zawodzie radcy prawnego oraz zaangażowaniu członków samorządu radcowskiego w działania na rzecz ochrony praw człowieka. Działalność będzie kontynuowana w sierpniu br.

W ramach współpracy z Tour de Konstytucja Przewodniczący Komisji Praw Człowieka uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego w niedzielę 24 lipca – wziął udział w dyskusji panelowej poświęconej członkostwu Polski w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru prawnego. W debacie, w charakterze prelegentów, wystąpili również prof. Zdzisław Kędzia, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mec. Dagmara Siadlak ze Stowarzyszenia Defensor Iuris, Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz prok. Zbigniew Szpiczko. Ponadto, Przewodniczący komisji wziął ponadto udział, w charakterze obrońcy, w symulacji rozprawy sądowej „Kto ukradł renetę landsberską?”.

29 lipca w trybie online odbyło się spotkanie Wiceprezesa KRRP r.pr. Michała Korwek, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosława Wróblewskiego  oraz Członka komisji r.pr. Magdalena Bartosiewicz z Iryną Vasylyk szefową przedstawicielstwa Naczelnej Rady Adwokackiej Ukrainy w Polsce dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla polskich i ukraińskich prawników.

Komisja Zagraniczna

Wiceprezes KRRP r. pr. Michał Korwek uczestniczył w wideospotkaniu Komisji Zagranicznej 4 lipca. Przewodniczący komisji poinformował o wyborze członka komisji r.pr. Izabeli Konopackiej z OIRP we Wrocławiu na stanowisko Pierwszego Wiceprezydenta Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) oraz o powtórnym wyborze członka komisji r.pr. Marii Ślązak z OIRP w Gdańsku na stanowisko Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL). Na posiedzeniu zaprezentowano sprawozdania z wydarzeń międzynarodowych, w których uczestniczyli członkowie komisji w czerwcu br.: 50. Europejskiej Konferencji Prezydentów Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Wiedniu oraz z Kongresu FBE w Sofii. Zwrócono też uwagę na konieczność stałego wzmacniania pozycji i zwiększania rozpoznawalności samorządu radców prawnych relacjach międzynarodowych poprzez zwiększanie aktywności w organizacjach międzynarodowych i aktywny udział w przedsięwzięciach z udziałem tych organizacji. Ponadto omówiono organizację kolejnej konferencji w ramach wydarzenia cyklicznego, jakim jest Forum Polsko-Niemieckie – prace przygotowawcze w tegorocznej edycji Forum Polsko-Niemieckiego wspierane przez Komisję Zagraniczną KRRP podjęli przedstawiciele samorządu radców prawnych z OIRP w Zielonej Górze i w Szczecinie.

6 lipca Wiceprezes KRRP r.pr. Michał Korwek, Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP r.pr. Piotr Chrzczonowicz oraz członek Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Magdalena Bartosiewicz towarzyszyli delegacji Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy, w skład której weszli Prezes NRAU adw. Lidiya Izovitowa oraz Sekretarz Generalny NRAU adw. Ihor Kolesnikov podczas wizyty w siedzibie Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP w Warszawie. Delegacja NRAU zapoznała się z dotychczasową pracą centrum, zaś  rozmowa reprezentantów NRAU z zaangażowanymi w funkcjonowanie centrum adwokatami ukraińskimi była okazją do uzyskania szerszej wiedzy na temat skali nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej ukraińskim uchodźcom wojennym w Polsce, poznania problemów prawnych, z którymi zwracają się obywatele Ukrainy, a także form, jakie przybiera konkretna pomoc oferowana prawnikom (adwokatom) ukraińskim w Polsce przez samorządy radców prawnych i adwokatów.

Następnego dnia, 7 lipca, w  siedzibie KIRP odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu radców prawnych z reprezentantami adwokatury ukraińskiej. Samorząd radców prawnych reprezentowali Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Mirosław Wróblewski i Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP r.pr. Piotr Chrzczonowicz, natomiast adwokaturę ukraińską reprezentowali Prezes Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy adw. Lidiya Izovitowa, Sekretarz Generalny Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy adw. Ihor Kolesnikov oraz adw. Iryna Vasylyk (z przedstawicielstwa zagranicznego Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy w Krakowie). Podczas spotkania rozmawiano m.in. o podobieństwach, różnicach i problemach w odniesieniu do regulacji i funkcjonowania samorządów prawniczych w Ukrainie i Polsce. Omówiono próby ograniczania samorządności i deprecjonowania roli profesji prawniczych jako zawodów zaufania publicznego przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, ingerencje władzy państwowej w sferę wolności i praw obywatelskich naruszające zasadę rządów prawa, wartości deontologiczne adwokatury ukraińskiej i samorządu radców prawnych. Dyskutowano także nad praktycznymi aspektami działania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, także w kontekście potrzeb ukraińskich prawników przebywających obecnie w Polsce. Przedmiotem rozmów była także współpraca samorządów z krajowymi instytucjami chroniącymi prawa człowieka.

Zobacz także