Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniach 30-31 maja 2019 r. w Poznaniu odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Obrady pierwszego dnia dotyczyły głównie przedstawionego raportu z analizy porównawczej działalności wybranych obszarów Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podjęto również uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian przepisów zaproponowanych przez okręgowe izby wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

W drugim dniu obrad zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu KRRP oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018. W związku z zakupem lokalu z przeznaczeniem na siedzibę KIRP, członkowie Krajowej Rady podjęli uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu, w którym obecnie mieści się biuro KIRP.

Członkowie KRRP po spotkaniu z brokerem podjęli decyzję dotyczącą kierunków i kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę, poszukując optymalnej propozycji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych.

Przewodnicząca Krajowego Zespołu Wizytatorów przedstawiła sprawozdanie z działalności Krajowego Zespołu Wizytatorów.

Krajowa Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych – od stycznia 2020 r. z uiszczania składki  członkowskiej zwolnieni będą radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego.

Członkowie KRRP debatowali na temat:

  • wprowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy wykonywania zawodu radcy prawnego,
  • wydzielenia działalności gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych,
  • kontynuowania działalności Centrum Szkolenia Ustawicznego, Centrum Edukacji Prawnej, Centrum Mediacji Gospodarczej oraz działalności integracyjnej.

Kolejne posiedzenie KRRP zaplanowane jest na 20-21 września br. w Warszawie.

Zobacz także