Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat dyskryminacji w miejscu pracy

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat dyskryminacji w miejscu pracy

W dniu 5 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie zespołu edukacyjno-świadomościowego i prawnego LGBT, którym przewodniczyła Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister Małgorzata Fuszara. Tematem spotkania była kwestia funkcjonowania na rynku pracy osób nieheteronormatywnych, a także omówienie sposobów efektywnego wdrożenia punktów nr 29 oraz 30 zalecenia CM/Rec (2010) Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Jedną z możliwości rozważanych w chwili obecnej w tym kontekście przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw+ Równego Traktowania jest upowszechnienie wśród pracodawców odpowiednich materiałów, sporządzonych w tym celu przez zespół edukacyjno-świadomościowy. Pracownicy Biura Pełnomocnika zapoznali się z opinią zaproszonych gości co do pożądanych form przedmiotowych działań dotyczących podnoszenia świadomości funkcjonowania na rynku pracy osób nieheteronormatywnych oraz zapobiegania, poprzez edukację, dyskryminacji w tym obszarze. Zasugerowane zostały metody wdrażania dobrych praktyk w oparciu m.in. o istniejące wzorce, także zagraniczne oraz formy kampanii społecznej upowszechniającej temat. Omówiono również konieczne zmiany legislacyjne usuwające obecne bariery, na które napotykają osoby nieheteronormatywne. Można je zaobserwować analizując konkretne orzeczenia sądów administracyjnych.

W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych udział wzięła i przedstawiła stanowisko r.pr. Magdalena Witkowska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP.

Zobacz także