Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6-10 kwietnia 2020 r.

Poniżej przedstawiam Państwu informację z bieżących działań podejmowanych przez organy Krajowej Izby Radców Prawnych w ostatnim tygodniu.

Pracujemy we wszystkich obszarach swojej aktywności. Nasza uwaga koncentruje się w dużej mierze na działaniach legislacyjnych. Śledzimy strony internetowe organów państwowych, na których pojawiają się projekty ustaw i innych aktów prawnych. Nie zawsze bowiem projekty te przesyłane są do Krajowej Rady celem zaopiniowania. Częstokroć pozyskujemy je z różnych źródeł, w tym od dziennikarzy, co umożliwia wyrażenie przez nas opinii czy zgłoszenie istotnych poprawek. Niekiedy projekty przesyłane są do Krajowej Rady ze wskazaniem zaledwie kilku godzin na odniesienie się do propozycji legislacyjnych. Jednak dzięki Ośrodkowi Badań, Studiów i Legislacji oraz współpracującym z nami ekspertom udaje się w porę zgłosić uwagi, których celem jest zapewnienie optymalnych rozwiązań.

Szybko dostosowujemy się do nowej sytuacji, o czym świadczy przeniesienie szkoleń dla aplikantów na platformy umożliwiające naukę za pomocą nowoczesnych technologii. Podobnie doskonalenie zawodowe – z szerokiej oferty różnorodnych form doskonalenia zawodowego przeniosło się do przestrzeni internetowej, z której radcowie chętnie korzystają.

W dzisiejszych czasach elastyczność i umiejętność dostosowania się do nowych okoliczności są niezwykle cenne, bowiem umożliwiają w uczestniczeniu w bieżącej rzeczywistości. Nasz świat w każdym aspekcie na pewno ulegnie zmianie, choć należy pamiętać o tym co zawsze pozostanie niezmienne – wartościach.

Raz jeszcze życzę Państwu dużo zdrowia i spokoju.

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

6-10 kwietnia 2020 r.

 

Działania legislacyjne

Zasady stosowania rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych

W dniu 8 kwietnia br. Prezesa KRRP Maciej Bobrowicz wystosował pismo  do Minister Rozwoju w sprawie wprowadzanych w projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w artykułach 15zzzzzo do 15zzzzzx zasad stosowania rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę.

 

Rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie wyborów w naszym samorządzie po ustaniu epidemii oraz umożliwiające doręczanie pism drogą elektroniczną i prowadzanie w sądach drugiej instancji postępowania jawnego przy użyciu środków technicznych umożliwiających komunikację wizyjną na odległość

W dniu 8 kwietnia br. Kierownik OBSiL wystosował pismo do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Kół Poselskich oraz do Marszałka Sejmu w sprawie poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pismo w  sprawie jednej z tych poprawek, tj. wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie wyborów w samorządzie radców prawnych po ustaniu stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, a do  tego czasu umożliwią przedłużenie obecnej kadencji organów zostało wysłane również jako pismo Prezesa KRRP do Minister Rozwoju.

 

Zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 9 kwietnia br. Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski skierował pismo do Marcina Romanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w sprawie projektu zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (projekt z dnia 8 kwietnia 2020 r.).

W tym miejscu warto zauważyć, że projekt zmian w powyższym zakresie przesłano do KRRP 8 kwietnia br. o godz. 18.30, dając czas na zaopiniowanie propozycji do godz. 12.00 dnia następnego.

 

Tarcza antykryzysowa 2.0

W dniu 9 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330). Procedowany akt normatywny przewiduje m.in. możliwość realizacji usług pocztowych przy użyciu tzw. przesyłki hybrydowej – por. art. 15zzu1–15zzu9 pierwotnego tekstu ustawy. Zaproponowany przez rząd projekt takich regulacji spotkał się z naszymi licznymi zastrzeżeniami, dotyczącymi niejasności przepisów, niezapewnienia bezpieczeństwa korespondencji oraz kolizji z szeregiem przepisów procesowych. Treść tychże regulacji uległa zmianie w toku sejmowych prac legislacyjnych.

Oczekujemy na ostateczną treść ustawy uchwalonej przez Sejm RP. W chwili obecnej pracujemy już nad stanowiskiem, które wniesiemy do Senatu RP z naszymi postulatami co do koniecznych zmian w treści tego projektu.

O powyższym informowaliśmy na stronie internetowej https://kirp.pl/komunikat-osrodka-badan-studiow-i-legislacji-krrp/

***

W tekście ustawy nie uwzględniono przepisów w sprawie przełożenia wyborów w samorządzie radców prawnych, o co postulowaliśmy.

