Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP na spotkaniu Prezesów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej

Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych Piotr Chrzczonowicz reprezentował Prezesa KRRP i KIRP na spotkaniu Prezesów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie odbyło się w dniach 16–17 października 2022 r. w Pradze, w siedzibie czeskiej adwokatury.

Spotkanie przybrało formułę „okrągłego stołu”. Oficjalnie otworzył je Prezes Adwokatury Czeskiej – adw. Robert Nĕmec, który przywitał grono gości – reprezentantów samorządów prawniczych z Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Niemiec, Austrii i Księstwa Lichtensteinu.

W dalszej jego części prezentowane były zagadnienia z takich obszarów tematycznych jak problematyka rządów prawa, inwigilacja, digitalizacja i sztuczna inteligencja w związku z wykonywaniem praktyki prawniczej, sytuacja zawodów prawniczych w Chorwacji, dostęp prawników ukraińskich do zawodów prawniczych, uprawnienia w sferze dyscyplinarnej w praktyce samorządów prawniczych w stosunku do prawników, których dotyczy postępowanie karne, formy (modele) wykonywania zawodów prawniczych.

Głównymi referentami tych zagadnień byli kolejno adw. Robert Nĕmec, adw. Martin Maisner (Wiceprezes Adwokatury Czeskiej), adw. Andras Szecskay (Wiceprezes Adwokatury Węgier), reprezentanci Adwokatury Niemiec – adw. André Haug (Wiceprezes) oraz adw. Veronika Horrer (Przewodnicząca Wydziału ds. Zagranicznych niemieckiego samorządu adwokackiego), przedstawiciele Adwokatury Słowacji – adw. Martin Puchalla (jej Prezes) oraz adw. Ondrej Laciak (jej Wiceprezes), adw. Mario Janković (Wiceprezes Adwokatury Chorwacji), a także reprezentanci Adwokatury Słowenii – adw. Janez Starman (Prezes) oraz adw. Roman Završek (Przewodniczący Przedstawicielstwa Słowenii w CCBE).

Poszczególne wystąpienia i towarzysząca im dyskusja obejmowały następujące kwestie:

– rolę prawników w definiowaniu i transferowaniu do społeczeństwa, czym jest w istocie praworządność, jakie są cechy praworządnego funkcjonowania państwa demokratycznego;

– potrzebę chronienia (i wzmacniania ochrony poprzez konieczne zmiany legislacyjne i stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii i technicznych zabezpieczeń różnych form komunikacji z klientami) tajemnicy zawodowej prawników w czasach licznych pokus ze strony władzy państwowej i jej realnych działań związanych z inwigilowaniem różnych grup społecznych oraz środowisk zawodowych;

– obowiązki prawników w zakresie przekazywania informacji wynikających z ustawowych regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML);

– jakość komunikacji elektronicznej z sądami, wykorzystanie w sądownictwie i w pracy prawników sztucznej inteligencji oraz postępujące zmiany prawne w tym obszarze (w tym także wpływ sztucznej inteligencji na aktualną praktykę prawniczą);

– funkcjonowanie chorwackiego samorządu adwokackiego w świetle raportu prezentującego jego problemy, osiągnięcia i wyzwania, w tym w aspekcie jego relacji z władzą w kontekście działań reformatorskich dotyczących zawodów prawniczych;

– dostęp prawników ukraińskich do zawodów prawniczych w państwach, w których znaleźli się oni jako uchodźcy wojenni, oraz rekomendacje CCBE w sprawie kwalifikacji zawodowych prawników ukraińskich (eksponowane były tu trudności związane z generalnym wchodzeniem przez nich na rynek usług prawnych, zwłaszcza z weryfikacją kwalifikacji zawodowych ukraińskich prawników oraz ze spełnianiem przez nich ściśle prawnie określonych kryteriów warunkujących możliwości praktykowania profesji prawniczej w danym kraju);

– władztwo dyscyplinarne w odniesieniu do prawników, których dotyczy ściganie karne w konsekwencji postawionych im zarzutów oraz reglamentacja prawa do wykonywania zawodu w takich sytuacjach;

– wątpliwości dotyczące dopuszczalności wykonywania zawodu prawniczego na Słowenii w postaci spółek, których podstawą funkcjonowania są umowy między firmami prawniczymi a wcześniej zatrudnionymi w niej prawnikami, jak też różne aspekty funkcjonowania Adwokatury Słowenii w świetle raportu ilustrującego jej aktywności.

W dyskusji głos kilkakrotnie zabierali członkowie delegacji wszystkich reprezentowanych podczas spotkania samorządów prawniczych, m.in. r.pr. Piotr Chrzczonowicz. Spotkanie zakończyło krótkie podsumowanie przez reprezentanta gospodarzy – Prezesa Adwokatury Czeskiej – omawianych zagadnień.

Zobacz także