Przedstawiciele samorządu radców prawnych na posiedzeniu sejmowej komisji

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przedmiotem obrad miało być rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216). Środowisko profesjonalnych pełnomocników prawnych reprezentowane było przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz Zastępcę Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP Tomasza Schefflera.

Tuż po rozpoczęciu obrad na wniosek poseł Barbary Dolniak została ogłoszona przerwa z uwagi na konieczność zapoznania się przez posłów m. in. z przekazanymi przez OBSiL KRRP obszernymi opiniami prawnymi autorstwa dr. hab. Piotra Rylskiego prof. UW oraz dr. hab. Jarosława Zagrodnika prof. UŚ.

Projekty zostały przekazane do prac w podkomisjach.

Wśród postulatów naszego samorządu znajduje się wprowadzenie kalendarza urlopów (gwarancja dla pełnomocnika możliwości wskazania terminów, w których nie byłyby wyznaczane rozprawy oraz nie byłyby doręczane pisma z sądu), możliwość wnoszenia do sądu określonych pism procesowych (np. wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, odpowiedzi na pozew) za pośrednictwem portalu sądowego oraz doręczanie sobie pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami za pośrednictwem wspomnianego portalu.

Samorząd z niepokojem przyjmuje również pomysł prowadzenia przez sądy tzw. akt hybrydowych (akta, które w części byłyby papierowe, a w części elektroniczne), jak też brak prawidłowego uregulowania kwestii możliwości zawierania ugód w przypadku, gdy któryś z uczestników bierze udział w posiedzeniu w trybie zdalnym. W tym ostatnim przypadku w naszej ocenie lepszym rozwiązaniem, niż zaproponowana w projekcie rządowym instytucja rozpraw zdalnych, byłaby możliwość uczestniczenia zdalnego w rozprawie (posiedzenia hybrydowe).

Prace nad przedmiotowymi projektami ustaw są stale monitorowane przez samorząd radców prawnych, który aktywnie działa w obszarze rządowych prac legislacyjnych w interesie całego środowiska profesjonalnych pełnomocników prawnych oraz ich klientów.

Zobacz także