VII Forum Aplikantów Radcowskich. Debatowali o tym, jak uefektywnić aplikację

Wartością jest to, że możemy rozmawiać o aplikacji radcowskiej z najbardziej zainteresowanymi, czyli aplikantami – mówił w wystąpieniu inaugurującym VII Forum Aplikantów Radcowskich Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Wydarzenie odbyło się w dniach 4–6 listopada w Białymstoku, a jego tematem przewodnim były m.in. zagadnienia dotyczące upraktycznienia aplikacji radcowskiej.

– Organizacja Forum Aplikantów Radcowskich w Białymstoku jest doskonałą okazją do promocji miasta. O mitycznych białych niedźwiedziach na ulicach słyszało wielu, lecz niewielu do tej pory miało okazję się z nimi spotkać. Myślę, że podlaska gościnność jest dobrze znana, ale chcieliśmy pokazać, że Białystok jest pięknym, nowoczesnym miastem z tradycjami. Połączeniem czterech kultur: polskiej, wschodniej, żydowskiej i tatarskiej – zachwalała miejsce organizacji wydarzenia Skarbnik KRRP i Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Joanna Kamieńska.

– Ze względu na pandemię ostatnie forum odbyło się w 2019 r. Wartością jest to, że kontynuujemy teraz tę inicjatywę i możemy rozmawiać o aplikacji z najbardziej zainteresowanymi, czyli aplikantami – mówił w trakcie otwarcia wydarzenia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Forum aplikantów ma na celu wymianę poglądów i tym samym spostrzeżeń co do zasad i formuły prowadzenia aplikacji przez 19 niezależnych Okręgowych Izb Radców Prawnych. Tu sami zainteresowani mogą bezpośrednio przedłożyć swoje pomysły, propozycje i obserwacje, mogące w ostatecznym rozrachunku znaleźć swoje miejsce w kolejnych zmianach regulaminu aplikacji, który to z uwagi na upływ czasu i nowe potrzeby, i technologie ulega stałej zmianie – stwierdził Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur.

Tematem przewodnim forum były zagadnienia dotyczące upraktycznienia aplikacji. W szczególności dyskutowano o sposobie prowadzenia zajęć i podziale materiału w programie aplikacji  czy zajęcia prowadzone mają być punktowo, czy łączyć wiedzę z różnych dziedzin, by uczyć, jak skutecznie rozwiązać dany problem  a także o ocenie zmian w procesie szkolenia aplikantów, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te obejmują m.in. zastąpienie wykładowców konwersatoriami, wprowadzenie obowiązku ewaluacji zajęć z uwzględnieniem postulatu praktyczności, wprowadzenie obowiązku uzasadniania oceny niedostatecznej z kolokwium lub indywidualnych konsultacji z aplikantem, dostosowania kolokwiów do formuły obowiązującej podczas egzaminu radcowskiego. Omówione zostało ponadto zaangażowanie aplikantów w działalność samorządu radców prawnych.

– Aplikanci zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne i rozpoczęli wytężoną pracę. Dorobek grup został przedstawiony w formie prezentacji wizualnej wszystkim obecnym uczestnikom w trakcie posiedzenia podsumowującego. Uczestnicy forum poruszyli sprawy istotne dla aplikantów z punktu widzenia obecnego procesu kształcenia, w szczególności modelu patronatu, zasad wynagradzania aplikantów i perspektyw wykonywania zawodu – wyjaśnił Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP Bartosz Opaliński.

Jak dodał Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski, ocenie aplikantów podlegały także zajęcia specjalizacyjne (na platformie e-kirp.pl uruchamiane są zajęcia z prawa nowych technologii, ochrony praw człowieka, marketingu usług prawniczych, języka prawniczego angielskiego).

– Forum to właściwe miejsce na przedstawienie przez aplikantów ocen rozwiązań wdrażanych na aplikacji, jakości procesu przygotowania do zawodu radcy prawnego, pomysłów związanych z usprawnieniem i utrzymaniem jednolicie wysokiego poziomu na aplikacji – zapewniał Przewodniczący Bartosz Szolc-Nartowski.

