Ruszyły posiedzenia Komisji KRRP XI kadencji

Pomimo ograniczeń związanych z trwającą epidemią, a w związku nimi utrudnioną formą spotykania się i komunikacji, swoją pracę rozpoczęły nowo powołane Komisje Krajowej Rady Radców Prawnych – Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu, Komisja Aplikacji, Komisja Zagraniczna, Komisja Doskonalenia Zawodowego, Komisja Praw Człowieka i Komisja Wsparcia Rozwoju Zawodowego.

W ostatnich dniach aktywne prace rozpoczęło sześć z ośmiu nowo powołanych komisji. Inauguracyjne posiedzenia odbyły się w bezpiecznym trybie on-line, a każde z nich otworzył Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik. Wiodącym tematem spotkań były sprawy organizacyjne, w tym omówienie zakresu prac i harmonogramów działań.

Na posiedzeniu Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu oprócz Prezesa KRRP obecni byli: Wiceprezes KRRP – Zbigniew Tur oraz członkowie Komisji: Ryszard Wilmanowicz – Przewodniczący, Joanna Gibas-Kobierecka, Tomasz Korpusiński, Jan Łoziński, Zbigniew Minkiewicz, Rafał Owczarek, Katarzyna Palka-Bartoszek, Dariusz Szymczak, Grzegorz Wyszogrodzki.
Rozmawiano o istocie przestrzegania zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, przedstawiono zasady postępowania w zakresie opracowywania stanowisk, szczególną uwagę zwrócono na komunikację z innymi komisjami i organami KRRP oraz komisjami wykonywania zawodu rad okręgowych izb radców prawnych w celu wypracowania spójnych zasad działania w skali kraju. Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik określił rolę Komisji na płaszczyźnie ustawodawczej. Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu zajmować się będzie m.in. udzielaniem opinii i wyjaśnień w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, opracowywaniem koncepcji form wykonywania zawodu, czy rozpatrywaniem spraw do niej skierowanych.

Spotkanie Komisji Aplikacji miało charakter organizacyjno-informacyjny. Komisja Aplikacji odgrywa znaczącą rolę w koordynowaniu zmian mających na celu udoskonalanie modelu szkolenia aplikacyjnego. Jej prace są podstawą do dokonywania zmian w przepisach samorządowych regulujących funkcjonowanie aplikacji radcowskiej. W pierwszym posiedzeniu wraz z Prezesem udział wzięli: członkowie Komisji: Bartosz Szolc-Nartowski – Przewodniczący, Aleksander Cisek, Andrzej Kadzik, Gabriela Krajczewska, Aleksandra Kudrzycka, Grzegorz Łaszczyca, Katarzyna Mielnicka, Andrzej Pieścik, Agnieszka Sołtys oraz gościnnie Wiceprezes KRRP – Zbigniew Tur.

Kolejne inauguracyjne posiedzenie online dotyczyło Komisji Zagranicznej.
Nowo wybranych członków Komisji przywitał Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP – Michał Korwek oraz Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP – Joanna Wisła-Płonka.
Podczas spotkania przedstawiono konkretne plany Komisji Zagranicznej KRRP dotyczące działalności w bieżącej kadencji. Podjęto decyzję o kontynuacji pracy w międzynarodowych organizacjach prawniczych, których KIRP jest członkiem, głównie w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, ze szczególnym naciskiem na uczestnictwo w wydarzeniach on-line. Jednym
z szeroko omawianych tematów była intensyfikacja współpracy w obszarze zagranicznym pomiędzy Komisją Zagraniczną KRRP a okręgowymi izbami radców prawnych. Dla członków Komisji znaczącą rolę odgrywa wzmacnianie polityki komunikacyjnej oraz informacyjnej dotyczącej działań międzynarodowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych pozwalających na udział członków samorządu radcowskiego w szkoleniach o charakterze międzynarodowym, w tym rozwijanie kompetencji z zakresu znajomości języków obcych, oraz budowanie trwałych relacji z samorządami i innymi instytucjami prawniczymi za granicą, z naciskiem na rozwinięcie kontaktów w kierunku wschodnim i dalekowschodnim.
Na posiedzeniu obecni byli również wszyscy członkowie Komisji: Piotr Chrzczonowicz, Dariusz Gibasiewicz, Piotr Kapusta, Izabela Konopacka, Marta Kuligowska, Paweł Majewski, Maria Ślązak i Michał Woźniak.

