Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 20-21 września 2019 r.

W dniach 20-21 września 2019 r. w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Obrady pierwszego dnia dotyczyły głównie dyskusji i podjęcia decyzji dot. zawarcia umowy generalnej dotyczącej zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Podjęto również uchwałę w sprawie standardów zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich w której,  określono m.in. zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęć e-learningowych) udostępnianych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

W drugim dniu obrad debatowano na temat wyników konsultacji dotyczących zmian przepisów zaproponowanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Kierownik Centrum Szkolenia Ustawicznego przestawił informację dot. dalszego funkcjonowania CSU. W wyniku podjętej uchwały została powołana Rada Centrum, która będzie ciałem opiniodawczo-doradczym w zakresie działalności Centrum dotyczącej wypełniania funkcji koordynacyjnej względem rad okręgowych izb radców prawnych, realizacji zadań organów samorządu służących zapewnieniu wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych oraz form i tematyki realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych.

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przestawił informację dot. dalszego funkcjonowania CMG, którego celem będzie m.in.:

  • kreowanie wizerunku radców prawnych na rynku mediacji w Polsce poprzez uczestnictwo w procesie stanowienia i stosowania prawa – będąc profesjonalnym partnerem we współpracy z wymiarem sprawiedliwości, organami administracji rządowej i samorządowej;
  • wspieranie radców prawnych w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku mediacji – Centrum Mediacji Gospodarczej jako koordynator Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych;
  • propagowanie standardów europejskich i międzynarodowych poprzez współpracę z Europejską Komisją na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) i Radą Adwokatur i  Stowarzyszeń Prawniczych Europy  (CCBE).

KRRP zadecydowało o dalszej realizacji działań mających na celu propagowanie wiedzy prawniczej, w tym w szczególności konkursu Akademii Wiedzy o Prawie jednak poza formalną strukturą Centrum Edukacji Prawnej.

Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła decyzję o zaniechaniu prowadzenia listy ekspertów OBSiL.

Uznano również za zasadne przyjęcie stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości zwolnienia radcy prawnego będącego promotorem (lub wspomagającym) z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którego treść znajduje się tutaj.

Członkowie KRRP zapoznali się z informacją nt. kosztów szkolenia aplikantów za rok 2018.

Kolejne posiedzenie KRRP zaplanowane jest na 6-7 grudnia br. w Warszawie.

Zobacz także