Przedstawiciel KRRP na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, r.pr. prof. dr hab. Rafał Stankiewicz reprezentował Krajową Radę Radców Prawnych na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 18 maja br. Posiedzenie było elementem pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk senacki nr 695).

Celem przedłożonego przez Senat projektu jest dostosowanie przepisów ustawy o radcach prawnych do standardów zrekonstruowanych w części motywacyjnej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt SK 66/19) oraz postanowienia TK z dnia 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt S 1/20).

Wobec  powyższych rozstrzygnięć oraz ze względu na to, że organ, do którego zostało skierowane postanowienie sygnalizacyjne, nie uczynił mu zadość, senacki projekt zakłada nadanie nowego brzmienia m.in. art.  22 (3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Treść zaproponowanej nowelizacji zakłada, że art. 22 (3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych uzupełniony zostanie o wytyczne, które w sposób niebudzący żadnych wątpliwości przesądzą, że wydając rozporządzenia w sprawie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Minister Sprawiedliwości powinien określić wysokość opłat przysługujących z tego tytułu adwokatom oraz radcom prawnym na poziomie nie niższym niż wysokość stawek, jakie stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 225 ust. 2 i 3 ustawy o radcach prawnych mogą być zasądzane na rzecz pełnomocników, którzy podjęli się zastępstwa procesowego na podstawie umowy z klientem.

– To krok w dobrą stronę – podkreśla prof. Rafał Stankiewicz. – W pełni popieramy treść senackiego projektu. Obecnie obowiązującej regulacji art. 22 (3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych należy zarzucić nieokreśloność i naruszenie standardów prawidłowej legislacji. Nie zawiera ona bowiem żadnych wskazówek ustawowych, które miałyby zostać zrealizowane w akcie wykonawczym, a jedynie wskazuje jego materię regulacyjną. Senacki projekt likwiduje również nieuprawnione różnicowanie reguł zwrotu kosztów pomocy prawnej oraz różnicowanie zasad ustalania stawek opłat za czynności radców prawnych w zależności tylko o tego, czy usługa świadczona jest z urzędu, czy na podstawie zlecenia. Narusza to dzisiaj wzorzec kontroli konstytucyjnej określony w art. 64 ust. 2 Konstytucji RP – zauważył prof. Stankiewicz.

Projekt został przegłosowany zdecydowaną większością głosów przez komisje senackie. Teraz trafi pod obrady Izby Wyższej. – Wyrażamy przekonanie, że inicjatywa senacka spotka się z przychylnością Sejmu i Rządu – wskazał na koniec prof. Stankiewicz.

Zobacz także