ROZPOCZYNAMY REBRANDING!

Po trwającej wiele miesięcy wewnętrznej dyskusji w grudniu 2022 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ostatecznie zdecydowała o przeprowadzeniu procesu rebrandingu KIRP – przygotowaniu nowej identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków, a także opracowaniu nowych materiałów korporacyjnych.

Dotychczasowy logotyp KIRP został stworzony prawie 30 lat temu przez artystę Edwarda Gorola i na przestrzeni tych lat był tylko nieznacznie odświeżany. Prowadzona od przeszło roku wewnętrzna dyskusja dotycząca rebrandingu de facto nie dotyczyła wyłącznie kolejnego odświeżenia obecnego kształtu wizualnego logotypu KIRP. Koncentrowała się wokół odświeżenia strategicznego naszej marki – Krajowej Izby Radców Prawnych:

  • w krótszej i dłuższej perspektywie,
  • wobec zmian o charakterze politycznym i społecznym i ich długoletnich konsekwencji,
  • wobec obserwowanych zmian na rynku usług prawnych, zmian w zakresie kształcenia młodych prawników, wymogów klientów co do przedmiotu i zakresu usług, konieczności nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • a także wobec wymogów najmłodszych radców prawnych i aplikantów radcowskich, ich oczekiwań w stosunku do samorządu radców prawnych i zawodu, gdyż zmiana pokoleniowa w samorządzie radców prawnych staje się faktem.

Podkreślono potrzebę wzmocnienia rozróżnienia marki instytucjonalnej, tj. KIRP, będącej rozpoznawalnym w środowisku znakiem i symbolem, którym KIRP posługuje się w kontaktach z instytucjami i urzędami, od marki, jaką są radcowie prawni – zawodowa grupa prawników, profesjonalistów, ekspertów. Z kolei ta marka (submarka) powinna być rozpoznawalna wśród potencjalnych klientów i społeczeństwa, jak również dla samych radców prawnych być symbolem przynależności zawodowej i wspierać ich. W jaki sposób? Poprzez uwiarygodnianie radców prawnych na rynku i wzmacnianie ich pozycji z jednej strony, a z drugiej ‒ umacnianie w samych radcach przekonania, że przynależność do tej grupy zawodowej to prestiż, a także że misja i strategia samorządu radców prawnych wspierają działalność jej członków, a organizacja (samorząd) chroni zawodowe interesy i wspiera działalność biznesową radców prawnych.

Przy udziale członków Komisji Promocji Zawodu KRRP powstał zatem uwzględniający te potrzeby brief, opisujący szczegóły zamówienia dotyczącego opracowania identyfikacji wizualnej i materiałów korporacyjnych dla KIRP. Na początku sierpnia 2022 r. brief wysłano do 21 agencji kreatywnych i uznanych grafików. W wyznaczonym terminie na zapytanie KIRP odpowiedziało siedem agencji. Po analizie nadesłanych ofert do dalszych rozmów zostały zaproszone trzy agencje, które zaprezentowały swoje propozycje na specjalnych wideospotkaniach zorganizowanych dla członków KRRP, Dziekanów Rad OIRP, członków Komisji Promocji Zawodu KRRP oraz osób odpowiedzialnych za promocję w okręgowych izbach.

Najbardziej kompleksową i wyczerpującą zadania określone w briefie ofertę przedstawiła agencja BrandLive Sp. z o.o., którą reprezentuje Tadeusz II Piotr Górski, prekursor brandingu w Polsce, twórca identyfikacji wizualnej dla takich firm jak m.in. Orlen, Totalizator Sportowy, Bank Zachodni WBK, instytucji jak Poczta Polska, czy Urzędu Prezydenta RP.

Ostatecznie Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu 3 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę nr 128/XI/2022, w której wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 295 000 zł brutto dotyczącego opracowania i nabycia praw własności intelektualnej do identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków, a także stworzenia materiałów korporacyjnych. 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z agencją BrandLive Sp. z o.o. Zgodnie z harmonogramem prac, który stanowi załącznik do umowy, nowe logo i identyfikacja wizualna zostaną wdrożone na koniec 2023 r.

Zobacz także