Prezes i Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniach w Popowie

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz oraz Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur odpowiadający za aplikację radcowską uczestniczyli w dniach 19–20 lutego i 25–26 lutego br. w Popowie w konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz spotkaniach z przedstawicielami 26 wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych i spotkaniu przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

W pierwszym terminie w spotkaniu poza przedstawicielami Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyli wiceministrowie Marcin Warchoł oraz Łukasz Piebiak. Poświęcone ono było omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 29 września 2018 r. oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podczas spotkania minister Warchoł wskazał, iż Ministerstwo Sprawiedliwości zauważa korzystne zmiany na aplikacji radcowskiej, polegające na upraktycznieniu zajęć aplikacyjnych poprzez zminimalizowanie zajęć teoretycznych i zwiększenie liczby godzin praktycznych, a w szczególności zwiększenie godzin nauczania związanych z umiejętnościami miękkimi, służącymi jeszcze lepszemu przygotowaniu aplikantów radcowskich do wykonywania zawodu radcy prawnego. Przedstawiciele KRRP oraz uczestniczący w pierwszej konferencji Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik przedstawili zasady i formułę prowadzonej przez samorząd aplikacji.

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą organizuje Minister Sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W ubiegłym roku przystąpiło do nich 6937 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów.

Najistotniejszym wnioskiem dla samorządu wynikającym z konferencji jest fakt, iż pomimo utrzymującego się od kilku lat spadku ogólnej liczby kandydatów zdających na wszystkie rodzaje aplikacji, proporcje pomiędzy chętnymi na poszczególne rodzaje aplikacji, tj. radcowską a pozostałymi, pozostaje niezmienna. Na aplikację radcowską zdaje najwięcej kandydatów i największa ich liczba podejmuje na niej szkolenie.

Podczas drugiego spotkania, w którym udział wzięli  Maciej Bobrowicz i Zbigniew Tur oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, omawiano wyniki egzaminów na aplikację radcowską w poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych oraz funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych pierwszego i drugiego stopnia. W skali wszystkich izb wynik łączny egzaminów to 78,2%. Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości Iwona Kujawa, omawiając przedmiotowe wyniki, stwierdziła, że trudno je bezpośrednio porównywać z wynikami egzaminu adwokackiego, ponieważ pytania egzaminacyjne układają dwie odrębne komisje, a są opinie, iż komisja ds. układania pytań na egzamin radcowski sporządza trudniejsze pytania szczególnie z prawa gospodarczego. Najwyższa zdawalność w skali kraju zanotowana została w zakresie prawa karnego – 96,5%, następnie z etyki – 97,5%, postępowania administracyjnego – 96,8%, prawa cywilnego – 90,7% i gospodarczego – 88,3%. Do egzaminu przystąpiło 2711 uczestników. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 2121 osób, wniesiono 336 odwołań, w tym uwzględnionych przez komisję III stopnia było 53. Szczegółowe omówienia wyników poszczególnych komisji odbędzie się na spotkaniu wicedziekanów ds. aplikacji i kierowników szkolenia w siedzibie KIRP 6 marca br.

 

Zobacz także