Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – 19 grudnia

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zebrało się 19 grudnia br. w warszawskiej siedzibie KIRP na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Podczas spotkania omówiono wiele istotnych dla pracy samorządu spraw. Obradom przewodniczył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Jednym z głównych tematów posiedzenia były kwestie związane z edukacją przyszłych radców prawnych. Rozmawiano o organizacji inauguracji I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej oraz próbnego egzaminu radcowskiego w 2024 roku. Podjęto również uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego oraz kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Omówiono oraz ustalono także wykaz aktów prawnych obowiązujących aplikantów radcowskich w 2024 roku oraz podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w nadchodzącym roku szkoleniowym.

Podczas spotkania Prezydium wyraziło zgodę na zawarcie umowy dotyczącej rozwoju API (interfejsu programistycznego aplikacji) przeznaczonego do komunikacji pomiędzy Systemem Teleinformatycznym Samorządu Radców Prawnych (STSRP) a systemem mObywatel w celu umożliwienia radcom prawnym i aplikantom radcowskim korzystania z mLegitymacji.

Zajęto się również kwestiami formalnymi związanymi z działalnością samorządu. Prezydium przyjęło m.in. uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz wyraziło zgodę na zawarcie umowy dotyczącej zbadania sprawozdania finansowego KIRP za 2023 rok. Zgoda została także wyrażona na zawarcie umowy dotyczącej opracowywania i konsultowania projektów uchwał Prezydium KRRP w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy o radcach prawnych oraz pism procesowych w tych sprawach.

Posiedzenie Prezydium było również okazją do podjęcia uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem KRRP Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr, Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego pod hasłem Transformacja Publicznego Prawa Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 6–8 października 2024 r. w Katowicach.

Spotkanie zakończyło się omówieniem kwestii współpracy z Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. w przyszłym roku oraz przedstawiono informacje niezbędne do skonstruowania oferty dedykowanej  radcom prawnym w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia prezydium podjęło 18 uchwał.

Zobacz także