Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 października – 18 grudnia 2023 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 6 opinii i 1 poradnik oraz 1 ocenę.

Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Opracowano:

 • opinię w zakresie wykładni art. 22(4) ust. 2 zd. 1 u.r.p. dot. kwestii wypłaty radcy prawnemu 65% odsetek uiszczonych przez stronę przegrywającą spór z tytułu opóźnienia w zapłacie zsądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej kosztów zastępstwa sądowego;
 • opinię w sprawie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego;
 • opinię w zakresie potrzeby zakładania skrzynek do e-Doręczeń dla OIRP i KIRP;
 • opinię w zakresie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
 • opinię w zakresie składania przez radców prawnych oświadczeń majątkowych w stosunku pracy;
 • poradnik dotyczący e-doręczeń;
 • opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego (A516), projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, tryb zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym (A517) oraz projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia (A518);
 • ocenę  projektu z dnia 23 listopada 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, a także projektu z 23 listopada 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur.

Ponadto:

 • trwają prace nad opinią do projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • trwają prace nad opracowaniem projektu zmian w ustawie o radcach prawnych;
 • stale współpracowano z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

Niezależnie od powyższego, przeprowadzano stały monitoring procesu legislacyjnego
oraz udzielano doraźnej pomocy Prezesowi i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
w sprawach związanych z działalnością Ośrodka, w zależności od bieżących potrzeb.

Wskazane zadania realizowano zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz planem pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Zobacz także