Stanowisko KRRP z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych obszarów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

STANOWISKO
Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie niektórych obszarów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

Krajowa Rada Radców Prawnych uznaje za niezadowalający dotychczasowy sposób reagowania organów i instytucji władzy publicznej na niektóre ze skierowanych do nich wystąpień, zawierających stanowiska i opinie samorządu radców prawnych w obszarach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

1. Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża sprzeciw wobec zamiarów nieuwzględnienia w ostatecznym kształcie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym unormowań umożliwiających zgłaszanie osób, spośród których mogą być zgłaszani kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przez ogólnokrajowe organy samorządów zawodowych adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Wcześniejsza inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Rzeczypospolitej, zawierająca powyżej opisane uprawnienie samorządów prawniczych skupiających 70 tys. członków, wśród innych uprawnionych instytucji wymiaru sprawiedliwości, w opinii Krajowej Rady Radców Prawnych zasługuje na uwzględnienie.
Krajowa Rada Radców Prawnych zwraca uwagę, że kwestie zgłaszania osób, spośród których mogą być zgłaszani kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, była niedawno przedmiotem listu otwartego wszystkich byłych Prezesów Trybunału, a środowiska prawnicze wyraziły wobec tego listu swoje poparcie. Poglądy w nim głoszone pokrywają się ze stanowiskiem Krajowej Rady Radców Prawnych.

2. Krajowa Rada Radców Prawnych konsekwentnie prezentuje stanowisko, że dopuszczenie nieprofesjonalnych prawników do świadczenia pomocy prawnej, organizowanej i finansowanej przez państwo, na rzecz osób, których nie stać na jej opłacenie lub narażonych na wykluczenie społeczne, stanowi odejście od idei będącej fundamentalnym argumentem uzasadnienia projektu rządowego. Jest to idea, zgodna z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, aby pomoc prawna, świadczona w przewidzianym w tym projekcie trybie, była na tym samym poziomie profesjonalizmu, a także odpowiedzialności za skutki jej udzielenia, jak pomoc świadczona przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.
Krajowa Rada Radców Prawnych oczekuje od parlamentarzystów, aby rozpatrując rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wzięli pod uwagę powyższe stanowisko, zgodnie prezentowane przez samorządy radcowski i adwokacki, a także instytucje publiczne wymiaru sprawiedliwości.

3. Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że pomimo złożenia Ministrowi Sprawiedliwości, wspólnie przez Krajową Radę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką już w sierpniu ubiegłego roku stanowiska w sprawie konieczności nowego, odpowiadającego wymogom czasu, a także zgodnego z zakresem delegacji ustawowej uregulowania rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości kwestii wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów z tytułu zastępstwa procesowego, w tym za pomoc z urzędu, dotychczas nie podjęto konkretnej i merytorycznej debaty nad rozwiązaniem tego problemu.
Krajowa Rada Radców Prawnych zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o pilne przystąpienie do prac w tym zakresie. Krajowa Rada Radców Prawnych z powagą traktuje ostatnie publiczne wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości, że w najbliższym czasie prace takie zostaną podjęte, a przedstawiciele samorządów prawniczych będą na partnerskich zasadach brać udział w konsultacjach w tej sprawie.

Stanowisko Krajowa Rada Radców Prawnych kieruje do Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.
Stanowisko będzie publikowane w środkach masowego przekazu i rozpowszechniane we wszystkich środowiskach, którym bliska jest idea państwa prawa.

Sekretarz                                                                                                                                                 Prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych                                                                                                     Krajowej Rady Radców Prawnych
Barbara Kras                                                                                                                                          Dariusz Sałajewski

 

Zobacz także