Radcowie wykonujący czynności Inspektora Danych Osobowych powinni mieć osobne ubezpieczenie OC

W odpowiedzi na przepisy związane z RODO, które weszły w życie 25 maja 2018 r., wiele firm tworzy oddzielne stanowiska dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Niejednokrotnie funkcja IOD powierzana jest radcom prawnym. Stąd częste pytania o możliwości ochrony czynności wykonywanych przez IOD.

W związku z wieloma zapytaniami o możliwość łączenia zawodu radcy prawnego z funkcją Inspektora Danych Osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zwrócił się do Krajowej Rady Radców Prawnych z zapytaniem o opinię w tej kwestii.

Zgodnie z opinią Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP w przedmiocie łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcji Inspektora Ochrony Danych radca może – po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji wymaganych dla wykonywania zadań IOD – podjąć się pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z opinią KRRP wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych nie może być kwalifikowane jako świadczenie pomocy prawnej, mimo że obszary te mają pewne wspólne zakresy. Ze względu na możliwy konflikt interesów nie zaleca się jednak łączenia obu funkcji w ramach jednego podmiotu. KRRP przypomina jednak, że nawet w sytuacji pełnienia funkcji IOD i świadczenia pomocy prawnej dla różnych podmiotów, należy pamiętać, że radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, gdy posiadana przez niego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę.

Ochrona zawodu radcy prawnego a pełnienie funkcji IOD

Ponieważ IOD nie jest czynnością prawniczą a osobną funkcją, związane z nią działania nie są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego.

Obowiązkowe OC radcy prawnego nie obejmuje zatem czynności związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych. Radcy zatrudnieni jako IOD, chcący posiadać odpowiednią ochronę, powinni wykupić osobne ubezpieczenie OC Inspektora Ochrony Danych.

PZU wraz z firmą iExpert, obsługującą umowę generalną KIRP-PZU, stworzyło program ubezpieczeniowy na bazie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE nr L 119 z dnia 4.05.2016 r.

Ubezpieczenie OC Inspektora Danych Osobowych obejmuje zakresem odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych IOD, ujętych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Oferta przeznaczona jest dla każdego IOD wykonującego czynności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Polisa przygotowywana jest indywidualnie dla każdego Inspektora, a składka zależy m.in. od formy zatrudnienia, liczby oraz rodzaju podmiotów, na rzecz których pełniona jest funkcja IOD.

W przypadku radcy zatrudnionego na umowę o pracę i pełniącego funkcję IOD dla jednego podmiotu roczna składka zaczyna się od 169 zł, a do wyboru są trzy sumy gwarancyjne (do nawet 100 tys. zł). Dla wykonujących czynności w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz kilku podmiotów lub podmiotów świadczących usługi online składki są wyższe, jednak można wybrać ochronę nawet do sumy 500 tys. zł.

Istnieje możliwość wykupienia polisy przez IOD pracującego na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innych instytucji finansowych, branży telekomunikacyjnej lub medialnej.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie iExpert.pl.

Zobacz także