Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. obrońców praw kobiet

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że 14 lutego br. Parlament Europejski podjął rezolucję w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. 

Rezolucja potępia m.in. uwięzienie obrończyń praw człowieka, które domagały się zniesienia zakazu prowadzenia pojazdów, a także wszystkich pokojowych obrońców praw człowieka, dziennikarzy, prawników i działaczy oraz wyraża oburzenie w związku z wiarygodnymi doniesieniami o systematycznym stosowaniu tortur wobec niektórych z tych osób. Wezwano także władze saudyjskie, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły tych obrońców praw kobiet i wszystkich obrońców praw człowieka, prawników, dziennikarzy i innych więźniów sumienia, aresztowanych i skazanych wyłącznie za korzystanie z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i do pokojowego działania na rzecz praw człowieka, oraz by pozwoliły niezależnym obserwatorom międzynarodowym spotkać się z uwięzionymi obrończyniami praw człowieka.

Z pełnym tekstem rezolucji można zapoznać się w załączeniu, a także na stronie Parlamentu Europejskiego w języku polskim pod następującym linkiem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0117+0+DOC+XML+V0//PL

Załączniki do pobrania

Zobacz także