Prezes KRRP na Forum dla Praworządności

31 stycznia br. odbyło się Forum dla Praworządności organizowane przez Polską Akademię Nauk. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował na spotkaniu Prezes Maciej Bobrowicz. 

W Forum dla Praworządności wzięli udział:

1/ w imieniu Prezydenta RP:

– A. Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta RP

– P. Mucha – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

2/ J. Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3/ M. Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

4/ J. Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

5/ B. Przymusiński – Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”

6/ D. Zawistowski – Prezes Sądu Najwyższego

7/ J. Drachal – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

8/ S. Trociuk – Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich

9/ Prof. J. Duszyński – Prezes/PAN

10/ Prof. H. Izdebski – PAN

11/ Prof. M. Kleiber – PAN

12/ Prof. A. Legocki – PAN

13/ D. Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

14/ A. Wrzesińska-Nowacka – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

15/ Prof. L. Bosek – ekspert/UW

16/ dr hab. A. Gerecka-Żołyńska – ekspert/UAM

17/ Prof. P. Kardas – ekspert/UJ

18/ Prof. R. Piotrowski – ekspert/UW

19/ Prof. J. Pisuliński – ekspert/UJ

20/ Prof. S. Sołtysiński – ekspert/PAU

21/ Prof. A. Szmyt – ekspert/ UG

22/ J. Turczynowicz – Kieryłło – ekspert

23/ Prof. A. Zoll – ekspert/PAU

 

Prezes Maciej Bobrowicz wygłosił przemówienie, którego treść załączamy poniżej:

Dziś spotkaliśmy się, by szukać rozwiązań konfliktu, którego przedmiotem jest wymiar sprawiedliwości. Jednak postawiłbym tezę, że przedmiotem naszych obrad jest nie tyle sam wymiar sprawiedliwości, co przyszłość Polski. Praworządność, demokracja, obecność w UE to nie są kwestie, które dotykają wyłącznie prawników: sędziów, radców prawnych, adwokatów. To są uniwersalne wartości, od których zależy pomyślna przyszłość każdego obywatela Polski.

U podłoża obecnego konfliktu leży słowo „reforma”. Zastanówmy się zatem, czy te kilkadziesiąt zmian nowelizujących podstawowe regulacje ustrojowe sądownictwa świadczą o istnieniu skutecznego pomysłu na poprawę istniejącego stanu rzeczy? Czy w ich efekcie polepszono efektywność wymiaru sprawiedliwości?

Bezdyskusyjne jest, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform, ale należy właściwie diagnozować źródła problemów. Powinniśmy przede wszystkim dać sędziom skuteczne instrumenty wymierzania sprawiedliwości – stworzyć dobre procedury i odciążyć sądy od rozpatrywania takich sporów, które w rzeczywistości można rozwiązać poza drogą sądową.

Odnosząc się do obecnej sytuacji, warto zauważyć, że w tej chwili obowiązkiem nas wszystkich, a przede wszystkim obowiązkiem władz publicznych, jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. W czyim interesie leży chaos i niepewność prawa? – w interesie obywateli domagających się skutecznej ochrony prawnej? W naszym interesie – profesjonalnych pełnomocników prawnych dążących do ochrony naszych klientów? Absolutnie nie….

Należy zwrócić uwagę, że TSUE nakazał ocenę wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych, które mogą wzbudzić uzasadnione obawy co do niedopuszczalnego wpływu na sądy ze strony władz politycznych. Takie okoliczności mogą dotyczyć m.in. sposobu powoływania sędziów lub możliwości ich ścigania przez zależne od polityków organy dyscyplinarne w związku z treścią wydawanych orzeczeń.

Na tym tle uchwała trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego została wydana w celu ustabilizowania porządku prawnego. Otwiera ona drogę do ustabilizowania sytuacji i wyjścia z pogłębiającego się chaosu prawnego, jaki wynika z kilkuletniego już działania ustawodawcy.

W demokratycznym państwie prawnym, w którym władza większości jest ograniczona poprzez prawa przysługujące mniejszości, co znajduje odzwierciedlenie w formule demokracji konstytucyjnej, źródłem legitymacji władzy sądowniczej nie jest wynik wyborów, ale zdolność do orzekania niezależnie od woli i interesów partii politycznych. Nie zmieniajmy tych zasad. Oczywiście możemy się zastanawiać nad zwiększeniem kontroli społecznej nad mechanizmami wyborów sędziów, w tym nad składem KRS, ale nie możemy zgodzić się na dominującą rolę czynnika politycznego w tym względzie – tutaj konieczny jest consensus”.

Prace Forum będą kontynuowane, przedstawiciele samorządu radców prawnych będą w nich uczestniczyć.

Fot. Jarosław Deluga-Góra i Agnieszka Deluga-Góra/PAN

Fot. Jarosław Deluga-Góra i Agnieszka Deluga-Góra/PAN

Fot. Jarosław Deluga-Góra i Agnieszka Deluga-Góra/PAN

Fot. Jarosław Deluga-Góra i Agnieszka Deluga-Góra/PAN

Zobacz także