***

Zajmowaliśmy się kwestią dostępu do informacji publicznej (zablokowanie terminów na skutek tarczy antykryzysowej) – obecnie OBSiL przygotowuje projekt poprawki ustawowej, którą prześlemy do Senatu, prosząc o inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.

 

Ekspertyzy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

W ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji opracowano szereg ekspertyz.

 • Ekspertyza dra hab. Piotra Rylskiego w przedmiocie znaczenia art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla terminów w postępowaniu cywilnym.
 • Ekspertyza dra Jacka Piechy na temat terminów dotyczących milczącego ukształtowania uprawnień w prawie administracyjnym w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Ekspertyza r.pr. Przemysława Ligęzowskiego w przedmiocie konsekwencji zakazu handlu w obiektach powyżej 2000 m² w kontekście wprowadzonych ograniczeń z powodu epidemii wywołanej chorobą COVID-19.
 • Ekspertyza prof. Jarosława Zagrodnika w przedmiocie zmian w obszarze prawa i procesu karnego w zakresie biegu terminów, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Ekspertyza prof. Rafała Stankiewicza w przedmiocie znaczenia art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla terminów w postępowaniu administracyjnym.

Ekspertyzy dostępne są na stronie http://obsil.pl/informacje-prawne-zwiazane-epidemia-covid-19/#poradniki

 

Aplikacja Radcowska

 

Aplikacja radcowska w zdalnej formule zdaje egzamin podczas epidemii

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 wszystkie okręgowe izbach radców prawnych odwołały zajęcia dla aplikantów. Jednakże niezwłocznie podjęły działania w zakresie organizacji zdalnego prowadzenia zajęć, zarówno w formie wykładów konwersatoryjnych, jak i ćwiczeń poprzez:

 • wykorzystanie platformy do prowadzenia webinariów (ZOOM, WEEZYCAST lub innej);
 • wykorzystanie platformy do transmisji materiałów video (udostępnienie nagrań);
 • udostępnianie aplikantom materiałów (prezentacji) na stronie internetowej Izby lub za pośrednictwem Extranetu i weryfikacja realizacji zajęć przez aplikantów poprzez test, rozwiązanie krótkiego kazusu, udzielenie odpowiedzi na pytania;
 • przekazywanie aplikantom drogą e-mailową kazusów do samodzielnego rozwiązania i uzyskanie zwrotnej informacji, w zakresie poprawności ich rozwiązania.

Ponadto, aplikanci korzystają z zajęć e-learningowych udostępnionych na platformie e-learningowej KIRP (obecnie sześć zajęć po 3 godz. lekcyjne każde). Na środę 8 kwietnia br. certyfikaty potwierdzające odbycie i zaliczenie zajęć otrzymało 1185 aplikantów.

Aktualnie w opracowaniu jest siedem zajęć e-learningowych (każde po 3 godz. lekcyjne),  a dwa kolejne na etapie uzgadniania warunków z prowadzącymi.

W pierwszym tygodniu, po odwołaniu zajęć w formie stacjonarnej, część Izb wprowadziła już zajęcia dla aplikantów w formie webinariów (w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Szczecinie) lub udostępniła aplikantom materiały (prezentacje, kazusy) na stronie internetowej Izby, czy za pośrednictwem Extranetu (w Gdańsku, Katowicach). W następnym tygodniu, kolejne Izby przystąpiły do prowadzenia zajęć w formie webinariów lub z wykorzystaniem platformy do transmisji materiałów video (w Koszalinie, Kielcach, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Zielonej Górze). Od początku kwietnia br., w formie webinariów prowadzone są zajęcia również w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie.

Z posiadanych przez Komisję Aplikacji przy KRRP informacji na dzień sporządzenia niniejszej informacji, zajęć w formie webinariów nie prowadzą jeszcze izby w Katowicach, Opolu, Toruniu i Wałbrzychu – udostępniane są aplikantom materiały (prezentacje, kazusy) na stronie internetowej Izby lub za pośrednictwem Extranetu, a OIRP w Wałbrzychu zajęcia w formie webinariów rozpoczną się w przyszłym tygodniu i będą prowadzone w sposób zintensyfikowany, tak aby do przerwy wakacyjnej wyrównać zaległości.

 

Doskonalenie Zawodowe

Doskonalenie zawodowe w okresie epidemii

Na początku okresu, kiedy większość rozpoczęła pracę w trybie pracy zdalnej lub z powodu epidemii koronawirusa odnotowała zmniejszoną aktywność zawodową, na platformie e-learningowej KIRP udostępnionych było 25 szkoleń. Poniższe zestawienie obrazuje szkolenia w kolejności od największej do najmniejszej liczby uczestników. Po trzech tygodniach sprawdziliśmy, które ze szkoleń cieszą się największa popularnością, o czym świadczy ostatnia kolumna w tabeli, gdzie prym wiodą ze wzrostem odpowiednio o: 125 osób – Kodeks postępowania administracyjnego, 114 – Sprzedaż usług prawniczych, 94 – LinkedIn i social media dla radców prawnych, 89 – Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych, 84 – RODO dla radców prawnych i 82 – Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo.

