„Radcy prawni a samorząd radcowski. Aktywność samorządowa, proces wyborczy, nowe role samorządu zawodowego” – podsumowanie webinaru

Relacjom radców prawnych z samorządem zawodowym był poświęcony webinar z cyklu „Zawód z zasadami”, który odbył się w formule online 8 czerwca 2022 roku. Spotkanie prowadził Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

R. pr. Anna Sękowska z Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP zrelacjonowała przebieg konsultacji i prac grupy roboczej dot. „ordynacji wyborczej” do samorządu radcowskiego i omówiła zebrane postulaty. Zaznaczyła, że propozycje zostaną przedyskutowane na lipcowym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.

O zainteresowaniu zwiększeniem dostępu do nowych technologii, wpływie pandemii na zintegrowanie środowiska radców prawnych i oczekiwaniach młodych radców prawnych względem samorządu mówiła r. pr. Magdalena Bednarczyk. Przyznała, że młodzi radcy doceniają aktualne wsparcie samorządu, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę zintensyfikowania działań promocyjnych dot. wartościowych inicjatyw samorządu – zarówno tych oddolnych, jak i tych przygotowanych przez KRRP.

R. pr. Michał Rościszewski zaakcentował zmniejszającą się aktywność radców prawnych w samorządzie, co nie jest wyłącznie domeną samorządu radcowskiego. Mecenas odnosząc się do kwestii specjalizacji radców prawnych, podkreślił dobrowolność wyboru, wynikającą z zainteresowań radców prawnych oraz odmienności specyfiki pracy, na przykład radców prawnych zatrudnionych w administracji publicznej czy wykonujących zawód w małych miejscowościach. Uznał za istotne integracyjne działania samorządu, szczególnie z perspektywy młodych radców prawnych oraz informacyjne, dotyczące kosztów funkcjonowania samorządu. R. pr. M. Rościszewski zaapelował o niełączenie pełnionych w samorządzie funkcji na poziomie okręgowym i krajowym z uwagi na potencjalny konflikt interesów. Opowiedział się za zmniejszeniem liczby członków KRRP, odpowiednio do zadań realizowanych przez ten organ.

Redaktor naczelna dwumiesięcznika „Radca Prawny” r. pr. Jowita Pilarska-Korczak, podkreśliła zróżnicowaną tematykę czasopisma, obejmującą nie tylko kwestie prawne, co wpływa na szerokie grono radców prawnych – odbiorców kolejnych wydań. Odnośnie zagadnienia specjalizacji radców prawnych, wskazując na obowiązujące wymogi zawarte m.in. w kodeksie etyki, uznała, że obecna oferta szkoleniowa umożliwia radcom prawnym pozyskiwanie wiedzy w interesujących ich obszarach. Mecenas przedstawiła inicjatywy związane z obchodami 40-lecia samorządu radców prawnych w jej macierzystej izbie. Podkreśliła, że osobisty udział w wyborach do samorządu sprawia, że radcy prawni bardziej identyfikują się ze swoim środowiskiem i mają większe przekonanie o wpływie na działanie samorządu. Opowiedziała się za utrzymaniem obecnego modelu w zakresie łączenia funkcji w samorządzie.

Z kolei r. pr. dr Marcin Sala-Szczypiński pozytywnie ocenił uruchomienie serwisu SzukajRadcy.pl. Uznał, że samorząd powinien zbierać wartościowe inicjatywy przedstawiane im przez radców prawnych i koordynować ich realizację. Przedstawił propozycję „budżetu radcowskiego”, w ramach którego izby mogłyby finansować przedsięwzięcia proponowane przez ich członków, zastrzegając jednocześnie, że taka inicjatywa wymagałaby intensyfikacji działań promocyjnych i informacyjnych. Zauważył, że specjalizacja radców prawnych nie jest nowym zagadnieniem, i że środowisko ma generalnie wiedzę na temat konkretnych dziedzin, jakimi zajmują się ich koledzy lub koleżanki – co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń. Zaapelował o wykorzystanie jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych do przypomnienia członkom samorządu o wspólnych celach i interesach zawodowych oraz zachęcanie do integracji środowiska. Przedstawił również cieszący się zainteresowaniem radców prawnych pomysł wygospodarowania w siedzibie izby „pokoju biznesowego”, tj. pokoju, w którym radcy prawni mogliby spotykać się ze swoimi klientami. W kwestii ordynacji wyborczej uznał, że celem samym w sobie nie powinno być dbanie o jak największą frekwencję, bo rodzi to ryzyko oparcia decyzji wyborczej o czynniki pozamerytoryczne. Podobnie, jak r. pr. Michał Rościszewski opowiedział się za niełączeniem stanowisk funkcyjnych na poziomie okręgowym i krajowym.

Wreszcie r. pr. dr hab. Tomasz Scheffler zauważył, że młodzi radcy prawni, przekazując samorządowi swoje oczekiwania, zarazem nie w pełni identyfikują się z samorządem i nie czują się jego częścią – apelując o działania na rzecz większej integracji w ramach samorządu. Odnośnie do zapewnienia radcom prawnym dostępu do nowych technologii, zwrócił uwagę na problemy wynikające z oceny przez samorząd ich przydatności, warunki ich udostępniania poszczególnym radcom prawnym oraz ryzyka wynikające z promowania przez samorząd rozwiązań konkretnych producentów. Ponadto zwrócił uwagę na kwestię wymiany pokoleniowej w samorządzie. Zauważył również, że ze względu na coraz większą specjalizację radców prawnych, ważne jest, by samorząd wspierał także inicjatywy o węższym zakresie. Uznał także, że integracja radców prawnych nie powinna mieć jedynie charakteru rozrywkowego. W kwestii poprawy udziału radców prawnych w wyborach do samorządu, przedstawił doświadczenia ze swojej izby, w tym m.in. inicjatywę głosowania przez cały dzień.

Zaproszeni eksperci odpowiedzieli na liczne pytania uczestników webinaru.

Było to ostatnie z pięciu spotkań z cyklu „Zawód z zasadami”, które zorganizowane zostały w ramach konsultacji nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Cykl „Zawód z zasadami” wpisuje się w obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych.

Poruszone podczas spotkań tematy staną się m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6–8 lipca br.

Zobacz także