Posiedzenie komisji senackich w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 stycznia 2016 r. w godzinach popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji senackich, tj. Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia do projektu ustawy zmian, gwarantujących osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej (m.in. tajemnicy radcy prawnego, adwokackiej) możliwości złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów objętych tą tajemnicą. Proponowana przez OBSiL poprawka została przejęta przez jednego z senatorów.

Przedstawiciel Ośrodka wskazał na konieczność zapewnienia w toku czynności operacyjnych co najmniej takich samych standardów jak te, które obowiązują w ramach postępowania karnego, na co zwracał uwagę też Trybunał Konstytucyjny w Wyroku 23/11 stanowiącym przyczynę podjęcia prac nad nowelizacjami ustaw regulujących działalność służb.

Ostatecznie projekt został przyjęty w wersji bez poprawek, niemniej jednak nie jest wykluczone zgłoszenie ich w tzw. formie wniosków mniejszości.

Zobacz także