Rekomendacja Rady Europy – COVID-19

Informujemy, że  8 kwietnia 2020 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację nr CM/Rec(2020)1 nt. systemów algorytmicznych w kontekście praw człowieka. Dokument dotyczy m.in. wpływu uregulowań związanych z pandemią COVID-19 na prawa człowieka, a w szczególności art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu). Zapraszamy do zapoznania się z pełnym brzmieniem Rekomendacji w języku angielskim na stronie internetowej Rady Europy pod linkiem: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016809e1154

Zobacz także