Ważne zmiany w przepisach

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza do obowiązującego porządku prawnego szereg zmian, w tym przede wszystkim do kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Zważywszy na zakres regulacji, przedmiotowa reforma określana jest mianem informatyzacji procesu cywilnego, niemniej jednak odnosi się również do wielu innych kwestii istotnych z punktu widzenia pełnomocnika.

W przypadku doręczeń bezpośrednich między pełnomocnikami, zamiast obowiązku dołączenia do pisma wnoszonego do sądu dowodu jego doręczenia drugiej stronie albo dowodu jego wysłania przesyłką poleconą, wystarczające będzie zamieszczenie w treści wnoszonego do sądu pisma stosownego oświadczenie w tym zakresie.

Sąd może od dziś wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego, jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie dokonane w ten sposób wywoła skutki, jeżeli będzie niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata.

Przedstawiciele ustawowi, organy osób prawnych i osoby uprawnione do działania w ich imieniu oraz działający za stronę pełnomocnicy, nie będą musieli wykazywać przy pierwszej czynności procesowej swojego umocowania dokumentem, a jedynie zobligowani będą do wskazania podstawy swojego umocowania, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania będzie możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, a także gdy czynność procesowa jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Na wniosek strony sąd będzie mógł wyrazić stronie zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na prawidłowość postępowania.

Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące formy elektronicznej czynności prawnych oraz pojawiła się zupełnie nowa, dokumentowa forma czynności prawnych. W szczególności ta druga forma ma usprawnić dokonywanie czynności prawnych, przy jednoczesnym ułatwieniu dowodzenia treści złożonych oświadczeń woli.

Zobacz także