 

Tematyka szkolenia Autor szkolenia Liczba punktów Liczba uczestników

stan na 2020.03.16

Liczba uczestników

stan na

2020.04.09

Wzrost uczestników w okresie

24 dni

Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych r. pr. Maciej Bobrowicz 8 5065 5154 89
Jak działać w mediach społecznościowych –  poradnik dla prawników Grzegorz Furgał 6 3316 3344 28
Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego r.pr. Karolina Kędziora 6 3298 3329

 

31
Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I r.pr. Stefan Mucha 6 2696 2728 32
Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych dr Marek Gnusowski 6 2401 2425 24
RODO dla radców prawnych r.pr. Maciej Gawroński 17 2323 2407 84
Ochrona konsumentów w prawie o żywności dr Michał Rudy 8 1653 1668 15
Komunikacja Radcy Prawnego z klientem dr Leszek Mellibruda 10 1474 1515 41
Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II r.pr. Stefan Mucha 6 1458 1466 8
Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej dr Maciej Dercz 14 1437 1449 12
Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. r.pr. Marek Maliński 6 1262 1269 7
Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak 4 1171 1195 24
Pierwsza rozmowa z klientem r.pr. Sławomir

W. Ciupa

6 932 998 66
Gospodarka nieruchomościami r.pr. Piotr Grodzki 7 615 685 70
Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego r.pr. Sławomir

W. Ciupa

8 492 514 22
Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika sędzia Dariusz Kala 6 383 413 30
Kodeks postępowania administracyjnego r.pr. Piotr Grodzki 10 354 479 125
Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno-inkwizycyjnym procesie karnym sędzia Dariusz Kala 11 328 347 19
Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo prof. UO dr hab. Dariusz Szostek 21 279 361 82
Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego r.pr. Marek Maliński 8 250 273 23
LinkedIn i social media dla radców prawnych Grzegorz Furgał 6 220 314 94
Prawo wodne prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 10 155 215 60
PPP, w tym koncesje: wprowadzenie, przepisy ustawy o umowie koncesji, podatki, duże zmiany prawne dr Marcin Jędrasik 9 153 168 15
Sprzedaż usług prawniczych prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński 6 128 242 114
Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji Hanna Grendel-Wielisiej 6 105 154 49

 

Ponadto rozpoczęto przygotowania do opracowania webinaru na temat funkcjonowania kancelarii  sytuacji kryzysowej.

 

Inne informacje

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych wspierają szpitale

Izba toruńska przeznaczyła 10 000,00 zł na środki medyczne dla czterech szpitali, zaś izba warszawska wsparła kwotą 50 000,00 zł pięć szpitali. Kwoty te pozwolą na zakup środków ochrony dla lekarzy i personelu medycznego jak maseczki, fartuchy, kombinezony ochronne, rękawice oraz inne, bieżące potrzeby placówek, powodowane walką z koronawirusem.

 

Czeska adwokatura solidarna z polskim samorządem radcowskim

Prezes KRRP odebrał list przesłany przez Prezesa Adwokatury czeskiej – to kierowane do nas słowa wsparcia w obliczu pandemii. Z treścią pisma można zapoznać się pod linkiem https://kirp.pl/slowa-solidarnosci-z-adwokatury-czeskiej-w-obliczu-pandemii/

 

Prawa człowieka w dobie pandemii koronawirusa

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych poparła apel Fundacji Panoptykon zwracający uwagę na niebezpieczeństwa związane z nowymi regulacjami prawnymi będącymi wynikiem pandemii COVID-19. Regulacje te mogą powodować daleko idącą ingerencję w życie prywatne obywateli.

O apelu „Technologia w walce z koronawirusem – 7 filarów zaufania informowaliśmy pod linkiem https://kirp.pl/apel-technologia-w-walce-z-koronawirusem-7-filarow-zaufania/

 

Działania medialne w okresie 6–10 kwietnia 2020 r.

 • 7 kwietnia br. wyemitowano kolejny numer newslettera samorządu radców prawnych

Media społecznościowe

 • 261 929 razy zostały przeczytane na stronie KRRP na Facebooku informacje o dwóch poradnikach dotyczących praktycznych aspektów stosowania, tzw. tarczy antykryzysowej opracowanych przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji
 • Liczba pobrań poradników: 25 840 razy (cz. 1: 11 805, cz. 2: 14 035)

 

 

Zobacz także