Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

2 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedmiotem obrad były między innymi następujące zagadnienia:

– Przygotowania do Forum Polsko – Niemieckiego we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada. Trwają prace nad programem i agendą konferencji. Przy organizacji wydarzenia współpracują Izby Okręgowe z Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Zielonej Góry i Szczecina, a ponadto udział w organizacji Forum rozważa OIRP w Toruniu.

– Podczas ostatniego kongresu FBE w dniach 14 – 16 maja kol. Artur Wierzbicki z OIRP w Poznaniu został wybrany na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka FBE, a Federacja podjęła uchwałę wzywającą polskie władze do zagwarantowania wszystkim potrzebującym pomocy prawnej z urzędu, a także podkreśliła potrzebę urealnienia wysokości stawek wynagrodzenia prawników za zastępstwo procesowe.

– W dniach 8 – 11 października w Krakowie odbędzie się jesienne seminarium FBE. Informacje organizacyjne są dostępne na stronie http://www.fbe.org/en/home-page/general-congress-brussels-24-26-art1026.html?lang=en.

– Trwają przygotowania drugiej edycji Europejskiego Dnia Prawnika, poświęconego wolności słowa, która będzie mieć miejsce 10 grudnia 2015 roku.  Do dnia 31 lipca poszczególne Izby powinny wyznaczyć lokalnych koordynatorów tego wydarzenia.

– Uczestnicy spotkania przedstawili informacje o sposobach dystrybucji polskiej wersji newslettera CCBE w poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Uzgodniono, że członkowie Komitetu zwrócą się do Dziekanów swoich Izb z wnioskiem o przekazywanie newslettera drogą elektroniczną wszystkim radcom prawnym.

– W dniach 20 – 22 listopada we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom stojącym przed zawodami prawniczymi w Europie. Informacje organizacyjne będą dostępne już wkrótce.

– w dniach 4-9 października w Wiedniu będzie mieć miejsce doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA, skupiającego nie tylko samorządy prawnicze, ale także kancelarie adwokackie i radcowskie. Polscy radcowie prawni mogą wziąć udział w tym wydarzeniu. Informacja w sprawie programu oraz kosztów udziału jest dostępna na stronie www.ibanet.org/Conferences/Vienna 2015.aspx.

Zobacz także