Wideospotkanie Krajowej Rady Radców Prawnych

Zmiany w programie oraz Regulaminie odbywania aplikacji, wysokość składki członkowskiej oraz kwestie identyfikacji wizualnej i promocji zawodu to najważniejsze tematy, jakie zostały omówione w czasie wideospotkania Krajowej Rady Radców Prawnych 15 września br.

Spotkanie członków Krajowej Radców Prawnych otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Następnie głos zabrał Zastępca Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Tomasz Scheffler, który przedstawił propozycje zmian w Regulaminie wykonywania zawodu radcy prawnego. Zgłoszone przez OBSIL postulaty są wynikiem konsultacji z Radami Okręgowych Izb Radców Prawnych i dotyczą m.in. tajemnicy zawodowej, udziału w rankingach czy zagadnienia zachowania „formy dokumentowej” umowy z klientem. Wskazano, iż do końca września zostanie przekazany Członkom KRRP projekt zmian w Regulaminie.

Planowane wdrożenia nowych metod i form szkoleń, zmiany w programie oraz Regulaminie odbywania aplikacji omówił Przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP Bartosz Szolc-Nartowski. Komisja Aplikacji zarekomendowała utrzymanie dotychczasowej liczby godzin zajęć przypadających na dany rok szkoleniowy (240) przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zajęć  w trybie e-learningu do 17% na każdym roku (40 godzin). Przedstawiając tę propozycję Przewodniczący zwrócił uwagę także na ryzyka wynikające ze zwiększenia ilości zajęć w formule online tj. brak interakcji, niemożność wyjaśnienia wątpliwości podnoszonych przez aplikantów, itp. Wskazał potrzebę wypracowania metod aktywizacji aplikantów uczestniczących w tych zajęciach oraz narzędzi służących weryfikacji ich wiedzy. Odnosząc się do zagadnień związanych z organizacją kolokwium Szolc-Nartowski podkreślił, że niezbędna jest  aktualizacja wykazu aktów prawnych oraz weryfikacja zakresu pytań. Poruszył też sygnalizowany wcześniej temat przygotowania przez okręgowe izby radców prawnych wspólnych zadań i organizacji kolokwiów w tych samych terminach. Odnosząc się do planu przeprowadzenia próbnego egzaminu zawodowego w 2023 wskazał, że zostanie on zorganizowany na platformie e-kirp.pl, na przełomie lutego i marca.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezes KRRP Aleksandrę Gibułę informacji o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie wyboru brokera ubezpieczeniowego ds. ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych i ubezpieczeń dobrowolnych – w postępowaniu wzięło udział 8 podmiotów. Ostatecznie, po formalnej analizie przedstawionych ofert oraz spotkaniach  z przedstawicielami firm, Prezydium KRRP zdecydowało o kontynuowaniu współpracy z WTW Polska, czyli dotychczasowym brokerem. Następnie Wiceprezes Gibuła przekazała informacje dotyczące stanu zaawansowania prac WTW Polska związanych w wyborem ubezpieczyciela – obecnie KRRP oczekuje na przekazanie ofert. Szacuje się, że decyzja o wyborze ubezpieczyciela zostanie podjęta  w grudniu br.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik omówił temat wysokości składki członkowskiej w samorządzie radców prawnych oraz jej podziału. Wskazał, że składka nie była zmieniana od wielu lat oraz, że skarbnicy OIRP, którzy uczestniczyli w spotkaniu 15 września, w zdecydowanej większości wyrazili przekonanie o potrzebie jej podwyższenia oraz o tym, że korekta powinna dotyczyć zarówno opłaty wnoszonej przez radców prawnych, jak i aplikantów. Dyskusja na temat wysokości składki na potrzeby samorządu będzie kontynuowała na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych.

Następnie Skarbnik KRRP Joanna Kamieńska omówiła wstępne założenia projektu budżetu KRRP na rok 2023.

Wiceprezes KRRP r.pr. Aleksandra Gibuła omówiła tematy dotyczące identyfikacji wizualnej i promocji zawodu. Przypomniała, że prace związane z identyfikacją wizualną samorządu radcowskiego toczą się od początku roku – wówczas w związku z jubileuszem 40-lecia został opracowany specjalny logotyp. Następnym, związanym w identyfikacją wizualną działaniem było przygotowanie briefu kreatywnego dotyczącego rebrandingu logotypu KIRP. Brief został przesłany do 21 agencji – na zapytanie odpowiedziało 8 podmiotów. Zarówno zakres oferowanych przez agencje prac, jak i ich wycena są bardzo zróżnicowane. Obecnie odbywają się spotkania oferentami, ocena propozycji i ich analizy.

Posiedzenie KRRP zakończyła prezentacja raportu z kampanii promocyjnej zawodu radcy prawnego i szukajradcy.pl przeprowadzonej w czerwcu i lipcu br.  – temat referowała Wiceprezes Gibuła oraz przedstawiciel agencji realizującej kampanię „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl.” Kampania została przeprowadzona w lipcu br. Miała charakter wizerunkowy – jej celem była budowa wizerunku radcy prawnego jako godnego zaufania eksperta w dziedzinie prawa raz promocja wyszukiwarki Szukajradcy.pl. Przygotowano spoty reklamowe, które były emitowane w stacjach telewizyjnych grupy TVN i Polsat oraz wyświetlane na ekranach LED w pociągach IC. W kampanii outdoorowej wykorzystano billboardy i citylighty, zaś na potrzeby kampanii w intrenecie zostały opracowane specjalne formaty graficzne. Z prezentowanego raportu wynika, że efektywny zasięg kampanii był o niemal 2 mln większy od zakładanego i osiągnął 15 379 000 kontaktów. Najlepsze efekty przyniosła kampania w internecie – 137% założonego zasięgu, natomiast efekty promocji w TV, outdoorze i pociągach IC pokryły się z przyjętymi założeniami. Po zakończeniu prezentacji Wiceprezes Gibuła poinformowała, że działania promocyjne dotyczące zawodu radcy prawnego będą kontynuowane w kolejnych latach.

Zobacz także