Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów sądów powszechnych

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie czynnościami sprawdzającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi wobec sędziów sądów powszechnych, wkraczającymi w ich prawo do wolności wypowiedzi w  sprawach mających fundamentalne znaczenie dla niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz ustroju sądownictwa, ale także w sferę orzeczniczą, w której sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w sprawowaniu urzędu.

Praktyki podejmowane w ramach systemu postępowania dyscyplinarnego, podważając niezawisłość polskich sędziów i nie zapewniając społeczeństwu niezbędnych gwarancji chroniących przed polityczną kontrolą sądów, naruszają zobowiązania Polski wynikające z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które ustanawiają prawo do skutecznego środka prawnego przed niezależnym i bezstronnym sądem. Konsekwencją tych działań jest wszczęcie przez Komisję Europejską wobec Polski postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przypomina, że Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza krytykę wymiaru sprawiedliwości, lecz powinna być ona czyniona ze szczególną rozwagą.  Sądy i sędziowie powinni być chronieni przed bezpodstawnymi atakami wymierzonymi w sąd jako instytucję, ale także poszczególnych sędziów. Należy podkreślić, iż uzasadnionej, dopuszczalnej krytyki nie stanowią pozbawione obiektywizmu, wartościujące opinie, jak również używanie argumentów o charakterze emocjonalnym pod adresem sądów i sędziów.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o zaprzestanie działań podważających niezawisłość i niezależność sądownictwa, albowiem istnienie niezależnego sądownictwa stanowi istotę państwa prawa, bez którego prawo każdego obywatela do rzetelnego procesu sądowego, wynikające z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, nie jest zapewnione.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  traktuje  wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania na podstawie art. 258 TSUE  jako działanie służące  ochronie prawa polskich obywateli do dostępu do niezależnego i bezstronnego sądu.

Zobacz także