W trakcie forum aplikanci pracowali w trzech grupach, które podjęły tematy:

I. Ewaluacja zmian dokonanych w programie aplikacji – wnioski de lege ferenda,

II. Praktyczna aplikacja – nowe rozwiązania,

III. Aplikant w samorządzie.

– Grupa pierwsza planowane zmiany, np. wprowadzenie konwersatoriów w miejsce wykładów, oceniła pozytywnie. Opowiedzieliśmy także władzom samorządu o naszych propozycjach modyfikacji, np. przeniesieniu przedmiotu etyka na pierwszy rok. Serdecznie polecam udział w następnych edycjach forum. Jest to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i ogólnopolskiej aplikanckiej integracji – powiedziała aplikantka radcowska III roku i Przewodnicząca Aplikantów Radcowskich OIRP w Warszawie Diana Piątek.

Grupa druga starała się odpowiedzieć na pytanie, jakie działania należałoby podjąć, aby aplikacja stanowiła faktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu?
– Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania, które stanowiły tak ogólne, jak i szczegółowe postulaty. Opowiedzieliśmy się za tym, aby:

  • Powstały dla OIRP konkretne zalecenia w zakresie doboru prowadzących zajęcia i praktyki, sposobu organizowania szkolenia, terminów praktyk i kolokwiów spinających się z akurat przerabianą w ramach zajęć materią,
  • Istniała możliwość specjalizacji w ramach zajęć i praktyk na aplikacji,
  • Sposób przeprowadzenia i oceniania kolokwiów i egzaminu zawodowego jeszcze bardziej odpowiadał pracy prawnika (np. kolokwia oparte o akta sprawy zamiast kazusy opisowe),
  • Tworzone były kampanie informacyjne i uświadamiające patronów i pracodawców o problemach godzenia życia zawodowego z odbywaną aplikacją i życiem prywatnym i społecznym aplikantów.

Poza owocną pracą forum okazało się platformą otwartej rozmowy, debaty i wymiany doświadczeń w zakresie życia i działalności wszystkich izb w Polsce. Takie działania integrujące spotkały się z naszą dużą aprobatą i entuzjazmem – mówiła aplikant radcowska III roku z OIRP w Szczecinie Izabela Tutur-Dudek.

„Aplikant w samorządzie” to temat, jakim zajmowała się grupa trzecia. Dyskusja dotyczyła dwóch kluczowych zagadnień: wynagrodzenia aplikantów oraz udziału aplikantów w samorządzie.
– Zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, jakie mogą mieć wpływ na poprawę świadomości radców prawnych w zakresie wynagradzania swoich pracowników. Mamy pomysł przeprowadzenie kampanii ogólnopolskiej pod hasłem „Dobre praktyki zatrudniania”, która będzie miała na celu promowanie godnego wynagradzania aplikantów. Stworzenie tzw. Błękitnej Linii Aplikanta, anonimowego sytemu umożliwiającego zgłaszanie wszelkich naruszeń warunków pracy oraz płacy.  Zaproponowaliśmy także stworzenie Rady Aplikantów w każdej izbie i na poziomie krajowym, które będą mogły opiniować planowane zmiany w szkoleniach aplikantów oraz proponować własne regulacje. Forum uświadomiło wszystkim konieczność organizacji spotkań z przedstawicielami samorządu. Wydarzenie umożliwiło aplikantom wyrażenie swoich obaw, omówienie praktyk poszczególnych izb, zwrócenie uwagi na plusy oraz minusy każdej z nich. Forum jest również świetnym sposobem do nawiązania nowych znajomości – mówiła aplikant radcowski Justyna Cyrańska z OIRP w Szczecinie.

Poza wytężoną pracą był także czas służący integracji i zawierania nowych znajomości. Aplikanci odbyli spacer po Białymstoku, a członkowie władz i komisji samorządowych zwiedzili Muzeum Pamięci Sybiru. Ponadto Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Skarbnik KRRP Joanna Kamieńska oraz Wicedziekan Rady OIRP w Białymstoku Maciej Lewandowski złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterskie Matki Sybiraczki przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

– VII Forum Aplikantów Radcowskich przejdzie do historii, jako niezwykle udane i z pewnością przyczyni się do usprawnienia procesu szkolenia aplikantów i wzmocnienia ich roli i wpływu na kształtowanie i rozwój samorządu radcowskiego – mówił Przewodniczący Bartosz Opaliński. – Mam nadzieję, że program forum rozbudził apetyty, by odwiedzić Białystok następnym razem – dodała Skarbnik KRRP Joanna Kamieńska.


Fot. Magdalena Dołęgowska

Zobacz także