Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniu 20 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji.

Zmiany w zakresie i trybie działania wizytatorów

Krajowa Rada podjęła, między innymi, uchwałę zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Nowela zmodyfikowała zasady przeprowadzania wizytacji. Wizytacja nie będzie przeprowadzana na żądanie Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jego zastępców, rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców. Przywrócona została natomiast kompetencja dziekana rady do żądania przeprowadzenia wizytacji.
Wizytację będzie przeprowadzał wizytator lub wizytatorzy okręgowego zespołu wizytatorów rady OIRP, na której listę wizytowany jest wpisany. Natomiast, jeżeli radca prawny wykonuje zawód na terenie innej izby niż ta, w której jest wpisany na listę radców prawnych, przeprowadzenie wizytacji może być powierzone, na wniosek dziekana rady właściwej dla wizytowanego, wizytatorowi lub wizytatorom okręgowego zespołu wizytatorów OIRP, na obszarze właściwości której wizytowany wykonuje zawód. W takim przypadku, koszty wynagrodzenia wizytatora lub wizytatorów, w wysokości zryczałtowanej, będą obciążać OIRP, w której radca prawny jest wpisany na listę.

 

Koszty postępowania dyscyplinarnego

KRRP podjęła uchwałę w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. W postępowaniu przed okręgowym sądem dyscyplinarnym lub Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w I instancji wysokość opłaty określono od 500,00 zł do 3.000,00 zł, a w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w II instancji od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł
Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały i do tego czasu niezakończonych w danej instancji stosuje się dotychczasowe przepisy o kosztach postępowania.

 

Regulamin działalności finansowej

Zmieniono załącznik do Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, dopasowując go do aktualnych rodzajów działalności Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Komisja Etyki

W związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Etyki, uzupełniono skład Komisji poprzez powołanie r.pr. Grzegorza Wyszogrodzkiego z OIRP Łódź.
Uchwały zostaną opublikowane w Bibliotece Prawa Samorządowego.

Zobacz także