Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej skierowany do drugiego czytania w Sejmie

W dniu 22 czerwca br. połączone Komisje Sejmowe Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego bez sprzeciwów przyjęły, jedynie z poprawkami legislacyjnymi o charakterze technicznym, sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa (część dotycząca informacji prawnej została usunięta). Żaden z posłów nie przejął poprawek zgłaszanych konsekwentnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli samorządów prawniczych. Do Prawa o adwokaturze wprowadzono natomiast poprawkę na wzór wnioskowanej przez KRRP i przyjętej w ustawie o radcach prawnych dotyczącą obowiązku zawodowego adwokatów w zakresie doskonalenia zawodowego.

W posiedzeniu uczestniczył Prezes KRRP Dariusz Sałajewski. Zgłaszał on m.in. i uzasadniał poprawkę dotyczącą wykluczenia z katalogu osób mogących świadczyć pomoc prawną, w punktach powierzonych do prowadzenia przez organizacje pozarządowe, nieprofesjonalnych prawników i ograniczenia tego kręgu tylko do adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Nie przyjęto również ponownie zgłaszanej poprawki dotyczącej wyłączenia z czynności objętych pomocą sporządzania projektu pierwszego pisma wszczynającego postępowanie sądowe i sądowoadministracyjne. Tak więc do kolejnych – i z pewnością nieodległych w czasie – czytań w Sejmie trafi projekt zawierający postanowienia, do których cały czas krytycznie odnosiła się KRRP, w tym również w podjętym na ostatnim posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. stanowisku, skierowanym do Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałków obu izb parlamentu.

Samorządy prawnicze będą nadal zgodnie podnosić swoje uwagi do projektu na kolejnych etapach procesu legislacyjnego, również przed Senatem RP, nic bowiem nie wskazuje, aby ustawa uchwalona przez Sejm odbiegała od wersji przyjętej przez komisje sejmowe. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

W ogłoszonym porządku najbliższego posiedzenia Sejmu (24 – 26.06 br. ) uwzględniona jest możliwość procedowania nad przedmiotowym projektem.
Sprawozdanie podkomisji sejmowej, które było rozpatrywane na wspomnianym na wstępie posiedzeniu połączonych komisji dostępne jest też na naszej stronie: https://kirp.pl/sprawozdanie-podkomisji-nadzwyczajnej-po-rozpatrzeniu-rzadowego-projektu-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnej-informacji-prawnej-oraz-edukacji-prawnej-spoleczenstwa/ 

Zobacz także