Komisja Doskonalenia Zawodowego ma za zadanie wspierać radców prawnych w wypełnianiu ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi w postaci bogatej oferty szkoleniowej, zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line oraz nowoczesnej platformy e-learningowej.
Spotkanie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący – Andrzej Domański, który w pierwszej kolejności udzielił głosu Prezesowi KRRP – Włodzimierzowi Chróścikowi oraz Wiceprezes KRRP – Aleksandrze Gibule. Następnie prowadzący przedstawił zagadnienia stanowiące przedmiot spotkania. Przyjęto założenia do projektu Planu pracy Komisji, projekt planu wydatków (budżetu) Komisji na rok 2021 oraz ustalono zasady organizacji pracy Komisji.
W posiedzeniu oprócz Prezesa KRRP uczestniczyli: Wiceprezes KRRP – Aleksandra Gibuła, nadzorująca  działalność Komisji, przewodniczący Komisji Andrzej Domański oraz członkowie Komisji w składzie: Elżbieta Cichocka, Renata Czarnecka, Łukasz Leja, Radosław Pietrzak, Aleksander Stusio, Tomasz Witulski, Joanna Zimoń-Frankiewicz i Elżbieta Żelazko-Nowosielska.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka otworzyli: Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP – Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji Praw Człowieka – Bartłomiej Tkacz, którzy przywitali nowo wybranych członków: Magdalenę Bartosiewicz, Agatę Bzdyń, Marcina Górskiego, Magdalenę Krzyżanowską-Mierzewską, Dorotę Seweryn-Stawarz, Barbarę Spirała-Taradajko, Janusza Trochimiaka i Mirosława Wróblewskiego.
Podczas spotkania podjęto pierwsze ustalenia mające na celu wypracowanie planu prac Komisji Praw Człowieka w bieżącej kadencji, który ma skupiać się przede wszystkim na reagowaniu wobec naruszania praw człowieka w Polsce i na świecie, ze szczególnym naciskiem na budowanie relacji w krajach położonych na wschód od Polski.
Jednym z zadań tej Komisji będzie podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promowanie zagadnień prawnoczłowieczych, pośród radczyń i radców prawnych, oraz innych grup np. dzieci, młodzieży i nauczycieli w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji obywatelskiej.
Istotnym elementem prac będzie nawiązanie współpracy pomiędzy Komisją Praw Człowieka KRRP a okręgowymi izbami radców prawnych w celu wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych inicjatyw, jak również wzmacnianie polityki komunikacyjnej i informacyjnej obejmujące m.in. zwiększenie obecności tematyki z obszaru praw człowieka w mediach społecznościowych.

Tydzień zamknęło w piątek późnym popołudniem spotkanie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego. Rozpoczął je Przewodniczący Komisji Bartosz Opaliński oddając głos Prezesowi KRRP – Włodzimierzowi Chróścikowi, który przewodniczył tej komisji w poprzedniej kadencji. Prezes witając zebranych, wskazał w jakich obszarach wkład Komisji byłby oczekiwany.
W posiedzeniu wzięła udział nadzorująca prace Komisji Wiceprezes KRRP – Ewa Gryc-Zerych, która powitała zebranych licząc, że uda się działaniami Komisji objąć również seniorów oraz poszerzyć działanie o aspekt integracyjny. Przewodniczący Komisji omówił projekt planu pracy Komisji i projekt budżetu na 2021 r. W planie pracy utrzymano organizację na jesieni Forum Aplikantów jak również Forum Młodych Radców Prawnych o ile pozwolą na to warunki związane z pandemią. W planie pracy duży nacisk położono na działalność LegalTech i działalność wydawniczą.
W spotkaniu wraz z Prezesem KRRP, Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącą uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji:
Beata Cedro-Łosak, Liliana Chmiel-Nowacka, Piotr Kamiński, Krzysztof Jóźwiak, Michał Pankiewicz, Katarzyna Pyrzyńska-Czupryniak, Robert Staszewski i Diana Świątkowska.

Zobacz także