Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 stycznia – 26 marca 2024 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 12 opinii i 2 stanowiska.

Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Opracowano:

 • stanowisko ws. rozporządzeń przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie ponoszenia kosztów przez radców prawnych ustanowionych z urzędu oraz opłaty za czynności radców prawnych;
 • stanowisko dot. sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym sygn. akt SK 8/24;
 • opinię dot. zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
 • Opinię dot. Krajowego Systemu e-Faktur w aspekcie tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • opinię dot. Oświadczeń majątkowych składanych przez radców prawnych w stosunku pracy;
 • Opinię dotycząca zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 219);
 • Opinię dotycząca zmiany ustawy – Prawo ustroju sądów powszechnych;
 • Opinię dot. Petycji ws. uchylenia art. 99a ustawy – Kodeks postępowania karnego;
 • Opinię w sprawie projektu ustawy o uregulowaniu skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018 – 2023;
 • opinię w zakresie utraty biernego i czynnego prawa wyborczego w związku z postępowaniem dyscyplinarnym;
 • Opinię ws. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka (a523);
 • Opinię w zakresie analizy projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym;
 • Opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwestionariuszy indywidualnej oceny pokrzywdzonych i świadków;
 • Opinię Ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

Rozpoczęto:

 • prace nad opinią w przedmiocie ustalenia zakresu prawnych możliwości oraz warunków pozyskania w perspektywie finansowej 2021-2027 przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub Krajową Izbę Radców Prawnych bezzwrotnego dofinansowania ze środków UE oraz państw EFTA przeznaczonego na zwiększenie poziomu wynagrodzeń  profesjonalnych pełnomocników przyznanych przez sąd i działających z urzędu na rzecz klientów, których nie stać na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
 • prace nad opinią o zgodności z ustawą o radcach prawnych uchwały Zgromadzenia OIRP w Łodzi dot. Rejonizacji;
 • Prace nad opinią o możliwości zdecydowania przez Radę OIRP o głosowaniu w wyborach podczas zebrań rejonowych na poziomie OIRP w sposób niejednolity we wszystkich rejonach.

Ponadto:

 • w dniu 21 lutego 2024 r. Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler brał udział posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie zmiany art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • w dniu 7 lutego 2024 r. Ekspert OBSiL KRRP – r.pr. Sławomir Ciupa uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji Petycji w sprawach petycji dotyczących zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej w sprawach karnych oraz w sprawie tzw. zażaleń poziomych w procedurze cywilnej;
 • w dniu 16 lutego 2024 r. Ekspert OBSiL KRRP – r.pr. Sławomir Ciupa uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, powołanego przez ministra właściwego ds. gospodarki;
 • w dniu 26 marca 2024 r. Kierownik OBSiL KRRP – prof. Rafał Stankiewicz brał udział w wysłuchaniu publicznym dot. Projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
 • stale współpracowano z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

Niezależnie od powyższego, przeprowadzano stały monitoring procesu legislacyjnego oraz udzielano doraźnej pomocy Prezesowi i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawach związanych z działalnością Ośrodka, w zależności od bieżących potrzeb. Wskazane zadania realizowano zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz planem pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Kierownik

 Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Zobacz także